Mẫu C2-05c/NS theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp huyện

Mẫu C2-05c/NS – Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp huyện

Mẫu C2-05c/NS – Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp huyện được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Nội dung cơ bản của giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp huyện như sau:

GiẤY NỘP TRẢ KINH PHÍ CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

Ủy ban nhân dân xã:…………………………………………………………………………………………..

Đề nghị KBNN:…………………………………………………………………………………………………..

trích tài khoản…………………………hoặc giảm thu chuyển giao…………………………………….

để nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp huyện, tài khoản……………………………………………

theo Quyết định số:…………………………………..ngày:…………………………………………………..

Nội dung

NDKT

Mã chương

ngành KT

nguồn NSNN

Mã CTMT, DA

Số tiền

Tổng cộng

Đồng thời hạch toán giảm chi NS cấp huyện…………..hoặc tăng thu NSNN cấp huyện khi đã quyết toán NSNN:……………..

Mã Tài khoản kế toán:…………………………Mã cấp NS:……………………………………….

Tại KBNN:……………………………………………………………………………………………………

Nội dung

NDKT

Mã chương

ngành KT

nguồn NSNN

Mã CTMT, DA

Số tiền

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ:……………………………………………………………………………………….

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Ngày …. tháng …. năm …….

Phụ trách kế toán Chủ tịch UBND xã

(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Bộ phận kiểm soát chi Bộ phận Kế toán

Ngày……tháng……..năm…….. Ngày …. tháng …. năm …….

Kiểm soát Phụ trách Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Mẫu giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp huyện

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Chính tả thư trung thu - Câu Nghe
Back to top button