Mẫu công văn đề nghị xác nhận mẫu chứng từ vận tải đa phương thức

Mẫu công văn đề nghị xác nhận mẫu chứng từ vận tải đa phương thức là gì? Mẫu công văn đề nghị xác nhận gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu công văn đề nghị về việc xác nhận mẫu chứng từ vận tải đa phương thức

1. Định nghĩa mẫu công văn đề nghị xác nhận mẫu chứng từ vận tải đa phương thức là gì?

Mẫu công văn đề nghị xác nhận mẫu chứng từ vận tải đa phương thức là mẫu bản công văn được lập ra để đề nghị về việc xác nhận mẫu chứng từ vận tải đa phương thức. Mẫu nêu rõ nội dung công văn đề nghị, thông tin doanh nghiệp…

2. Mẫu công văn đề nghị xác nhận mẫu chứng từ vận tải đa phương thức

(Tên doanh nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

………, ngày…. tháng…. năm…..

Kính gửi: BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Tên doanh nghiệp) có trụ sở tại………………………….…………………………………………….

Điện thoại:……………………………. , Fax:………………………………… , E-mail:………………….

Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế số…..…….. cấp ngày……… tháng……. năm…….

Đại diện pháp lý tại Việt Nam (nếu có): (Tên đại diện, trụ sở chính, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số cấp ngày…… tháng…… năm……………………….. )

Đề nghị Bộ Giao thông vận tải cho đăng ký mẫu chứng từ vận tải đa phương thức (theo mẫu kèm theo).

Chức danh người đại diện
Ký, đóng dấu

Mẫu công văn đề nghị xác nhận mẫu chứng từ vận tải đa phương thức

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Vocabulary and grammar - unit 10 - sách bài tập tiếng anh 6 thí điểm
Back to top button