Mẫu đơn dự tuyển lao động nước ngoài

Đơn dự tuyển lao động nước ngoài

Mẫu đơn dự tuyển lao động nước ngoài

Mẫu đơn dự tuyển lao động nước ngoài là mẫu đơn được cá nhân người lao động lập ra và gửi tới cơ quan tuyển dụng để đăng ký về việc tuyển dụng lao động nước ngoài. Mẫu đơn dự tuyển nêu rõ thông tin cá nhân của người làm đơn, vị trí xin tuyển dụng… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn dự tuyển lao động nước ngoài tại đây.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động nước ngoài

Phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài

Mẫu đơn dự tuyển lao động nước ngoài

Nội dung cơ bản của mẫu đơn dự tuyển lao động nước ngoài như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

………….., ngày….tháng….năm….

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG
APPLICATION FORM

Kính gửi: (To): Văn phòng Đại diện ………………..

Tên tôi là (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………………………….

Full name (in capital)

Ngày tháng năm sinh: ……../………/……………….. Nam/Nữ

Date of birth (DD-MM-YYYY) Male/female

Quốc tịch: …………………………………………………………………………………………………..

Nationality

Số hộ chiếu: ………………………………………………………………… Ngày cấp: …/…/…..

Passport number: Date of issue:

Nơi cấp: ……………………………………………… có giá trị đến ngày: …./…../…….

Place of issue Date of expiry

Trình độ học vấn: …………………………………………………………………………………………

Education:

Trình độ chuyên môn tay nghề: ……………………………………………………………………….

Xem thêm:  Đề kiểm tra 1 tiết Toán 11 Chương 3 Hình học - Đề 2

Professional qualification:

Trình độ ngoại ngữ (sử dụng thành thạo): …………………………………………………………..

Foreign language (Proficiency)

Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển lao động của người sử dụng lao động, tôi thấy bản thân có đủ điều kiện để đăng ký dự tuyển vào vị trí: ……………………………………. với thời hạn làm việc: ………………..

Upon careful consideration on your notice of recruitment, I myself consider to be qualified for the position of …………………………. for the working period of …………………..

Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh Pháp luật lao động Việt Nam. Nếu vi phạm tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

I commit to fully abide by the Vietnamese labour legislation and will bear all responsibility for any violation.

Người đăng ký dự tuyển lao động
Applicant
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Signature and full name)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button