Mẫu đơn đăng ký Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Thủ tục đăng ký Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Mẫu đơn đăng ký Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là mẫu đơn đăng ký được cá nhân, tổ chức lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. Mẫu đơn nêu rõ tên đăng ký giao dịch, tên miền internet của website cung cấp dịch vụ… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại đây.

1. Hồ sơ đăng ký Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

1. Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (Theo mẫu)

2. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

3. Đề án cung cấp dịch vụ về việc thiết lập website để bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ.

4. Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các nội dung sau:

– Quyền và nghĩa vụ của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử;

– Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử;

– Mô tả quy trình giao dịch đối với từng loại giao dịch có thể tiến hành trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

– Hoạt động rà soát và thẩm quyền xử lý của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử khi phát hiện các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch;

– Quyền và nghĩa vụ của các bên trong các giao dịch được thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

– Giới hạn trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử trong những giao dịch thực hiện trên sàn;

– Các quy định về an toàn thông tin, quản lý thông tin trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

– Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các bên liên quan đến giao dịch tiến hành trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

Xem thêm:  Làm bảo hiểm xã hội 1 lần ở đâu

– Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định tại Điều 69 Nghị định này;

– Biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

– Biện pháp xử lý vi phạm đối với những người không tuân thủ quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử.

5. Mẫu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website đó.

6. Các điều kiện giao dịch chung áp dụng cho hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website (nếu có).

2. Quy trình đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được Bộ Công Thương thực hiện trực tuyến tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn . Để khai báo hồ sơ, thương nhân, tổ chức truy cập vào Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử và tiến hành các bước sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống bằng việc cung cấp những thông tin sau:

– Tên thương nhân, tổ chức;

– Số đăng ký kinh doanh của thương nhân, số quyết định thành lập của tổ chức;

– Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động;

– Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức;

– Các thông tin liên hệ.

Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

– Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;

– Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung thông tin, thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, tiến hành khai báo thông tin theo mẫu và đính kèm hồ sơ đăng ký quy định.

Xem thêm:  Đề bài - bài 3 trang 22 sgk hoá học 10

Bước 4: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

– Xác nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ và yêu cầu thương nhân, tổ chức thực hiện tiếp Bước 5;

– Thông báo hồ sơ đăng ký không hợp lệ hoặc yêu cầu bổ sung thông tin. Khi đó thương nhân, tổ chức quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin, hồ sơ theo yêu cầu.

Bước 5: Sau khi nhận được thông báo xác nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, thương nhân, tổ chức gửi về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin) bộ hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh (bản giấy) như trên.

Thương nhân, tổ chức có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin ở Bước 4 theo quy định, nếu thương nhân, tổ chức không có phản hồi thì hồ sơ đăng ký trên hệ thống sẽ bị chấm dứt và thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký lại từ đầu.

Thứ năm, xác nhận việc đăng ký: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký bản giấy đầy đủ, hợp lệ do thương nhân, tổ chức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin). Trường hợp hồ sơ bản giấy gửi về không khớp với những tài liệu, thông tin đã khai báo trực tuyến qua tài khoản truy cập hệ thống, Bộ Công Thương thông báo qua địa chỉ thư điện tử mà thương nhân, tổ chức đã đăng ký để thương nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ.

Khi xác nhận đăng ký, Bộ Công Thương sẽ gửi cho thương nhân, tổ chức qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký một đoạn mã để gắn lên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, thể hiện thành biểu tượng đăng ký. Khi chọn biểu tượng này, người sử dụng được dẫn về phần thông tin đăng ký tương ứng của thương nhân, tổ chức tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Xem thêm:  Learn on tiktok là gì? - Learn on tiktok

3. Mẫu đơn đăng ký Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đăng ký Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử như sau:

TÊN THƯƠNG NHÂN,
T CHỨC
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: ………

………, ngày tháng năm ….

ĐƠN ĐĂNG KÝ WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin – Bộ Công Thương

1. Tên thương nhân, tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:

– Tên đăng ký: ………………………………………………………………………………………..

– Tên giao dịch: ……………………………………………………………………………………….

2. Số, ngày cấp, nơi cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân) hoặc quyết định thành lập (đối với tổ chức):

Loại giấy phép/chứng nhận:………………………………………………………………………..

Số: ………………….Ngày cấp: …………………….Nơi cấp:……………………………………

3. Tên và chức danh người đại diện thương nhân/tổ chức:………………………………..

4. Tên và chức danh người chịu trách nhiệm đối với website cung cấp dịch thương mại điện tử:

5. Tên miền Internet của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:………………..

Loại hình dịch vụ cung cấp trên website:

Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử

Dịch vụ khuyến mại trực tuyến

Dịch vụ đấu giá trực tuyến

Dịch vụ khác (đề nghị nêu rõ:……………………………………………………………………. )

7. Các loại hàng hóa hoặc dịch vụ chủ yếu được giao dịch trên website:

Hàng điện tử, gia dụng

Sách, văn phòng phẩm

Máy tính, điện thoại, thiết bị văn phòng

Hoa, quà tặng, đồ chơi

Ô tô, xe máy, xe đạp

Thực phẩm, đồ uống

Thời trang, mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe

Dịch vụ lưu trú và du lịch

Công nghiệp, xây dựng

Dịch vụ việc làm

Thiết bị nội thất, ngoại thất

Dịch vụ khác

Bất động sản

Hàng hóa khác

8. Đơn vị cung cấp dịch vụ Hosting:……………………………………………………………………

9. Số nhân viên quản lý, giám sát các hoạt động của website:…………………………………..

10. Địa chỉ trụ sở:…………………………………………………………………………………………..

– Điện thoại:………………………….Fax:……………………Email:……………………………………

Nơi nhận:

– Như trên;

– Cơ quan chủ quản (nếu có);

– Lưu:…

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, đng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button