Mẫu biên bản khám giám định xác định mức độ khuyết tật

Giám định mức độ khuyết tật người lao động

Mẫu biên bản khám giám định xác định mức độ khuyết tật

Mẫu biên bản khám giám định xác định mức độ khuyết tật bản mới nhất được ban hành kèm theo Quyết định 4926/QĐ-BYT năm 2014 đính chính Mẫu biên bản khám giám định, đính chính Phụ lục 2 Mẫu biên bản khám giám định ban hành kèm theo Thông tư số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH của Liên Bộ Y tế – Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định y khoa.

Biểu mẫu liên quan đến giám định y khoa

Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH quy định một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế số 41/2014/TTLT-BYT-BTC

Công văn 1484/BYT-KCB về việc thực hiện luật BHXH năm 2014 trong giám định y khoa

Quyết định 4690/QĐ-BYT về thủ tục hành chính lĩnh vực giám định y khoa thuộc quản lý Bộ Y tế

Biên bản khám giám định xác định mức độ khuyết tật như sau:


Mẫu biên bản khám giám định xác định mức độ khuyết tật

Mẫu biên bản khám giám định xác định mức độ khuyết tật được trình bày cụ thể như sau, mời các bạn tham khảo:

HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH
Y KHOA……¹……
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
——————
Số:………./GĐYK-KT ……²….., ngày …. tháng …. năm ………..

BIÊN BẢN KHÁM GIÁM ĐỊNH
XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT

Hội đồng Giám định y khoa…………………………

Xem thêm:  Mẹo giữ hoa tươi ngày Tết

Họp ngày …. tháng …. năm …….. để khám giám định, xác định dạng tật và mức độ khuyết tật đối với:

Ông (bà): …………………………………………………………………………..Năm sinh…………………………

Nguyên quán:…………………………………………………………………………………………………………….

Trú quán:………………………………………………………………………………………………………………….

Theo Giấy giới thiệu số: ……………………………………………………. ngày …. tháng …. năm …………

của ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn:…………………………………………………………………………..

huyện/quận: ……………………………………………………… tỉnh/thành phố:…………………………………..

Tình trạng bệnh, tật và sức khỏe theo giấy giới thiệu của Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Kết quả khám hiện tại

Kết luận

Căn cứ Bảng quy định về tiêu chuẩn mất sức lao động do bệnh tật ban hành kèm theo Thông tư Liên Bộ số 12/TT-LB3 ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Liên Bộ Y tế – Lao động – Thương binh và Xã hội, tập thể Hội đồng Giám định y khoa quyết định:

Ông(bà):………………………………………………………………………………………………………………………

– Dạng khuyết tật:…………………………………………………………………………………………………………..

– Tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh tật/khuyết tật là: ……………………………………………………………..%

– Mức độ khuyết tật:………………………………………………………………………………………………………..

Phó Chủ tịch/Ủy viên
chính sách
Ủy viên thường trực Chủ tịch Hội đồng

___________________________

¹ Tên Hội đồng Giám định y khoa
² Địa danh
³ Khi Thông tư Liên Bộ số 12/TT-LB được thay thế bởi một Thông tư khác thì căn cứ vào những quy định của Thông tư đó để xác định dạng tật và tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh tật/ khuyết tật.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button