Mẫu biên bản giám sát cơ sở nuôi trồng, thu hái dược liệu, khai thác dược liệu tự nhiên theo GACP

Mẫu biên bản giám sát cơ sở nuôi trồng, thu hái dược liệu, khai thác dược liệu tự nhiên theo GACP là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc giám sát cơ sở nuôi trồng, thu hái dược liệu, khai thác dược liệu tự nhiên theo GACP. Mẫu nêu rõ thời gian và địa điểm lập biên bản, nội dung giám sát…

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
Y DƯỢC CỔ TRUYỀN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …/BB-YDCT

BIÊN BẢN KIỂM TRA, GIÁM SÁT CƠ SỞ NUÔI TRỒNG, THU HÁI DƯỢC LIỆU HOẶC CƠ SỞ KHAI THÁC DƯỢC LIỆU TỰ NHIÊN THEO GACP

Căn cứ Quyết định số ………../ngày /tháng/năm… của Cục trưởng Cục Quản lý Y Dược cổ truyền về việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát cơ sở nuôi trồng, thu hái dược liệu hoặc cơ sở khai thác dược liệu tự nhiên theo GACP/GACP-WHO.

1. Thời điểm kiểm tra:

Bắt đầu … … lúc giờ … …, ngày … … tháng … … năm ………

2. Cơ sở sản xuất

Tên cơ sở: …………………………………………………………….….……………..

Đại diện cơ sở sản xuất: ……………………………………………….……………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………………

Fax: ……………………………………………………………………………………..

3. Giấy chứng nhận GACP được cấp:

Quyết định số …………………………………………………………………………..

Địa điểm sản xuất: …………………………………………………….………………..

Diện tích: ……………………………………………………………………………….

Sản phẩm: ……………………………………………………………..………………..

Sản lượng dự kiến: ……………………………………………………………………..

4. Thành phần Đoàn kiểm tra, giám sát

Trưởng đoàn: …………………………………………………………………………..

Thành viên: ……………………………………………….……………………………

5. Nội dung kiểm tra, giám sát:

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện GACP/GACP-WHO) cho … theo Quyết định số … ngày … tháng … năm … của Cục Quản lý Y Dược cổ truyền.

Lấy mẫu (nếu có)

6. Kết quả kiểm tra, giám sát:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

7. Kết luận của Đoàn kiểm tra, giám sát:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Biên bản đã được đọc cho Đoàn kiểm tra, giám sát, đại diện cơ sở sản xuất cùng nghe và thống nhất ký tên vào biên bản. Biên bản được lập thành 03 bản, có nội dung như nhau, 01 bản Đoàn giám sát giữ, 01 bản Sở Y tế địa phương giữ, 01 bản lưu tại cơ sở.

Biên bản kết thúc vào lúc …… ngày …… tháng …… năm …

Đại diện cơ sở sản xuất

Đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát

Mẫu biên bản giám sát cơ sở nuôi trồng, thu hái dược liệu, khai thác dược liệu tự nhiên theo GACP

Xem thêm:  Công nghệ sản xuất cá chép giống
Back to top button