Mẫu biên bản họp hội đồng xét tặng giải thưởng

hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu biên bản họp hội đồng xét tặng giải thưởng để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về mẫu biên bản họp hội đồng xét tặng giải thưởng nhé.

Mẫu biên bản về việc họp hội đồng xét tặng giải thưởng

1. Định nghĩa mẫu biên bản họp hội đồng xét tặng giải thưởng là gì?

Mẫu biên bản họp hội đồng xét tặng giải thưởng là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc họp hội đồng xét tặng giải thưởng. Mẫu nêu rõ nội dung cuộc họp, thời gian địa điểm lập biên bản… Mẫu được ban hành theo Nghị định 60/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu biên bản họp hội đồng xét tặng giải thưởng

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
GIẢI THƯỞNG CẤP …
THUỘC LĨNH VỰC:
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…, ngày … tháng … năm 20…

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng Hồ Chí Minh:

Giải thưởng Nhà nước:

I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG

1. Tên công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng: …………………………………………………

– Tác giả/đại diện tác giả công trình: ……………………………………………..……………..…

2. Quyết định thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp ………….…… số …. ngày …… tháng ……. năm ……..

3. Ngày họp Hội đồng …………………………………………………………………………………….

Địa điểm: ……………………………………………………………………………………………………..

4. Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên dự họp ………../……….

Vắng mặt: ……….. người, gồm các thành viên:

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

5. Khách mời tham dự họp Hội đồng

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

1

2

3

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG

1. Thống nhất phương thức làm việc

Hội đồng đã phân công các thành viên và đề nghị cơ quan … (nếu có) mời các chuyên gia phản biện nhận xét đánh giá Hồ sơ đề nghị xét thưởng. Danh sách các chuyên gia phản biện từng công trình như sau:

TT

Họ và tên, học hàm, học vị của chuyên gia phản biện

Ghi chú

(Chuyên gia phản biện là thành viên hoặc không là thành viên Hội đồng)

1

2

3

4

2. Đánh giá xét thưởng

2.1. Hội đồng đã nghe các thành viên phản biện đọc văn bản nhận xét, phân tích hồ sơ công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng theo từng tiêu chuẩn xét thưởng (và Hội đồng đọc các văn bản nhận xét, đánh giá của các thành viên vắng mặt để tham khảo – nếu có).

Hội đồng nêu câu hỏi đối với các thành viên phản biện về từng nội dung nhận xét công trình so với tiêu chuẩn quy định.

2.2. Hội đồng trao đổi, thảo luận kỹ hồ sơ công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng, rà soát, đối chiếu với từng tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng trước khi bỏ phiếu.

2.3. Bầu Ban kiểm phiếu với các thành viên sau:

a) Trưởng Ban: ………………………………………………………………………………………………

b) Hai ủy viên: ……………………………………………………………………………………………….

2.4. Thành viên Hội đồng bỏ phiếu đánh giá công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng trên cơ sở cân nhắc, đối chiếu với từng tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng.

Kết quả kiểm phiếu đánh giá xét thưởng công trình được trình bày trong Biên bản kiểm phiếu gửi kèm theo.

2.5. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng

a) Kết quả bỏ phiếu của Hội đồng: …………………………………………………………………….

– Đề nghị tặng Giải thưởng: ………………………………………………………………………………

– Không đề nghị tặng Giải thưởng: …………………………………………………………………….

b) Số phiếu đề nghị tặng Giải thưởng trên tổng số thành viên Hội đồng:

………………………………………………………………………………………….………………………….

c) Đánh giá, nhận xét công trình đề nghị tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh/ Giải thưởng Nhà nước (hoặc phân tích lý do không đề nghị tặng Giải thưởng): …………………………

d) Kết luận của Hội đồng:

– Trường hợp đề nghị tặng Giải thưởng:

Căn cứ vào kết quả đánh giá và kiểm phiếu, Hội đồng kiến nghị Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp … xem xét và thực hiện các thủ tục tiếp theo để đề nghị tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh/Giải thưởng Nhà nước cho công trình:

– Trường hợp không đề nghị tặng Giải thưởng:

Căn cứ kết quả đánh giá và kiểm phiếu, Hội đồng không đề nghị tặng Giải thưởng cho công trình ……………………………………………………………………………..

Lý do: ………………………………………………………………………………………………………….

Biên bản này đã được đọc lại cho các thành viên Hội đồng xét tặng Giải thưởng dự họp cùng nghe và thống nhất thông qua nội dung Biên bản.

THƯ KÝ KHOA HỌC CỦA HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

NHỮNG Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG CẤP ……

(Ghi chép của Thư ký khoa học của Hội đồng)

Mẫu biên bản họp hội đồng xét tặng giải thưởng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu

Xem thêm:  Anime Vinland Saga season 2 sẽ được studio Mappa đảm nhận vì cái kết manga đen tối chẳng kém AoT
Back to top button