Mẫu biểu tổng hợp báo cáo số liệu hoạt động in

Biểu tổng hợp báo cáo số liệu hoạt động in

Mẫu biểu tổng hợp về việc báo cáo số liệu hoạt động in

Mẫu biểu tổng hợp về việc báo cáo số liệu hoạt động in là mẫu biểu được lập ra để tổng hợp về việc báo cáo số liệu hoạt động in. Mẫu được ban hành theo Nghị định 25/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biểu tổng hợp về việc báo cáo số liệu hoạt động in như sau:

TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO

Kính gửi: …………………

BIỂU TỔNG HỢP BÁO CÁO SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG IN NĂM

(Tính từ ngày 01/01/20………… đến 31/12/20……..)

Số TT

Tên mục

Đơn vị tính

Số lượng

So sánh (tăng, giảm %)

Ghi chú

Năm trước liền kề

Năm báo cáo

1

Tổng số cơ sở in (Cơ sở in của địa phương)

Đã cấp giấy phép hoạt động in

Cơ sở in

Kèm danh mục cơ sở in

Đã đăng ký hoạt động in

Cơ sở in

Kèm danh mục cơ sở in

2

Tổng số cơ sở photocopy đã đăng ký, khai báo

Cơ sở photocopy

3

Tổng số lao động

Nam

Người

Nữ

Người

4

Tổng doanh thu

Triệu đồng

5

Tổng nộp ngân sách nhà nước

Triệu đồng

6

Tổng lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

7

Thu nhập bình quân (người/tháng)

Triệu đồng

8

Tổng giá trị tài sản đầu tư

Thiết bị

Triệu đồng

Nhà xưởng

Triệu đồng

………….., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

Mẫu này dùng cho việc lập báo cáo tổng hợp hoạt động in của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương. Số liệu là tổng của các cơ sở in ở địa phương báo cáo (không thống kê cơ sở in của trung ương đóng trên địa bàn).

Mẫu biểu tổng hợp về việc báo cáo số liệu hoạt động in

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 82, 83 sách giáo khoa đại số và giải tích 11
Back to top button