Mẫu công văn cung cấp điện phục vụ hội chợ

Công văn cung cấp điện

Mẫu công văn về việc cung cấp điện phục vụ hội chợ

Mẫu công văn về việc cung cấp điện phục vụ hội chợ là mẫu bản công văn được lập ra để báo cáo về việc cung cấp điện lực phục vụ hội chợ. Mẫu nêu rõ nội dung của công văn… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu công văn về việc cung cấp điện phục vụ hội chợ như sau:

UBND ……………….

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: …………..

V/v cung cấp điện phục vụ

Hội chợ ……(1)…….

…………., ngày…tháng…năm…

Kính gửi: Công ty Điện Lực………..

Được sự thống nhất của …………(2)………., Sở Công Thương tổ chức Hội chợ ……(1)…… từ ngày ……………. (3) …………. tại ……(4)…….. với quy mô ……(5)…… gian hàng.

Sở Công Thương đề nghị Công ty Điện lực ………………… bố trí nguồn điện 03 pha đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện tại Hội chợ ……(1)…… trong thời gian diễn tra hội chợ.

Kính đề nghị quý Công ty quan tâm phối hợp./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT, ….(6)…..

GIÁM ĐỐC (7)

(Ký tên, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên hội chợ.

(2) Cơ quan cấp phép cho tổ chức hội chợ.

(3) Thời gian tổ chức.

(4) Địa điểm tổ chức.

(5) Tổng số gian hàng.

Xem thêm:  Cách xóa file trong Document

(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.

Mẫu công văn về việc cung cấp điện phục vụ hội chợ

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button