Mẫu biên bản nghiệm thu cấp quản lý

Mẫu biên bản nghiệm thu cấp quản lý là gì? Mẫu biên bản nghiệm thu cấp quản lý gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu biên bản nghiệm thu cấp quản lý là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc nghiệm thu cấp quản lý. Mẫu nêu rõ nội dung biên bản, thông tin nghiệm thu… Mẫu được ban hành theo Thông tư 26/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

CƠ QUAN QUẢN LÝ
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU
CẤP QUẢN LÝ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…………/NTQL

Địa danh, ngày … tháng … năm ….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU*

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH (KỲ…………), NĂM…………..

Đề án:……………………………………………………………………….

– Đơn vị chủ trì:………………………………………………………………………………………………

– Đơn vị thi công: …………………………………………………………………………………………..

– Chủ nhiệm đề án: …………………………………………………………………………………………

– Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu số ………………. ngày……tháng…….năm…………. của …………………………………(có danh sách kèm theo)

+ Chủ tịch Hội đồng : ……………………………………………………………………………………..

+ Thư ký Hội đồng : ……………………………………………………………………………………….

KẾT QUẢ NGHIỆM THU

I. CÁC HẠNG MỤC NGHIỆM THU XÁC SUẤT

– Lập bảng thống kê các hạng mục, khối lượng đã nghiệm thu xác suất.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THI CÔNG

I.1. Trình tự thi công, chất lượng thi công

Đánh giá về trình tự thi công, chất lượng, hiệu quả các phương pháp, hạng mục; chất lượng của các loại tài liệu, số liệu đã thu thập, xử lý, tổng hợp, các sản phẩm.

Xem thêm:  Reading - unit 5 trang 52 tiếng anh 12

I.2. Các kết quả đạt được

Ghi nhận các kết quả đạt được, độ tin cậy của các phát hiện về địa chất, khoáng sản

I.3. Đánh giá về tính hợp pháp, hợp lệ, sự đầy đủ của các tài liệu, chứng từ liên quan đến các khối lượng đã hoàn thành.

I.4. Khối lượng và giá trị thực hiện đạt yêu cầu được thanh toán:

– Khối lượng và giá trị thực hiện (có bảng tổng hợp giá trị khối lượng kèm theo).

– Tổng giá trị thực hiện được thanh toán (bằng chữ): …………………………….

I.5. Khối lượng và giá trị không đạt yêu cầu đề nghị không thanh toán

* Khối lượng và giá trị không đạt yêu cầu (có bảng tổng hợp kèm theo).

* Giải thích nguyên nhân.

I.6. Đánh giá chung:

– Đánh giá chung về chất lượng thực hiện, mức độ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

– Xếp loại (trung bình, khá, tốt).

II. KIẾN NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG

Kiến nghị của Hội đồng về các vấn đề cần được bổ sung, sửa chữa và các nhiệm vụ cần được thực hiện tiếp theo.

Thủ trưởng đơn vị thi công*
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Thư ký Hội đồng
(Ký, họ, tên)

Chủ tịch Hội đồng
(Ký, họ tên)

Thủ trưởng cơ quan quản lý (xác nhận)
(Ký, họ tên, đóng dấu)

*Biên bản này được sử dụng cho nghiệm thu cấp quản lý để tổng hợp kết quả nghiệm thu.

Xem thêm:  Lời bài hát Thật Là Đáng Buồn
Back to top button