Mẫu đăng ký chi cục hải quan làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm

Đăng ký chi cục hải quan làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm

Mẫu đăng ký chi cục hải quan làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm

Mẫu đăng ký chi cục hải quan làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm là mẫu bản đăng ký được các doanh nghiệp lập ra và gửi tới chi cục hải quan để đăng ký chi cục hải quan làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm. Mẫu đăng ký nêu rõ tên doanh nghiệp, mặt hàng xuất khẩu, số lượng… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu đăng ký chi cục hải quan làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm tại đây.

Mẫu đơn đề nghị giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Mẫu công văn đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu miễn thuế

Mẫu hợp đồng ủy thác xuất khẩu

Mẫu đăng ký chi cục hải quan làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm

Nội dung cơ bản của mẫu đăng ký chi cục hải quan làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm như sau:

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………….. …………, ngày….tháng….năm…..

ĐĂNG KÝ CHI CỤC HẢI QUAN LÀM
THỦ TỤC XUẤT KHẨU SẢN PHẨM

Kính gửi: Chi cục Hải quan…………….. thuộc Cục Hải quan………………………

Tên doanh nghiệp……………………….; địa chỉ……………; mã số doanh nghiệp…………………………..

đã làm thủ tục nhập khẩu nguyên vật liệu tại Chi cục ……………………………… theo hợp đồng nhập khẩu số ……………………………………..; tờ khai nhập khẩu số………………………………………….

Xem thêm:  Nghị định 155/2018/NĐ-CP - HoaTieu.vn

Căn cứ quy định tại …. Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, để thuận lợi trong việc làm thủ tục hải quan đề nghị được làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm SXXK tại Chi cục Hải quan …………… thuộc Cục Hải quan…………………………………………………

– Mặt hàng xuất khẩu ……………………………………………………………………………………………………..

– Mã hàng ……………..; số lượng ………………………………………………………………………………………

……., ngày….tháng….năm…..
Giám đốc doanh nghiệp
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu)

Ý kiến của Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên vật liệu:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, Chi cục Hải quan ………………….. thuộc Cục Hải quan …………….. xin chuyển Chi cục Hải quan …………………. thuộc Cục Hải quan ………………… để làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm theo đăng ký trên đây của doanh nghiệp.

………., ngày….tháng…..năm….
Lãnh đạo Chi cục
(Ký, đóng dấu)

Ghi chú: Nếu sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu của một hợp đồng nhập khẩu, doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu nhiều lần tại một Chi cục Hải quan thì doanh nghiệp chỉ cần đăng ký một lần cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên vật liệu toàn bộ số sản phẩm xuất khẩu đó.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button