Mẫu đơn đề nghị kiểm tra đồng hồ nước

Đơn xin kiểm tra lại đồng hồ nước

Đơn đề nghị kiểm tra đồng hồ nước

Mẫu đơn đề nghị kiểm tra đồng hồ nước là mẫu đơn dùng trong trường hợp hộ gia đình thấy đồng hồ đo nước chạy không đúng với lượng tiêu thụ của gia đình mình. Đơn nêu rõ họ tên, địa chỉ nhà, số điện thoại, lý do đề nghị…. để công ty nước tiến hành kiểm tra, xem xét.

Nội dung cơ bản của Mẫu đơn đề nghị kiểm tra đồng hồ nước như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————–

….……., ngày……tháng…… năm ….

ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA, KIỂM ĐỊNH ĐỒNG HỒ ĐO NƯỚC

Kính gửi: CÔNG TY NƯỚC SẠCH…….

Tên chủ hợp đồng dịch vụ cấp nước: ……………………………………………

CMTND số………………………cấp ngày…………………………………….tại………………

Hộ khẩu thường trú:……………………… .đường:…………………… Phường:………………

Quận………………………………………………

Điện thoại liên hệ:………………………………………………

Hợp đồng dịch vụ cấp nước số: ………………………… ký ngày:…………………

Đề nghị Công ty thực hiện:

Kiểm tra Kiểm định

Tại địa chỉ dùng nước: ………………………………………

Lý do:……………………………………………………………

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn đề nghị kiểm tra đồng hồ nước

Đơn đề nghị kiểm tra đồng hồ nước

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Tiêu chí tác phong, lề lối làm việc để đánh giá cán bộ lãnh đạo
Back to top button