Mẫu biên bản hội chẩn bệnh nghề nghiệp

Biên bản hội chẩn bệnh nghề nghiệp theo Thông tư 28/2016/TT-BYT

Mẫu biên bản hội chẩn bệnh nghề nghiệp

Mẫu biên bản hội chẩn bệnh nghề nghiệp là mẫu biên bản hội chẩn mới nhất mà hoatieu.vn muốn gửi tới các bạn, mẫu biên bản hội chẩn bệnh nghề nghiệp dùng để kết luận việc hội chẩn mắc bệnh nghề nghiệp của người lao động, mẫu biên bản hội chẩn bệnh được ban hành kèm theo Thông tư 28/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 06 năm 2016 của Bộ Y tế, mời các bạn cùng xem và tải về.

Thông tư 28/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp

Mẫu hồ sơ bệnh nghề nghiệp

Công văn 2533/LĐTBXH-ATLĐ hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Mẫu biên bản hội chẩn bệnh nghề nghiệp


Mẫu biên bản hội chẩn bệnh nghề nghiệp mới nhất

Nội dung cơ bản của biên bản hội chẩn bệnh nghề nghiệp theo Thông tư 28/2016/TT-BYT:

MẪU BIÊN BẢN HỘI CHẨN BỆNH NGHỀ NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN HỘI CHẨN BỆNH NGHỀ NGHIỆP

1. Thành phần hội đồng hội chẩn

– Chủ tịch hội đồng: Họ tên:__________________ Chức vụ: ______________________

– Thư ký hội đồng: Họ tên:___________________ Chức vụ: ______________________

Xem thêm:  Sự khác biệt của an toàn lao động trên công trường

(*) Bác sỹ hội chẩn phim X-quang bệnh bụi phổi phải có chứng nhận kỹ năng đọc phim về bệnh bụi phổi.

2. Thời gian hội chẩn: _____________________________________________________

3. Thông tin về bệnh nhân cần hội chẩn

Họ và tên: ____________________________Năm sinh: ___________________________

Nam/Nữ: _________________________________________________________________

Nghề/công việc __________________________Thời gian làm nghề/công việc ________

Tiếp xúc với yếu tố có hại trong quá trình lao động: ______________________________

Phân xưởng/vị trí lao động: __________________________________________________

Tên đơn vị: _______________________________________________________________

Tỉnh/Thành phố: ___________________________________________________________

4. Tóm tắt bệnh nghề nghiệp

4.1. Lâm sàng

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4.2. Cận lâm sàng

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. Kết luận của hội chẩn

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

……, ngày …… tháng ….. năm ……
Thư ký hội đồng
(Ký, ghi rõ họ tên)
Chủ tịch Hội đồng
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button