Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn công ty trách nhiệm hữu hạn

Biên bản thỏa thuận góp vốn công ty trách nhiệm hữu hạn

Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn công ty trách nhiệm hữu hạn

Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn công ty trách nhiệm hữu hạn là mẫu biên bản được lập ra khi có cuộc họp hội đồng quản trị về tiến độ góp vốn điều lệ của công ty. Mẫu biên bản ghi chép lại toàn bộ nội dung cuộc họp, thành phần tham dự cuộc họp, chương trình họp, tiến độ góp vốn…. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về biên bản thỏa thuận góp vốn công ty trách nhiệm hữu hạn tại đây.

Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông

Mẫu biên bản họp đồng ý cho thành viên góp vốn

Mẫu biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc

Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn công ty trách nhiệm hữu hạn

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn công ty trách nhiệm hữu hạn như sau:

CÔNG TY …………….

Số …./BCHĐ-HL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(V/v: Tiến độ góp vốn điều lệ Công ty)

Hôm nay, ngày …../…../….., vào hồi ….., tại Trụ sở chính của Công ty: ……….., các thành viên sáng lập tổ chức họp Hội đồng thành viên để bàn bạc và cho ý kiến về việc tổ chức và thực hiện tiến độ góp vốn của Công ty TNHH ………………. (sau đây được gọi tắt là “Công ty”) với nội dung chính như sau:

Xem thêm:  Công văn 1640/TCHQ-QLRR - Vướng mắc phân luồng tờ khai hải quan

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa cuộc họp: ………………… – Thành viên sáng lập, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty;

2. Thư ký cuộc họp: …………………. – Thành viên sáng lập;

3. Thành viên khác……………………………….. – Thành viên sáng lập;

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Hội nghị bắt đầu vào lúc 9h30’. Chương trình họp đã thông qua các quyết nghị sau:

1. Các thành viên nhất trí góp vốn vào Công ty với tổng số vốn như đã đăng ký là …………. đồng (…………. đồng Việt Nam), với cơ cấu vốn như sau:

a/ Ông/bà: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam), chiếm ……….% vốn điều lệ;

b/ Ông/bà: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam), chiếm ……….% vốn điều lệ;

c/ Ông/bà: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam), chiếm ……….% vốn điều lệ;

2. Các thành viên sáng lập nhất trí thực hiện góp vốn làm … đợt với số vốn góp mỗi đợt là:

a/ Đợt 1: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

b/ Đợt 2: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

c/ Đợt 3: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

d/ Đợt 4: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

Các thành viên góp vốn theo tiến độ sau:

Ngày …../…../….. (theo cam kết góp vốn khi thành lập công ty), các thành viên sáng lập góp đợt 1;

Ngày …../…../….., các thành viên sáng lập góp đợt 2;

Ngày …../…../….., các thành viên sáng lập góp đợt 3;

Xem thêm:  Tiệm sửa xe tiếng Trung là gì

Ngày …../…../….., các thành viên sáng lập góp đợt 4.

Sau khi bàn bạc, thảo luận và đọc lại một lượt Biên bản này, các thành viên tham dự Hội nghị đều nhất trí với nội dung và xác nhận tính chính xác, trung thực của Biên bản.

Biên bản này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau, và lưu tại Sổ biên bản của Công ty TNHH ………………………

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Tên cổ̉ đông/thành viên Chữ ký

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button