Mẫu đơn xin giao đất có rừng – Đơn xin giao đất có rừng

Đơn xin giao đất có rừng

Mẫu đơn xin giao đất có rừng

Mẫu đơn xin giao đất có rừng là mẫu văn bản về việc tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đồng ý giao đất có rừng. Mẫu đơn nêu rõ thông tin tên cộng đồng dân cư, địa điểm khu đất giao, diện tích khu đất… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin giao đất có rừng tại đây.

Mẫu đơn xin giao đất có rừng

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin giao đất có rừng như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

ĐƠN XIN GIAO ĐẤT CÓ RỪNG
(Dùng cho cộng đồng dân cư)

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)………………………………….

Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)…………….

1. Tên cộng đồng dân cư (viết chữ in hoa)*……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

3. Họ tên người đại diện (viết chữ in hoa):……………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ………………………………….., Điện thoại: ……………………………………….

4. Địa điểm khu đất có rừng xin giao:………………………………………………………………

5. Diện tích xin giao (m2):………………………………………………………………………………

6. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai.

…, ngày … tháng … năm…

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký và ghi rõ họ, tên)

* Ghi “Cộng đồng dân cư”, sau đó ghi tên của cộng đồng dân cư theo điểm dân cư nông thôn gồm thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc và các điểm dân cư tương tự có cùng phong tục, tập quán.

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)…

1. Về nhu cầu của cộng đồng dân cư xin giao đất: ………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

2. Về khả năng quỹ đất để giao: …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………, ngày … tháng … năm……

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  9 yếu tố giúp nuôi yến trong nhà thành công
Back to top button