Mẫu đề nghị duyệt chi công tác – Đề nghị duyệt chi công tác

Đề nghị duyệt chi công tác

Mẫu đề nghị duyệt chi công tác

Mẫu đề nghị duyệt chi công tác là mẫu bản đề nghị của cá nhân gửi tới ban giám đốc của công ty để đề nghị về việc duyệt cho công tác phí cho cá nhân người tham gia công tác. Mẫu đề nghị nêu rõ thông tin cá nhân của người làm đơn đề nghị, nội dung được đề nghị, tiền được ứng trước, tổng cộng chi phí trong chuyến công tác. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đề nghị duyệt chi công tác tại đây.

Mẫu kế hoạch đi công tác

Mẫu báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm

Mẫu phiếu đăng ký đi công tác

Mẫu đề nghị duyệt chi công tác

Nội dung cơ bản của mẫu đề nghị duyệt chi công tác như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
—–***——

ĐỀ NGHỊ DUYỆT CHI CÔNG TÁC

Kính gửi: Ông ……………………….. Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Tên tôi là:…………………………………………. Chức vụ:……………………………………..

Mục đích:………………………………………………………………………………………………

Nội dung đề nghị như sau:…………………………………………………………………………

Nơi đi,………………………………………………………………………………………………….

Nơi đến……………………………………………….Ngày………… tháng………………………

Phương tiện…………………… Số ngày công tác …………………..

Lý do lưu trú…………………………………………………………………………………………..

Tiền ứng trước:………………………………………………………………………………………

(Bằng chữ:…………………………………………………………………………………………… )

Công tác phí:…………………………………………………………………………………………

Tổng cộng:……………………………………………………………………………………………

(Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………)

– Vé người: vé x = đồng
– Vé cước: vé x = đồng
– Phụ phí lấy vé bằng điện thoại: vé x = đồng
– Phòng nghỉ: hoá đơn x = đồng
1. Phụ cấp đi đường
2. Phụ cấp lưu trú
Tổng cộng số tiền công tác:
Hà Nội, ngày….tháng…năm…
Người đi công tác Phụ trách bộ phận Duyệt

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Thuyết minh về cách làm một món an
Back to top button