Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán là mẫu biên bản dùng để thanh lý hợp đồng đã được ký kết trước đó giữa bên giao khoán và bên nhận giao khoán. Mẫu biên bản ghi rõ những điều khoản công việc đã làm được và chưa làm được cùng với số tiền hai bên phải thanh toán theo ký kết hợp đồng. Mẫu biên bản được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán tại đây.

Biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển

Biên bản thanh lý hợp đồng

Mẫu hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán như sau:

Mẫu 1: Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Đơn vị:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 09- LĐTL
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

Số……………………..

BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày…..tháng……năm…….

Họ và tên:………………………………………………….Chức vụ………………………………………..

Đại diện…………………………………………………….Bên giao khoán……………………………….

Họ và tên:………………………………………………….Chức vụ………………………………………..

Đại diện…………………………………………………….Bên nhận khoán………………………………

Cùng thanh lý hợp đồng số …. ngày ….tháng…..năm……

Nội dung công việc (ghi trong hợp đồng ) đã được thực hiện:…………………………………….

Xem thêm:  Mẫu cam kết giao hàng đúng hẹn - Cam kết giao hàng đúng hẹn

Giá trị hợp đồng đã thực hiện:……………………………………………………………………………..

Bên ……………………………….. đã thanh toán cho bên ……. số tiền là ………………………đồng

(viết bằng chữ):………………………………………………………………………………………………

Số tiền bị phạt do bên ……….. vi phạm hợp đồng:…………………. . đồng

(viết bằngchữ): ……………………………………………………………………………………………….

Số tiền bên ……….. còn phải thanh toán cho bên ……. là……………………………đồng

(viết bằng chữ):……………………………………………………………………………………………….

Kết kuận: ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên )

Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên )

Mẫu 2: Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị:……………….

Bộ phận:…………….

Mẫu số 09 – LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Số: …………………….

BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày … tháng … năm …

Họ và tên: …………Chức vụ …………. Đại diện …………… Bên giao khoán ………………….

Họ và tên: …………Chức vụ …………. Đại diện …………… Bên nhận khoán …………………

Cùng thanh lý Hợp đồng số … ngày… tháng … năm …

Nội dung công việc (ghi trong hợp đồng) đã được thực hiện: ……………………………………

Giá trị hợp đồng đã thực hiện: …………………………………………………………………………..

Bên …… đã thanh toán cho bên…… số tiền là…………….. đồng (viết bằng chữ) ……………

Số tiền bị phạt do bên ….. vi phạm hợp đồng:……………. đồng (viết bằng chữ) ……………..

Số tiền bên …. còn phải thanh toán cho bên ….. là …….. đồng (viết bằng chữ) ……………..

Kết luận ……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên)
Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Mẫu Hóa Đơn Bán Lẻ
Back to top button