Mẫu biên bản giao nhận phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về

Biên bản giao nhận phụ nữ, trẻ em

Mẫu biên bản ghi chép giao nhận phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về

Mẫu biên bản ghi chép giao nhận phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc giao nhận phụ nữ trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về. Mẫu nêu rõ nội dung của biên bản… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép giao nhận phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

BIÊN BẢN
Giao, nhận phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về

Hồi …….. giờ……, ngày ……./…../……., tại …………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….. , chúng tôi gồm:

1. Ông (bà) ………………………………………………………………………………….. , đại diện cơ quan

…………………………………………………………………………………………………………… (bên giao);

2. Ông (bà) ………………………………………………………………………………….. , đại diện cơ quan

………………………………………………………………………………………………………….. (bên nhận);

Đã tiến hành giao, nhận …………. Công dân Việt Nam là nạn nhân bị buôn bán từ nước ……………………… trở về, kèm theo tài liệu và các vấn đề liên quan đến nạn nhân: ……………………………………………………………………

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản ./.

BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản ghi chép giao nhận phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Trúng cút lộn, bắc thảo, cút lộn
Back to top button