Mẫu biên bản đối chiếu công nợ 2022

Công cụ nợ chiếu đối chiếu mẫu là biên tập mẫu được thiết lập để chép lại công cụ nợ chiếu đối chiếu của doanh nghiệp. This công cụ biên tập nêu rõ thông tin của hai bên, thông tin về sản phẩm, số phát sinh trong kỳ…

Biên bản công nợ chiếu là mẫu được thiết lập để làm căn cứ kiểm tra trạng thái thanh toán nghĩa vụ tài chính của các bên trong quá trình mua bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Debitation Biên tập là gì? Debitile target item là gì? Debitperformed model and verify Debitation as any? Lưu ý khi thiết lập nợ chiếu đối chiếu? Đây là những câu hỏi nhiều người quan tâm, để giải đáp được các bạn tham khảo nội dung bài viết của ABC Land nhé.

1. Debit đối chiếu là gì?

Trong quá trình giao thương, trao đổi sản phẩm, hàng hóa thường xuất hiện các chính tài khoản được xem là công nợ. Đó là chính các tài khoản chưa được thanh toán bởi khách hàng với doanh nghiệp hoặc các bên liên quan. Doanh nghiệp sẽ so sánh các khoản nợ trên sổ sách với các số liệu trên hợp đồng, thực thi các giao dịch. Đồng thời, khi thực hiện đối chiếu, doanh nghiệp cần chứng chỉ thu thập được xác định của các liên quan về số liệu trên sổ sách là thực tế. Trong công ty, người theo dõi công nợ được gọi là công nợ kế toán.

2. Debitation Biên tập là gì?

Biên bản công nợ chiếu là căn cứ để kiểm tra tình hình thanh toán tiền hàng giữa bên mua và bên bán, nhất là công việc thanh toán những đơn vị hóa giá trị gia tăng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên có thực hiện đúng theo quy định hay không.

3. Debitrection template

Debitperformed modelChiếu đối chiếu biên soạn mẫu, mới nhất công nhận xác định

Cơ bản nội dung của công cụ chiếu đối chiếu mẫu như sau:

CÔNG TY ………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc
——————

………., Ngày… tháng… năm….

BẢN TIN CHỮ VIẾT TẮT

– Căn cứ vào biên bản nhận hàng.

– Căn cứ vào thỏa thuận giữa hai bên.

Hôm nay, ngày…. tháng …… năm…. Tại văn phòng Công ty …………, chúng tôi bao gồm:

1. Bên A (Bên mua): ……………………………………………………………………………………

– Address: ……………………………………………………………………………………………………

– Điện thoại: …………………………………………………… .. Fax: ……………………………… ..

– Đại diện: ………………………………………… .. Chức vụ: ………………………………………

2. Bên B (Bên bán): ……………………………………………………………………………………

– Address: ………………………………………………………………………………………………… ..

– Điện thoại: …………………………………………………… .. Fax: ……………………………….

– Đại diện: ………………………………………… .. Chức vụ: …………………………………… ..

Cùng khối lượng đối chiếu nhau và công cụ giá trị có thể như sau:

1. Giai đoạn đầu nợ:… đồng

2. Number phát sinh trong kỳ:

STT

Sản phẩm tên

Unit
Tính

Cho nên
lượng

Đơn giá

Thành tiền

Tổng cộng

3. Bên tiền tệ A đã thanh toán: 0 đồng

4. Kết luận: Tính đến ngày ………………. Bên A phải thanh toán bên B số tiền là: ………… ..

– This version of setting to 02 text have a value as nhau. Mỗi bên giữ 01 cơ sở làm việc cho công việc thanh toán sau giữa hai bên. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đối chiếu công việc này mà bên B không nhận được phản hồi từ quý công ty, công ty nợ trên coi như được chấp nhận.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

4. Debitecbit compile the model

Dữ liệu lớn chia sẻ với các bạn biên tập bản chiếu và xác nhận công nợ. Cụ thể:

CÔNG TY …………….

Số: 01 / 20XX / XN-CN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— *** ———

……… .., ngày… tháng… năm 2….

BIÊN BẢN XÁC NHẬN CÔNG TY

– Căn cứ vào biên bản nhận hàng;

– Căn cứ vào thỏa thuận giữa hai bên;

– Căn cứ ………………………… ..… ..

Hôm nay, ngày .. tháng… năm 2 …… tại trụ sở ……………chúng tôi bao gồm:

BÊN MUA (BÊN A): CÔNG TY ………… ..

Address: …………………………….

MST: ……………………

Đại diện: Ông ………………… Chức vụ: ……………… ..

Điện thoại: ……………………. Số fax: ………………………………..

BÊN BÁN (BÊN B): CÔNG TY ……………………………

Address: ………………………………….

MST: …………………

Đại diện: Bà …………… .Chức vụ: ………………………………………

Điện thoại: ……………………… Số fax: ………………………………..

