Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy là mẫu đơn được lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin đề nghị được cấp giấy phép chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ thông tin người làm đơn. Đơn đề nghị được ban hành kèm theo Thông tư 04/2004/TT-BCA. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị tại đây.

Thủ tục nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy

Nội quy phòng cháy chữa cháy

Mẫu đăng ký danh sách huấn luyện phòng cháy chữa cháy

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Kính gửi: ………………………………………………….

Tôi là:……………………………………………… Chức vụ: ……………………………………………

CMND/hộ chiếu số:……………………… do:………………………. cấp ngày……/……./……….

là đại diện cho: ……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………… Fax: ………………………………………….

Quyết định thành lập doanh nghiêp số:…………………………….. Ngày….tháng….năm….

Đăng ký kinh doanh số:………………………..ngày……tháng…..năm….., tại ……………………

Xem thêm:  'Hot girl rapper' 17 tuổi được Binz chọn là ai?

Số tài khoản:…………………………………………. tại ngân hàng …………………………………..

Đề nghị Quý cơ quan xem xét cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC”

Cho: ……………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..

Để: ……………………………………………………………………………………………………………..

Tôi cam kết thực hiện, bảo đảm và duy trì liên tục các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định như đã được cơ quan Cảnh sát PCCC xác nhận đồng thời có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Quý cơ quan biết về những thay đổi có liên quan đến điều kiện về phòng cháy và chữa cháy đã được xác nhận.

……., ngày…tháng….năm….
(Ký tên đóng dấu)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button