Mẫu di chúc có người làm chứng

Mẫu di chúc, chia tài sản thừa kế

Mẫu di chúc có người làm chứng theo quy định của pháp luật là mẫu văn bản thừa kế có người làm chứng theo đúng quy định của pháp luật. Trong mẫu di chúc này, người viết phải đề cập tới những nội dung bắt buộc như thông tin cá nhân, liệt kê đầy đủ tài sản sở hữu, người được hưởng di chúc và thông tin về người làm chứng.

1. Di chúc có người làm chứng là gì?

Nếu người lập di chúc không thể tự mình viết bản di chúc vì không biết đọc, biết viết hoặc vì lý do nào khác mà nhờ người khác viết hộ di chúc thì di chúc này buộc phải có người làm chứng.

Người lập di chúc phải đọc cho người khác viết hộ di chúc trước mặt những người làm chứng. Di chúc viết xong phải do người làm chứng đọc to cho mọi người nghe. được người lập di chúc thừa nhận là di chúc viết hộ ghi đầy đủ và phù hợp với ý nguyện của người để lại di sản. Người lập di chúc phải kí hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng, nếu điểm chỉ thì trong di chúc phải ghi rõ lý do không ký được.

Những người làm chứng xác nhận chữ kí hoặc xác nhận điểm chỉ của người lập di chúc và kí tên vào bản di chúc với danh nghĩa người làm chứng. Thiếu một trong các điều kiện này thì bản di chúc sẽ không có hiệu lực pháp luật.

Xem thêm:  Cô Hàng Xóm - Quang Lê hợp âm

2. Mẫu di chúc có người làm chứng số 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DI CHÚC

Tại Phòng Công chứng số…………thành phố

Tôi là (ghi rõ họ và tên):………………………………………………

Sinh ngày:………/……../…………….

Chứng minh nhân dân số:…………….cấp ngày……./……./……..tại …………………

Hộ khẩu thường trú:

………………………………………………………………………………..……………………..

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập di chúc này như sau:

……………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

Tôi đã đọc di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc và ký vào di chúc này trước sự có mặt của công chứng viên.

Người lập di chúc

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày………tháng………..năm………….. (bằng chữ …………………………………….)

Tại Phòng Công chứng số………thành phố

Tôi…………………………………, công chứng viên Phòng Công chứng số………thành phố

Chứng nhận:

– Ông/bà ………………….…..……. đã tự nguyện lập di chúc này;

– Theo sự nhận biết của tôi, tại thời điểm công chứng, ông(bà) có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Nội dung di chúc phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

– Người lập di chúc đã đọc bản di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc và đã ký vào di chúc trước sự có mặt của tôi;

Số công chứng ………., quyển số ……….

Công chứng viên

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu di chúc chia tài sản thừa kế

Có nhiều loại mẫu đơn liên quan tới vấn đề lập di chúc, trong đó mẫu di chúc có người làm chứng là loại đặc biệt yêu cầu phải bổ sung thông tin đầy đủ về người làm chứng. Mời các bạn xem qua Mẫu di chúc mà hoatieu.vn giới thiệu đến các bạn tham khảo:

Xem thêm:  Nghị luận về hút thuốc lá điện tử ở học sinh


Mẫu giấy di chúc mới nhất

Nội dung Mẫu di chúc, chia tài sản thừa kế được trình bày cụ thể và rõ ràng dưới đây để các bạn nghiên cứu được rõ hơn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——–

DI CHÚC

Hôm nay, ngày ……..tháng ……… năm ………., vào lúc……. giờ ………phút, tại …………………………..

Họ và tên tôi là: ………………………………………………………………………………………………………………

– Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………………………..

– Chứng minh nhân dân số: ……….…… Nơi cấp: ……………. cấp ngày …… tháng ……… năm ………….

– Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………………………..

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau: Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:

1 …………………………………………………………………………………………………………………….

2 ……………………………………………………………………………………………………..

3 ……………………………………………………………………………………………………..

Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: ………………………………………

Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

Sau khi tôi qua đời:

Họ và tên Ông (Bà)…………………………………………………………………………………………….

– Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………………

– Chứng minh nhân dân số:……………Nơi cấp: …………………..cấp ngày …… tháng …. năm ……………

– Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………….

sẽ được thừa hưởng toàn bộ di sản thừa kế thuộc sở hữu của tôi, như đã nêu trên, do tôi để lại.

Tôi không để lại di sản thừa kế của tôi nêu trên cho bất cứ ai khác.

(Trong trường hợp có chỉ định người thừa kế thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ).

Xem thêm:  Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Nghệ An 2020-2021

Để làm chứng cho việc tôi lập Di chúc, tôi có mời hai nhân chứng là:

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………….

– Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………..………….

– Chứng minh nhân dân số:……….………Nơi cấp: ………………cấp ngày ……tháng …….. năm …………..

– Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………….

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………….

– Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………………….

– Chứng minh nhân dân số:………..………Nơi cấp: …………………….cấp ngày ……tháng …….. năm ……..

– Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………….

Hai nhân chứng kể trên là do tôi tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo Di chúc hoặc theo pháp luật của tôi, không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung Di chúc, họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Di chúc đã được lập xong hồi …….. ngày ……. tháng ……. năm …………. Đã thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng của tôi, tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.

Di chúc được lập thành ……. bản, mỗi bản …….. trang./.

Nhân chứng 1 Nhân chứng 2 Người lập Di chúc
(Ký và ghi rõ họ và tên) (Ký và ghi rõ họ và tên) (Ký và ghi rõ họ và tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button