Mẫu đơn xin trở lại công tác – Đơn xin trở lại công tác

Đơn xin trở lại công tác

Mẫu đơn xin trở lại công tác là mẫu đơn được cá nhân người viên chức lập ra và gửi tới đơn vị sau khi xin nghỉ việc vì một vài lý do nào đó thì xin được trở lại tiếp tục công tác tại đơn vị. Mẫu đơn xin trở lại công tác nêu rõ thông tin cá nhân của người làm đơn, thời gian xin nghỉ trước đó, thời gian có thể quay trở lại công tác tại đơn vị. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin trở lại công tác tại đây.

Đơn xin trở lại làm việc

1. Mẫu đơn xin trở lại công tác số 1

ĐƠN XIN TRỞ LẠI CÔNG TÁC

Kính gửi: ……………………………. (Người sử dụng lao động hoặc công ty)

Tôi tên là:……………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ……………………………………………….

Nơi sinh:……………………………..

Cấp bậc:………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………………

Đơn vị làm việc:……………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………..

Được sự đồng ý của ……………………………… tôi được nghỉ thai sản từ: ngày……. tháng…….. năm…….. đến ngày…….. tháng……… năm……..

Đến nay, mặc dù thời gian nghỉ…………… củatôi chưa hết nhưng tôi có nguyện vọng (mong muốn) được quay trở lại làm việc sớm hơn so với thời hạn vì tôi nhận thấy sức khỏe của mình đủ đảm bảo để đi làm sớm (có xác nhận của bệnh viện).

Tôi làm đơn này kính đề nghị…………………………………….. cho tôi được trở lại công tác từ ngày……..tháng ……..năm.………

Kính mong … ……………………………..xem xét và giải quyết. ………,

Xem thêm:  Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT Sửa đổi Chương trình giáo dục mầm non kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT

Ngày.……tháng.……năm.….

Người làm đơn

(Kí và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu đơn xin trở lại công tác số 2

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin trở lại công tác như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

ĐƠN XIN TRỞ LẠI CÔNG TÁC

Kính gửi:

– Hiệu trưởng trường ………..;

– Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ;

– Trưởng phòng (Ban/Khoa/TTâm).

Tôi tên: …………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú số nhà: ……………………… đường ………………………………………

Phường (xã)…………………. quận (huyện) …………………. TP (Tỉnh)…………………….

Theo Công văn số ……………………………………………/XHNV-TCCB ngày …………… tháng ………..…. năm ………..….. của trường …………………………………………………….. về việc cho viên chức nghỉ việc không hưởng lương, tôi được nghỉ không hưởng lương từ ngày ……………… đến ngày ….……..…….

Nay tôi đã giải quyết xong việc riêng. Tôi làm đơn này xin được trở lại công tác từ ngày …………………

Kính mong Quý lãnh đạo xem xét và giải quyết.

………, ngày …. tháng … năm 20……

Ý kiến của Trưởng Phòng, Ban, Khoa, T.Tâm

Đề nghị Hiệu trưởng giải quyết cho Ông (Bà)
……………………………………………….
được trở lại công tác từ ngày ……/…../20…..

Thủ trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG TC-CB

Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm – nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  “BFF” là gì mà có thể kiểm tra độ bảo mật trên Facebook?
Back to top button