Mẫu đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa

Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa

Mẫu đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa

Mẫu đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa là mẫu đơn đề nghị được cá nhân là chủ phương tiện lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa đã đăng ký trước đó. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân của người làm đơn, thông tin về phương tiện…. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa tại đây.

Mẫu đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa

Mẫu hợp đồng mua bán phương tiện thủy nội địa

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

Mẫu đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
—————–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÓA ĐĂNG KÝ
PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA

Kính gửi: …………………..…………………

Tên chủ phương tiện:……………………………………………………………….………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………….………..

Đề nghị Cơ quan xóa đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa với đặc điểm cơ bản sau:

Tên phương tiện: ………………………………… Số đăng ký: ………………………………..

Công dụng: …………………………………………… Ký hiệu thiết kế: …………………..….

Xem thêm:  Chuyển bài bút kí Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử thành một bài tự sự

Năm và nơi đóng: ……………………………………………………………………………….

Cấp tàu: …………………………………………………….. Vật liệu vỏ: ………………………..

Chiều dài thiết kế: ……………………………..m Chiều dài lớn nhất: ……………………..m

Chiều rộng thiết kế: …………………………………..m Chiều rộng lớn nhất: ……………..m

Chiều cao mạn: …………………………………………..m Chiều chìm: ……………………..m

Mạn khô: ……………………….. m Trọng tải toàn phần: ……………………..tấn

Số người được phép chở: ………………………….người, Sức kéo, đẩy: ………………tấn

Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất):………………………Máy phụ (nếu có):……

Nay đề nghị……………………xóa đăng ký phương tiện trên.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc sở hữu phương tiện trên và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện.

…………., ngày…tháng…năm….
Chủ phương tiện
(Ký tên, đóng dấu)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button