Mẫu đơn vay vốn quỹ xóa đói giảm nghèo

Đơn vay vốn quỹ xóa đói giảm nghèo

Mẫu đơn vay vốn quỹ xóa đói giảm nghèo

Mẫu đơn vay vốn quỹ xóa đói giảm nghèo là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được vay vốn quỹ xóa đói giảm nghèo. Mẫu đơn vay vốn nêu rõ thông tin người làm đơn, số tiền cần vay, thời hạn vay, hình thức thanh toán… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn vay vốn quỹ xóa đói giảm nghèo tại đây.

Mẫu đơn vay vốn quỹ xóa đói giảm nghèo

Nội dung cơ bản của mẫu đơn vay vốn quỹ xóa đói giảm nghèo như sau:

Thành phố ………………..

Quận: ………………………

Phường: …………………..

Khu phố: ………………….

Tổ TQGN: ………………..

Hồ sơ số: …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-

ĐƠN VAY VỐN QUỸ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO

Kính gửi: Ban Giảm nghèo, tăng hộ khá phường: …………………

Họ và tên người vay: ……………………………., Nam, nữ: …………………………………

Sinh năm: ………………………………………………………………………………………………

– CMND số: ………………….. Ngày cấp: ……………………… Nơi cấp: ………………….

– Mã số hộ nghèo: …………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………..

– Nghề nghiệp chính: ……………………………………………………………………………….

2. Họ và tên người thừa kế: …………………………………., Nam, nữ: ………………….

Sinh năm: ………………………………………………………………………………………………

– CMND số: ……………………………… Ngày cấp: ……………….. Nơi cấp: …………….

– Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………

– Địa chỉ hiện nay: …………………………………………………………………………………….

– Quan hệ với người vay: ………………………………………………………………………….

Xem thêm:  Mẫu số 126/HS: Biên bản hỏi cung bị can

3. Có tư liệu sản xuất: ………………………………………………………………………………

– Đất, ruộng, vườn, chuồng, trại (m2): …………………………………………………………

– Vật nuôi, cây trồng: …………………………………………………………………………………

– Công cụ sản xuất: …………………………………………………………………………………..

– Lao động trong hộ: ………………………………………………………………………………….

– Vốn tự có: ………………………………………………………………………………………………

Đề nghị: Ban Giảm nghèo, tăng hộ khá phường cho chúng tôi vay số tiền ……………………………………… đồng (bằng chữ ………………………………….) để dùng vào mục đích …………………………….

4. Thời hạn vay: tháng; trả nợ vốn gốc và lãi (0,5%/tháng) theo cách:

4.1 Trả góp (vốn gốc và lãi): …………………………………………………………………………

4.2 Trả vốn gốc 1 lần vào cuối kỳ và trả lãi hàng tháng

4.3 Trả vốn gốc và lãi 01 lần vào cuối kỳ

4.4 Hình thức thỏa thuận khác: ……………………………………………………………………..

Chúng tôi cam kết tham gia sinh hoạt trong Tổ tự quản giảm nghèo theo đúng quy định; sử dụng tiền vay đúng mục đích; trả vốn và lãi đúng hạn và chấp hành đúng quy chế quản lý và sử dụng quỹ Xóa đói giảm nghèo thành phố, nếu vi phạm, chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

………., ngày…tháng…năm…

Người thừa kế

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người vay

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button