Mẫu công văn cảm tình Đảng đã được cấp ủy có thẩm quyền xét ra quyết định kết nạp

Công văn cảm tình Đảng đã được cấp ủy có thẩm quyền xét ra quyết định kết nạp

Mẫu công văn về việc cảm tình Đảng đã được cấp ủy có thẩm quyền xét ra quyết định kết nạp

Mẫu công văn về việc cảm tình Đảng đã được cấp ủy có thẩm quyền xét ra quyết định kết nạp là mẫu bản công văn được lập ra để ghi chép về việc cảm tình Đảng được cấp ủy có thẩm quyền xét ra quyết định kết nạp. Mẫu công văn nêu rõ thông tin Đảng viên… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu công văn tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu công văn về việc cảm tình Đảng đã được cấp ủy có thẩm quyền xét ra quyết định kết nạp như sau:

ĐẢNG BỘ ………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: …………..

V/v cảm tình Đảng đã được cấp uỷ có thẩm quyền xét, ra quyết định kết nạp Đảng

………….., ngày…tháng…năm…

Kính gửi: Ban thường vụ ……………………….

Ban Thường vụ huyện (quận) uỷ ……………………………………………………….

Giới thiệu đồng chí …………………………………………………………………………..

Sinh ngày………tháng………năm…………

Quê quán: ………………………………………………………………………………………

Đã được Ban ……………………………. ra quyết định số…………. ngày………tháng……..năm….. kết nạp vào Đảng; nhưng chi bộ chưa tổ chức lễ kết nạp do chuyển công tác đi (kèm theo hồ sơ xét kết nạp Đảng).

Đề nghị các đồng chí chỉ đạo chi bộ nơi đồng chí…………………….. chuyển đến, tổ chức kết nạp đồng chí đó vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xem thêm:  Phaân tích tình cảnh lẻ loi

Nơi nhận:

– Như trên

– Lưu VP, ban tổ chức

T/M

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu công văn về việc cảm tình Đảng đã được cấp ủy có thẩm quyền xét ra quyết định kết nạp

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button