Mẫu cổ phiếu do công ty cổ phần phát hành

Cổ phiếu do công ty cổ phần phát hành

Mẫu cổ phiếu do công ty cổ phần phát hành

Mẫu cổ phiếu do công ty cổ phần phát hành là mẫu cổ phiếu được công ty doanh nghiệp lập ra để làm cổ phiếu do chính công ty phát hành. Mẫu cổ phiếu nêu rõ thông tin doanh nghiệp, thông tin cổ đông, số lượng cổ phiếu… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu cổ phiếu do công ty cổ phần phát hành tại đây.

Mẫu giấy đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Mẫu thông báo bán doanh nghiệp tư nhân

Mẫu quyết định chia doanh nghiệp

Mẫu cổ phiếu do công ty cổ phần phát hành

Nội dung cơ bản của mẫu cổ phiếu do công ty cổ phần phát hành như sau:

CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN …

———***———

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN …………………………………………………………..

Trụ sở: …………………………………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận ĐKKD số: …… cấp ngày …./…/20… (thay đổi lần thứ …).

Tổng số cổ phần phổ thông: …… cổ phần (…..cổ phần).

Mệnh giá cổ phần: …………. VNĐ/1 cổ phần.

CỔ PHIẾU NÀY XÁC NHẬN:

Tên cổ đông: …………………………………………………………………………………….

Giới tính: ……………………………………………………………………………………………

CMND số: ………….. cấp ngày…./…/20….. tại Công an Thành phố …………………..

Quốc tịch: Việt Nam.

Nơi đăng ký HKTT: Số….. , Phường…… 10 – Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh.

Số lượng cổ phần sở hữu: …….000 cổ phần (………… ngàn cổ phần).

Xem thêm:  Tải Công văn 4943/TCT-KK hướng dẫn vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.

Tổng mệnh giá cổ phần: ……………000.000 VNĐ (………. đồng Việt Nam).

Tỷ lệ cổ phần sở hữu: ………% cổ phần của Công ty.

Ngày đăng ký cổ đông:…/…/20…..

Ngày góp vốn mua cổ phần:…/…/20…..

Ngày phát hành cổ phiếu:…/…/20…..

Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của Công ty: ……..

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần:

Cổ đông muốn chào bán, chuyển nhượng cổ phần phải làm thủ tục tại Trụ sở chính của Công ty hoặc tại Công ty chứng khoán được uỷ quyền.

Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng văn bản theo cách thông thường hoặc bằng cách trao tay cổ phiếu. Giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện uỷ quyền của họ ký. Bên chuyển nhượng vẫn là người sở hữu cổ phần có liên quan cho đến khi tên của người nhận chuyển nhượng được đăng ký vào Sổ đăng ký cổ đông của Công ty Cổ phần ………….

Cổ phiếu của Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán thì thủ tục và trình tự chào bán, chuyển nhượng cổ phần phải được thực hiện theo các quy định của Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

TÊN CỔ ĐÔNG TM.CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỐC

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button