Mẫu biên bản xem xét dấu vết trên thân thể

Biên bản xem xét dấu vết trên thân thể

Mẫu biên bản về việc xem xét dấu vết trên thân thể

Mẫu biên bản về việc xem xét dấu vết trên thân thể là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc xem xét dấu vết trên thân thể. Mẫu biên bản nêu rõ dấu vết, thời gian lập biên bản… Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản về việc xem xét dấu vết trên thân thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

BIÊN BẢN XEM XÉT DẤU VẾT TRÊN THÂN THỂ

Hồi …………. giờ …………. ngày …………. tháng …………. năm ………….. tại ………………..

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: ……………………………………. Điều tra viên

thuộc Cơ quan ………………………………………………………………………………

Ông/bà: ………………………………………….. là người chứng kiến

Ông/bà (1) ……………………………………………………………………………………

Căn cứ Điều 178 và Điều 203 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản xem xét dấu vết trên thân thể đối với ………………………………………………………………………………………………(2):

Xem thêm:  Giải bài 21.5, 21.6, 21.7, 21.8 trang 51 sách bài tập vật lí 11

Họ tên: ……………………………………………………… Giới tính: ………………….

Tên gọi khác: ……………………………………………………………………………….

Sinh ngày…………… tháng …………. năm ……………….. tại: ………………….

Quốc tịch:…………………..; Dân tộc:……………….; Tôn giáo: ………………………

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: …………………………………………………….

cấp ngày…………tháng ……….. năm ……………………Nơi cấp: ………………

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………….

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………..

Khi xem xét thân thể của (2) ………………………………………………………….

chúng tôi phát hiện thấy có dấu vết ở các vị trí trên thân thể như sau (3):

…………………………………………………………………………………………………..

(1) Trường hợp cần thiết có bác sĩ tham gia;

(2) Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị hại hoặc người làm chứng;

(3) Ghi rõ vị trí, kích thước, đặc điểm, tình trạng của dấu vết; có thể chụp ảnh, vẽ sơ đồ của dấu vết. Trường hợp cần thiết thì tiến hành trưng cầu giám định. Việc xem xét dấu vết trên thân thể phải do người cùng giới tiến hành.

…………………………………………………………………………………………………..

Người được xem xét dấu vết trên thân thể trình bày như sau (4):

…………………………………………………………………………………………………..

Ngoài những dấu vết trên, chúng tôi không phát hiện dấu vết nào khác.

Việc xem xét dấu vết trên thân thể kết thúc hồi ……….. giờ ……… ngày……..tháng …….. năm ….

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây. Biên bản này được lập thành hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.

NGƯỜI ĐƯỢC XEM XÉT

DẤU VẾT TRÊN THÂN THỂ

ĐIỀU TRA VIÊN

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

BÁC SỸ

(Nếu có)

(4) Ghi rõ lý do có dấu vết đó.

Mẫu biên bản về việc xem xét dấu vết trên thân thể

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Bản đăng ký cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của giáo viên
Back to top button