Mẫu biên bản họp lấy ý kiến của cộng đồng dân cư ở cơ sở hoặc hội nghề nghiệp

Mẫu biên bản họp lấy ý kiến của cộng đồng dân cư ở cơ sở hoặc hội nghề nghiệp là gì? Mẫu biên bản họp lấy ý kiến gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu biên bản về việc họp lấy ý kiến của cộng đồng dân cư ở cơ sở hoặc hội nghề nghiệp

1. Định nghĩa mẫu biên bản họp lấy ý kiến của cộng đồng dân cư ở cơ sở hoặc hội nghề nghiệp là gì?

Mẫu biên bản họp lấy ý kiến của cộng đồng dân cư ở cơ sở hoặc hội nghề nghiệp là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc họp lấy ý kiến của cộng đồng dân cư ở cơ sở hoặc hội nghề nghiệp. Mẫu nêu rõ nội dung của biên bản, nội dung họp lấy ý kiến…

2. Mẫu biên bản họp lấy ý kiến của cộng đồng dân cư ở cơ sở hoặc hội nghề nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN HỌP LẤY Ý KIẾN
CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ Ở CƠ SỞ HOẶC HỘI NGHỀ NGHIỆP*

Hôm nay, vào hồi…. giờ….. ngày….. tháng….. năm……. tại………………………………………

Chúng tôi gồm:

1. Nguyễn Văn A, chức vụ:……………………………………….. là đại diện cho………………….

2. Nguyễn Văn B, chức vụ:…………………………………………. là đại diện cho………………..

3. ……

tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của………… (ghi rõ tên cộng đồng hoặc hội nghề nghiệp) về việc đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” của:

Xem thêm:  Bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

Ông/bà:……………………………………………………….. tuổi…………………………………………….

Cư trú tại:…………………………………………………………………………………………………………..

Tổng số người tham dự cuộc họp:……………………… người.

Chủ tọa cuộc họp:……………………………………………………………………………………………….

Thư ký cuộc họp:………………………………………………………………………………………………..

NỘI DUNG LÀM VIỆC

Căn cứ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 5 và Điều 6 Nghị định của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, các đại biểu tham dự cuộc họp đã cùng nhau thảo luận, đánh giá về mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn của (các) ông/bà có tên dưới đây để đề nghị Hội đồng cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”https://hoatieu.vn/”Nghệ nhân ưu tú”. Các ý kiến nhận xét cơ bản như sau:

(ghi tóm tắt những ý kiến cơ bản của các đại biểu tham dự đối với từng cá nhân đề nghị được xét tặng danh hiệu).

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..…

* Trong trường hợp cuộc họp lấy ý kiến về nhiều cá nhân thì ghi tên các cá nhân theo thứ tự vần a, b, c và ghi nhận xét của các đại biểu dự họp cũng như kết luận của cuộc họp cho từng trường hợp một

Kết luận: Các đại biểu dự họp đã thống nhất ý đề nghị (đánh dấu X vào cột thích hợp):

1. Danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”

TT

Họ tên

Đồng ý đề nghị xét tặng

Số người đồng ý

Tỷ lệ %

2. Danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”

TT

Họ tên

Đồng ý đề nghị xét tặng

Số người đồng ý

Tỷ lệ %

Cuộc họp kết thúc vào hồi……… giờ………. ngày….. tháng…. năm……….

THƯ KÝ CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỌA CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản họp lấy ý kiến của cộng đồng dân cư ở cơ sở hoặc hội nghề nghiệp

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Cảm Âm Tránh Duyên | Đình Dũng
Back to top button