Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng

Đơn hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng

Mẫu đơn xin hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng

Mẫu đơn xin hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng là mẫu đơn được lập ra để xin được hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……………, ngày…tháng…năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG

Kính gửi: UBND xã…………………………………………………………

Họ và tên:…………………………………………..Giới tính: ……………….. Dân tộc: ………….

Sinh ngày:………tháng……… năm……….. Tại:…………………………………………………….

Quốc tịch: ………………………………………. Nơi thường trú trước khi rời Việt Nam (ghi rõ số nhà, đường phố, phường, quận, thành phố hoặc thôn, xóm, xã, huyện, tỉnh): ……….

Thời gian rời Việt Nam:…/…/…….. Phương tiện: ……… Cửa khẩu: ………………….

1. Đối với nạn nhân qua tiếp nhận chính thức:

Đơn vị tiếp nhận: …………………………………….…………………………………….

Cơ sở tiếp nhận: …………………………….………………………………..…………..…

Thời gian tiếp nhận: ……/…../. Cửa khẩu: ….…………………………………………….

2. Đối với nạn nhân tự trở về địa phương không qua tiếp nhận:

Trở về từ: …………………………Thời gian trở về đến nơi thường trú: ……../…../……….

Đi qua cửa khẩu hoặc tỉnh/huyện/xã biên giới nào: …………………………………………..

Trở về bằng phương tiện gì: …………………………………………………………………………..

Để giải quyết khó khăn trước mắt trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng, đề nghị các cơ quan Nhà nước xem xét và giải quyết cho tôi được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định./.

Xem thêm:  Hạnh Phúc Mới (Bản Tiếng Việt)

XÁC NHẬN CỦA

Trưởng thôn, bản hoặc tổ dân phố

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

XÁC NHẬN CỦA

UBND xã…………………….

XÁC NHẬN CỦA

Phòng LĐTBXH huyện …………………..

Mẫu đơn xin hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button