Mẫu đơn xin chấm dứt hợp đồng ký túc xá

Đơn xin chấm dứt hợp đồng ký túc xá

Mẫu đơn xin chấm dứt hợp đồng chỗ ở

Mẫu đơn xin chấm dứt hợp đồng chỗ ở là mẫu đơn được lập ra để xin được chấm dứt hợp đồng chỗ ở ký túc xá. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, nội dung chấm dứt… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin chấm dứt hợp đồng chỗ ở như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ………………..

BAN QUẢN LÝ KTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

……….., ngày…tháng…năm…

GIẤY ĐỀ NGHỊ

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ CHỖ Ở

Kính gửi: ………………………..

Em tên là: …………………………………. MSSV: ………………………………………….

Lớp: ……………….. Ngành: …………………………… Khóa: ……………………………

Hiện đang lưu trú tại phòng: ……………………………… Giường số: ………………

Nay em làm đơn này kính đề nghị Ban quản lý KTX cho phép em được chấm dứt hợp đồng thuê chỗ ở Học kỳ: …… Năm học: …..

LÝ DO: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Em cam kết: đã bàn giao tài sản KTX cho cán bộ quản lý, đóng đầy đủ tiền điện nước, các khoản chi phí khác khác còn nợ và chuyển tư trang hành lý cá nhân ra khỏi KTX. (nếu có)

Vậy em kính mong BQL KTX chấp thuận và cho em được nhận lại tiền thế chân tài sản đã đóng

Trân trọng !.

……….., ngày…tháng…năm…

Xác nhận của đại diện phòng

(về tình trạng tài sản cá nhân, tài sản sử dụng

chung, Các khoản nợ cá nhân/tập thể nếu có)

Kính đơn

(ký ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Ban quản lý KTX

TM.Ban giám hiệu

Mẫu đơn xin chấm dứt hợp đồng chỗ ở

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Luyện từ và câu - tổng kết vốn từ trang 112 vở bài tập (vbt) tiếng việt 5 tập 1 - Luyện từ và câu
Back to top button