Mẫu biên bản giao, nhận tài liệu của Bộ Công an

Mẫu biên bản giao, nhận tài liệu của Bộ Công an là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc giao nhận tài liệu của Bộ Công an. Mẫu nêu rõ nội dung giao nhận, thông tin tài liệu… Mẫu được ban hành theo Thông tư 60/2014/TT-BCA của Bộ Công an.

……………(1)
………………(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

BIÊN BẢN
Giao, nhận tài liệu

Hồi…..giờ…..ngày…..tháng…..năm…..

Tại: ……………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

1. Bên giao tài liệu:

– ……………………………………………………………………………;(3)

– …………………………………………………………………………..;

– ……………………………………………………………………………

2. Bên nhận tài liệu:

– ……………………………………………………………………………;(3)

– …………………………………………………………..…………………..;

3. Người chứng kiến: (nếu có)

– ……………………………………………………………………………….

Đã tiến hành giao nhận tài liệu cụ thể như sau: (4)

…………………………………………………………………………………

Để: …………………………………………………………………………(5)

Việc giao nhận hoàn thành hồi…..giờ…..cùng ngày.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản.

Biên bản giao nhận tài liệu đã được đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận đúng và ký tên xác nhận dưới đây./.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xem thêm:  Bảng kê dạy thừa giờ - Phiếu kê khai giờ dạy thừa
Back to top button