Mẫu đơn đăng ký khu dân cư văn hóa

Bản đăng ký khu dân cư văn hóa

Đơn đăng ký thi đua danh hiệu khu dân cư văn hóa

Mẫu đơn đăng ký khu dân cư văn hóa là biểu mẫu đơn được lập ra để đăng ký thi đua danh hiệu khu dân cư văn hóa của các Thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố… Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết mẫu đơn và tải về sử dụng.

Mẫu số 02

Huyện, (Thị xã, Thành phố)………
Xã, (Phường, thị trấn)……………..
Thôn, (Làng, bản, tổ dân phố):…….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………, ngày …. tháng …. năm 20…

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA THI ĐUA

XÂY DỰNG DANH HIỆU VĂN HÓA CỦA … (1)

Năm…

Kính gửi:…………………………………….

Thực hiện Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Thực hiện Nghị định số /2018/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”;“Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”;

Đơn vị đăng ký:……………………………………………………………………………………

Đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” hàng năm và tổ chức thực hiện tốt các tiêu chuẩn theo quy định trong năm…./.

XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ
(Ký, ghi rõ họ tên)

TM. KHU DÂN CƯ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi tên của khu dân cư: Thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố.

Mẫu đăng ký thi đua khu dân cư văn hóa

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Tác giả và tác phẩm
Back to top button