Mẫu giấy bảo lãnh – Mẫu giấy bảo lãnh xin việc làm

hoatieu.vn xin giới thiệu mẫu Giấy bảo lãnh dùng cho công dân Việt Nam hoặc đại điện Hội đoàn của người Việt Nam bảo lãnh cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

GIẤY CAM KẾT BẢO LÃNH NHÂN SỰ

Kính gửi: Công ty ………………………………………..

Người bảo lãnh:……………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………… tại: ………………………………..

CMND số: ……………………………………….. cấp ngày …../……/……… tại…

Thường trú tại:………………………………………………………………………………….

Quan hệ người được bảo lãnh:…………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………

Trong quá trình làm việc, nếu ông/bà:………………………………………………….. có gây tổn thất đến tài sản của Công ty …………………………. thì phải bồi thường thiệt hại.

Trường hợp Ông/bà: ……………………………………………………… không có khả năng bồi thường thì người bảo lãnh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đó cho Công ty.

Tôi cam kết nội dung trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

….Ngày…Tháng….Năm….

Xác nhận của UBND xã, phường Người bảo lãnh

2. Mẫu giấy bảo lãnh số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

……….., ngày ……tháng……..năm…….

GIẤY BẢO LÃNH

Người bảo lãnh (công dân Việt Nam hoặc đại diện Hội đoàn của người Việt Nam):

Họ tên: …………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh: …………………………. Nam:…………. Nữ: ………………………

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ cư trú hiện nay: …………………………………Số điện thoại: ……………………….

Số Giấy chứng minh nhân dân Việt Nam/ Số hộ chiếu:……………………………………….

Cơ quan cấp: ……………………………… ngày cấp: ……………………………(bản sao kèm theo)

Xem thêm:  Mẫu nhật ký thanh tra kiểm toán - Nhật ký thanh tra

Với người đại diện của Hội đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài, ngoài những mục trên, cần điền thêm:

– Tên Hội đoàn: ……………………………………………………………………………………………………………

– Chức vụ của bản thân trong Hội đoàn: …………………………………………………………………………….

Xin bảo lãnh người có tên dưới đây là người Việt Nam định cư ở nước ngoài:

Họ tên (trong hộ chiếu hoặc giấy tờ thường trú của người nước ngoài):……………………………

Họ tên khác (nếu có): …………………………………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh: ……………………………. Nam:………………. Nữ: …………….…………..

Nơi sinh:……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ cư trú hiện nay: ……………………………………………………………………………………………………

Số Giấy chứng minh nhân dân Việt Nam/ Số hộ chiếu:…………………………………………

Cơ quan cấp: ………………………. ngày cấp:………………………………………….

Những vấn đề cần trình bày thêm nếu có:…………………………………………………………………….

…………….. , ngày …….. tháng ……… năm………..

Người bảo lãnh
(ký, ghi rõ họ tên)

Back to top button