Mẫu giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV

Mẫu giấy chứng nhận về việc bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Mẫu giấy chứng nhận về việc bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp là mẫu giấy chứng nhận được lập ra để chứng nhận về việc bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Mẫu nêu rõ nội dung chứng nhận… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy chứng nhận về việc bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp như sau:

TÊN CƠ QUAN
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………../GCN

GIẤY CHỨNG NHẬN
Bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

…………………..…. chứng nhận:

Ông/Bà:………………………………….…………………………….Tuổi:……………………………

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………….…………………….

Nơi công tác::…………………………………………………………………………………………………….

bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

…………….., ngày…tháng…năm…

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu giấy chứng nhận về việc bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Vì sao bất động sản phía Tây thăng hạng?
Back to top button