Mẫu đơn đề nghị cấp phó bản giấy phép xây dựng

Đơn đề nghị cấp phó bản giấy phép xây dựng

Mẫu đơn đề nghị cấp phó bản giấy phép xây dựng

Mẫu đơn đề nghị cấp phó bản giấy phép xây dựng là mẫu đơn được cá nhân, tổ chức lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc được cấp phó bản giấy phép xây dựng. Mẫu đơn đề nghị cấp phó bản giấy phép xây dựng nêu rõ thông tin người làm đơn, nội dung đề nghị… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị cấp phó bản giấy phép xây dựng tại đây.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Mẫu biên bản vi phạm xây dựng

Mẫu đơn đề nghị cấp phó bản giấy phép xây dựng

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị cấp phó bản giấy phép xây dựng như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÓ BẢN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Kính gửi: ………………………………………………..

Tôi tên: …………………………………………. Sinh năm: …………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: do:………………………………….. cấp ngày: ……………………….

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………..

Số nhà:……………. đường: ……………….phường (xã):………. quận (huyện): ……………….

Là chủ đầu tư công trình tại số: ………đường:…………..phường (xã):………. quận (huyện):…………. đã được ………. 2 cấp Giấy phép xây dựng số: ………… ngày….tháng….. năm………

Lý do xin cấp phó bản:………………………………………………………………………………..

Xem thêm:  Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Tôi xin cam đoan lời khai là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi sự gian dối.

……………., ngày…..tháng…..năm……….
Xác nhận của ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn) Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button