Mẫu biên bản tự kiểm tra hồ sơ tuyển sinh năm học 2019-2020

Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ tuyển sinh năm học 2019-2020

Mẫu biên bản tự kiểm tra hồ sơ tuyển sinh năm học 2019-2020 là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kiểm tra hồ sơ tuyển sinh năm học mới. Mẫu nêu rõ thời gian địa điểm lập biên bản, nội dung kiểm tra… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Biên bản kiểm tra hồ sơ tuyển sinh năm học 2019-2020

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

Số: ……………

….………., ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN
Tự kiểm tra hồ sơ tuyển sinh của học sinh
Năm học 2019 – 2020

1. Thời gian: …………………………………………………………………………..

2. Địa điểm: ……………………………………………………………………………

3. Thành phần tham dự:

Chủ trì:

– ………………………………………………………..………………………………

– ………………………………………………………..………………………………

Thư ký:

– ………………………………………………………..………………………………

– ………………………………………………………..………………………………

– ………………………………………………………..………………………………

4. Nội dung:

Thực hiện kế hoạch số …………….. ngày ……….. của trường …………. về kế hoạch tuyển sinh trẻ năm học 2019 – 2020;

– Căn cứ vào số lượng hồ sơ đã dự tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh của trường đã tiến hành tự kiểm tra, xem xét từng hồ sơ dự tuyển của học sinh, kết quả cụ thể như sau:

– Tổng số hồ sơ đăng ký dự tuyển sinh: … bộ; Trong đó:

+ Hộ khẩu thường trú tại xã: … trẻ

+ Tạm trú: … trẻ

+ Ngoài địa bàn: …

Xem thêm:  Chiêm ngưỡng bộ cosplay cực chất của nhân vật Ciri nổi tiếng trong siêu phẩm The Witcher

– Giới tính: Nam: … trẻ; Nữ: … trẻ

– Đúng độ tuổi: … trẻ

– Trước độ tuổi quy định: … trẻ

– Lớn tuổi hơn quy định: … trẻ

– Số học sinh là người dân tộc thiểu số: … trẻ

– Tổng số học sinh có đủ hồ sơ theo quy định: … trẻ

Cuộc họp kết thúc lúc … giờ … ngày … tháng … năm …. Biên bản này được lập thành 02 bản, 01 bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo, 01 bản lưu tại trường. Biên bản này được đọc lại cho các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh cùng nghe và thống nhất với những nội dung đã ghi ở trên./.

THƯ KÝ

CHỦ TRÌ

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT (để b/c);

– Lưu: VT, hồ sơ./.

Chữ ký của các thành viên Hội đồng tuyển sinh

Mẫu biên bản tự kiểm tra hồ sơ tuyển sinh năm học 2019-2020

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Back to top button