Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu xét tặng chọn danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”

Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu xét tặng chọn danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” là gì? Mẫu biên bản kiểm phiếu gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu biên bản về việc kiểm phiếu bầu xét tặng chọn danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”

1. Định nghĩa mẫu biên bản kiểm phiếu bầu xét tặng chọn danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” là gì?

Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu xét tặng chọn danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kiểm phiếu bầu xét tặng chọn danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Mẫu nêu rõ nội dung kiểm phiếu, thời gian và địa điểm lập biên bản….

2. Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu xét tặng chọn danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
DANH HIỆU NSND, NSƯT
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Đơn vị: (cấp xét)
Bộ, Tỉnh:

(địa danh), ngày… tháng… năm…

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU
Xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”…….1 được thành lập theo Quyết định số……/….. ngày… tháng… năm… của…………………………………………

Hội đồng đã tổ chức cuộc họp phiên toàn thể vào…. ngày…. tháng…. năm…..

1. Tổng số thành viên trong Hội đồng theo quyết định:……… người

Xem thêm:  Bài 14: nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) - sbt

a) Số thành viên Hội đồng tham gia dự họp:……… người, gồm:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

b) Số thành viên Hội đồng vắng mặt:……. người, gồm:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

c) Số thành viên tham gia bỏ phiếu:……… người

2. Ban kiểm phiếu gồm:

– Trưởng ban:………………………………………………………………………………………………….

– Ủy viên:……………………………………………………………………………………………………….

3. Số phiếu đánh giá

– Số phiếu phát ra:……. phiếu

– Số phiếu thu về:…….. phiếu

– Số phiếu hợp lệ:…….. phiếu

– Số phiếu không hợp lệ:……. phiếu

4. Kết quả kiểm phiếu bầu danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”

(Ghi đủ số lượng trong danh sách bỏ phiếu, xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp; tỷ lệ % = số phiếu đạt/tổng số thành viên trong Quyết định thành lập Hội đồng).

STT

Họ và tên (Ông/bà)

Chức vụ, nơi công tác

Số phiếu đồng ý

Tỷ lệ %

1

2

5. Kết luận

Căn cứ vào kết quả phiếu bầu của các thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”……1, đề nghị Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”…….2 xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân cho:……… người (có danh sách kèm theo).

(Ghi số lượng người đạt phiếu bầu danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” đạt tỷ lệ từ 90% số phiếu đồng ý trở lên trên tổng số thành viên Hội đồng có tên trong Quyết định thành lập Hội đồng).

STT

Họ và tên (Ông/bà)

Chức vụ, nơi công tác

Số phiếu đồng ý

Tỷ lệ %

1

2

Biên bản kiểm phiếu được làm vào hồi… giờ… ngày… tháng… năm…

ỦY VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1): Hội đồng thụ lý hồ sơ.

(2): Hội đồng cấp trên trực tiếp.

Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu xét tặng chọn danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Bao nhiêu tuổi thì tiêm được vaccine covid-19?
Back to top button