Mẫu đơn đăng ký học nghề – Mẫu đơn xin đăng ký học nghề

Mẫu đơn xin đăng ký học nghề

Mẫu đơn đăng ký học nghề mới nhất

Dưới đây là mẫu đơn đăng ký học nghề mới và thông dụng nhất được sử dụng cho các cá nhân muốn xin học nghề tại một cơ sở nào đó thuộc đối tượng hỗ trợ theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, trình độ học vấn, ngành nghề xin học… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đăng ký học nghề tại đây.

Đơn đề nghị học nghề

Đơn xin học nghề

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ học nghề

Mẫu đơn đăng ký học nghề


Mẫu đơn đăng ký học nghề mới nhất

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đăng ký học nghề như sau, mời bạn đọc cùng tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ

Họ và tên:…………………………………………………………………………Nam……….Nữ………..

Sinh ngày:…………………………………….Dân tộc:…………………………….Tôn giáo:………….

Số CMND:…………………………Ngày cấp:……………………………..Nơi cấp:…………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………….

Trình độ học vấn:……………………………………….Điện thoại liên hệ:……………………………

Đối tượng theo Quyết định 1956/QĐ-TTg (Đề nghị đánh dấu vào 1 trong 3 ô trống):

  • Người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác.
  • Người thuộc hộ cận nghèo.
  • Đối tượng lao động nông thôn khác
Xem thêm:  Cách chuyển văn bản tự Gmail sang Word

Tôi chưa được hỗ trợ học nghề theo chính sách của Quyết định 1956; chưa được hỗ trợ học nghề theo các chính sách khác của Nhà nước. Nay tôi làm đơn đăng ký học nghề: …………………………………..do (CSDN):……………………………..tổ chức đào tạo tại:

Dự kiến việc làm sau khi học (Đề nghị đánh dấu vào 1 trong 4 ô trống):

  • Tự tạo việc làm
  • Được doanh nghiệp, đơn vị bao tiêu sản phẩm
  • Được doanh nghiệp, người sử dụng lao động ký hợp đồng lao động
  • Đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Nếu được tham gia lớp học, tôi xin chấp hành nội quy lớp học, quy định của cơ sở dạy nghề.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nêu có gì không đúng, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm./.

Xác nhận của UBND cấp xã: ………………………………..

Xác nhận Ông (bà) ………………………………. có hộ khẩu
thường trú/tạm trú tại xã:………………………………………..
và thuộc diện đối tượng(1): ……………………………………..

TM. UBND xã………………………….
(Ký tên và đóng dấu)

(1) Ghi cụ thể đối tượng của người có đơn đăng ký học nghề.

……………….., ngày ……… tháng …….. năm………
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button