Mẫu biên bản ghi nhớ yêu cầu xử lý cán bộ, giáo viên vi phạm quy chế thi

Biên bản ghi nhớ

Mẫu biên bản ghi nhớ về việc yêu cầu xử lý cán bộ, giáo viên vi phạm quy chế thi

Mẫu biên bản ghi nhớ về việc yêu cầu xử lý cán bộ, giáo viên vi phạm quy chế thi là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc yêu cầu xử lý cán bộ, giáo viên vi phạm quy chế thi. Mẫu biên bản nêu rõ nội dung yêu cầu, thời gian địa điểm lập biên bản… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi nhớ về việc yêu cầu xử lý cán bộ, giáo viên vi phạm quy chế thi như sau:

BỘ (SỞ) GD& ĐT….…
ĐOÀN THANH TRA
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

………………..… ngày …. tháng….năm….

BIÊN BẢN GHI NHỚ
Về việc yêu cầu xử lý cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ vi phạm quy chế thi

Vào hồi …. giờ ….. ngày …./…../………. tại ………………………………………………, Đoàn Thanh tra thành lập theo Quyết định số: ……… /QĐ-……………….. ngày……/….. /…. của…………………… Thanh tra công tác ………………………………………. Trung học phổ thông quốc gia năm … tại …………………………………………..

I. ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA

– Ông (bà) ……………………………………., chức vụ ………………………………

– Ông (bà) ……………………………………., chức vụ ………………………………

II. ĐẠI DIỆN ……………………………………………………………………………..

– Ông (bà) ……………………………………., chức vụ ………………………………

– Ông (bà) ……………………………………., chức vụ ………………………………

Đoàn (cán bộ) thanh tra đã phát hiện và yêu cầu lãnh đạo Hội đồng thi ……………… lập biên bản xử lý cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ vi phạm quy chế thi.

STT

Họ tên người vi phạm

Chức vụ, đơn vị công tác

Hành vi vi phạm và tang vật (nếu có)

Kiến nghị xử lý

Chữ ký của lãnh đạo

1

2

3

4

5

6

…………………

…………………

…………………

…………………

………………..

………………..

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

………………

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

………….

………….

………….

………….

………….

………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

Biên bản kết thúc vào hồi …… giờ …. ngày …. /…./ ……..

Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành …. bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản./.

ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản ghi nhớ về việc yêu cầu xử lý cán bộ, giáo viên vi phạm quy chế thi

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Các khoản thu nhập không chịu thuế TNCN 2020
Back to top button