Mẫu danh sách đề nghị xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch

Mẫu danh sách đề nghị xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch là gì? Mẫu bản danh sách gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu bản danh sách đề nghị xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch

1. Định nghĩa mẫu danh sách đề nghị xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch là gì?

Mẫu danh sách đề nghị xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch là mẫu bản danh sách được lập ra để đề nghị về việc xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa thể thao và du lịch. Mẫu nêu rõ thông tin của người đề nghị xét tặng kỷ niệm chương…

2. Mẫu danh sách đề nghị xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch

Cơ quan cấp trên……….
Đơn vị…………………
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Địa danh, ngày… tháng… năm…..

DANH SÁCH
Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

TT

Họ và tên

Năm sinh, Giới tính

Nghề nghiệp, Chức vụ, Nơi công tác

Đối tượng (Điều 5 đến Điều 8)

Quá trình hoạt động trong ngành VHTTDL

Tổng số năm công tác trong ngành VHTTDL

Tóm tắt thành tích (đối tượng xét theo Điều 6, 7 và 8)

Ghi chú

Nam

Nữ

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Làm gì, ở đâu

1

2

3

Người lập danh sách
(Ký, ghi rõ họ tên và số điện thoại)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu danh sách đề nghị xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Back to top button