Mẫu đơn đăng ký học chương trình thứ hai

Dành cho sinh viên học cùng lúc hai chương trình xin đăng ký các học phần của chương trình 2

Mẫu đơn đăng ký học chương trình thứ hai

Mẫu đơn đăng ký học chương trình thứ hai là mẫu đơn đăng ký được cá nhân sinh viên lập ra và gửi tới phòng đào tạo của trường để đăng ký được học chương trình thứ hai. Mẫu đơn đăng ký nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung đăng ký học chương trình thứ hai… Mời thầy cô cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đăng ký học chương trình thứ hai tại đây.

Mẫu đơn xin xóa học phần

Mẫu đăng ký học ghép (cho đăng ký học ghép, học lại, học hè theo học phần niên chế)

Đơn xin phép vắng thi kết thúc học phần

Mẫu đơn đăng ký học chương trình thứ hai

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đăng ký học chương trình thứ hai như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————-

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC

(Dành cho sinh viên học cùng lúc hai chương trình xin đăng ký các học phần của chương trình 2)

Kính gửi: Phòng Đào tạo Trường …………………………………………..

Em tên là:…………………………………………………………………………………………………

MSSV:………………………………………….. Ngày sinh……/……/…………………………………

Ngành học chương trình 1:………………………………………………………………………………

Lớp sinh hoạt………………………………………………………………………………………………

Ngành học chương trình 2:…………………………………………………………………………..

Em xin Phòng Đào tạo cho em đăng ký học các học phần sau đây ở học kỳ ………, năm học 20 …. – 20……..

Xem thêm:  Trường Mầm non Phường 4, Quận Tân Bình

TT

Mã học phần

(Nhóm học phần)

Tên học phần

Số tín chỉ

1

2

3

4

5

Em xin cam đoan các học phần đăng ký ở trên không có trong Chương trình 1

…………., ngày …….. tháng ……. năm 20…..

Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

– Sinh viên phải đăng ký tối thiểu 3 tín chỉ, không được đăng ký những học phần có trong chương trình 1.

– Phòng Đào tạo không nhận đơn tẩy xóa, bẩn, nhàu nát, gấp. Sinh viên phải ghi đầy đủ thông tin lớp học phần và chỉ được ghi vào đơn xin đăng ký các học phần thỏa mãn các điều kiện ràng buộc học phần.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button