Mẫu đơn xin hủy dữ liệu đăng ký học

Đơn xin hủy dữ liệu đăng ký học

Mẫu đơn đề nghị hủy dữ liệu đăng ký học

Mẫu đơn đề nghị hủy dữ liệu đăng ký học là mẫu đơn được lập ra để xin được đề nghị hủy bỏ dữ liệu đăng ký học đã đăng ký. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, lý do làm đơn, danh sách môn đề nghị hủy… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị hủy dữ liệu đăng ký học như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

ĐƠN XIN HỦY DỮ LIỆU ĐĂNG KÝ HỌC

(ĐỢT HỌC … HỌC KỲ… NĂM HỌC 20… – 20…)

Kính gửi: Phòng Đào tạo …………………..

Họ tên: ………………………………………………; Mã sinh viên: ……………………………

Lớp: ……………………………………….. Số điện thoại: ……………………………………..

I. LÝ DO LÀM ĐƠN

1. Nghỉ học tạm thời (Số quyết định: ………/QĐ-ĐHTL ngày …/…/20…)

2. Thôi học (Số quyết định: ………/QĐ-ĐHTL ngày …/…/20…)

3. Đã đủ điều kiện thực hiện HPTN

4. Lý do khác: ………………………………………………………………………………………..

II. DANH SÁCH MÔN ĐỀ NGHỊ HỦY DỮ LIỆU ĐĂNG KÝ

TT

Tên môn học

Số TC

Khóa

Ký hiệu lớp

Ghi chú

1

2

3

4

5

Tùy tình hình cụ thể, tôi chấp nhận đóng học phí theo đúng quy định của nhà trường.

Trân trọng cảm ơn!

…………, ngày…tháng…năm…

XÉT DUYỆT CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH&SĐH

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn đề nghị hủy dữ liệu đăng ký học

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Top 5 trường tiểu học tốt nhất Hà Nội
Back to top button