Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án, cho công trình

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án là mẫu đơn được cá nhân, tổ chức lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc cấp giấy phép xây dựng cho dự án, công trình. Mẫu đơn nêu rõ thông tin chủ đầu tư, địa điểm xây dựng, nội dung đề nghị…. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án tại đây.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Mẫu biên bản vi phạm xây dựng

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình trọn gói

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN
CHO CÔNG TRÌNH THUỘC DỰ ÁN ………………

Kính gửi: …….(cơ quan cấp GPXD)…………………

1. Tên chủ đầu tư:

– Người đại diện …………………….. Chức vụ: …………………………………………………..

– Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………………

Số nhà: …………………… Đường ……………… Phường (xã) ………………………………..

Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………

2. Địa điểm xây dựng:

Xem thêm:  Chỉ Còn (Nuối Tiếc) Những Mùa Nhớ

– Lô đất số …………………………. Diện tích ………..m2.

– Tại: …………………………….. Đường: ……………………………………………………………..

– Phường (xã) ……………………………….. Quận (huyện) ………………………………………..

– Tỉnh, thành phố …………………………………………………………………………………………

3. Nội dung đề nghị cấp phép:

– Tên dự án: ……………………………………………………………………………………………….

– Đã được: ……………………….. phê duyệt, theo Quyết định số: …………… ngày ………..

– Gồm: (n) công trình

Trong đó:

+ Công trình số (1-n): (tên công trình) ……………………………………………………………….

– Loại công trình: ……………………………… Cấp công trình: ……………………………………

– Diện tích xây dựng tầng 1: ……… m2.

– Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: …..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

– Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

– Nội dung khác: ………………………………………………………………………………………….

4. Tổ chức tư vấn thiết kế:

+ Công trình số (1-n): ……………………………………………………………………………………

– Địa chỉ …………………………………………………………………………………………………….

– Điện thoại ………………………………………………………………………………………………..

– Số chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế: ………. cấp ngày: ……………………….

5. Dự kiến thời gian hoàn thành dự án: …………… tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

……..,ngày……..tháng……..năm…..

Gửi kèm theo đơn này các tài liệu:

1.

2.

Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Vốn 1 tỷ đồng, đầu tư vào loại hình bất động sản gì?
Back to top button