Cùng xác nhận – đối chiếu công nợ từ ngày 01/01 / 20xx đến ngày 05/03 / 20xx, như sau:

I – Refractation – Debitecation:

STT Diễn giải Số tiền
1 Giai đoạn đầu dư
2 Số phát triển sinh trong kỳ
3 Number phát sinh giảm dần trong kỳ
4 Last balance number

II – GtôiDebitecoin chi tiết:

Hợp Đồng vì thế Đơn hóa vì thế Đơn hóa ngày Debit Phat sinh tăng Thanh toán Thanh toán ngày Number must be a math

III. Kết luận: Tính đến ngày ………… Công ty ……………must be a math for bên công ty …………… .số tiền là: …………….(Bằng chữ: …………….).

This version was set up to 02 the text have a value as nhau. Mỗi bên giữ 01 cơ sở làm việc cho công việc thanh toán sau giữa hai bên. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản công chiếu này mà Công ty ………… .không nhận được phản hồi từ Quý công ty, thì công nợ trên coi như được chấp nhận.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

5. Debitance table template

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

——————

………., Ngày… tháng… năm….

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG NỢ

Hôm nay,… ..giờ… .. ngày… tháng… năm…., Tại địa chỉ …………………., Chúng tôi bao gồm:

A. ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG BAN CÓ LIÊN QUAN NHẬN BÀN GIAO

1. Ông / bà: ……………………… .Chức vụ: …………………………………… ..

2. Ông / bà: ……………………… .Chức vụ: …………………………………… ..

3. Ông / bà: ……………………… .Chức vụ: …………………………………… ..

B. NGƯỜI BÀN GIAO

Ông / bà: ……………………… .Chức vụ: …………………………………… ..

Cùng hành trình bàn giao nợ với nội dung như sau:

STT Content Người nhận bàn giao Note

Biên bản bàn giao kết thúc vào hồi…. time… .. cùng ngày. Các bên tham gia cùng một vị trí với nội dung bàn giao trên.

Biên bản bàn giao dịch được thiết lập thành… bản có giá trị pháp lý như nhau, người nhận bàn giao giữ 01 bản, người nhận bàn giao giữ 01 bản, công ty ………… giữ 01 bản.

6. Compile trừ công cụ nợ (1 bên) mẫu

CÔNG TY ………………… ..

Số: 01 / 20XX / ĐT-KT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— *** ———

… .., ngày… tháng…. 20 năm… ..

BẢN BIÊN BẢN XÁC NHẬN ĐỐI VỚI CÔNG NGHỆ

– Căn cứ vào Hợp đồng mua bán số:…. / 20…. / HDMB đã ký kết ngày… tháng… năm 20… .;

– Căn cứ vào yêu cầu thực tế của hai bên;

Hôm nay, ngày… tháng… năm 20…, tại văn phòng Công ty ………………, đại diện hai bên Công ty chúng tôi bao gồm:

BÊN MUA (BÊN A): CÔNG TY ………… ..

Address: …………………………….

MST: ……………………

Đại diện: Ông ………………… Chức vụ: ……………… ..

Điện thoại: ……………………. Số fax: ………………………………..

BÊN BÁN (BÊN B): CÔNG TY ……………………………

Address: ………………………………….

MST: …………………

Đại diện: Bà …………… .Chức vụ: ………………………………………

Điện thoại: ……………………… Số fax: ………………………………..

Cùng xác nhận – đối chiếu công nợ từ ngày… /… / 20… đến ngày… /… / 20…, như sau:

STT Diễn giải Số tiền
1 Giai đoạn đầu dư
2 Số phát triển sinh trong kỳ
3 Number phát sinh giảm dần trong kỳ
4 Last balance number

Chi tiết:

Tôi – Công Nợ Phát Sinh Tăng:

Hợp đồng số Số đơn hóa Đơn hóa ngày Mặt hàng Number

(the)

Số tiền phải thanh toán Thanh toán
Tổng cộng

II – Công Ty TNHH Phát Triển Nợ:

Theo Hợp đồng mua bán số:… / 20…. / HDMB ký kết ngày… tháng…. năm 20… thì: “Nếu Công ty ……………… ..thanh toán mua tủ tài liệu trước ngày… /… / 20… sẽ được chiết khấu thanh toán 5% trên tổng số tiền phải thanh toán. Tương tự với ………… .. (đồng năm)

III. Đối chiếu Công nợ:

Hai bên đồng ý trừ công cụ nhợ như sau:

Số chiết khấu thanh toán ………… .sẽ được bù trừ vào số tiền phải thanh toán khi bên mua thanh toán cho bên bán.

IV. Số Tiền Còn Phải Thanh Toán:………………

(Bằng chữ: …………………… /.).

V.Kết luận: Bên Mua – Công ty ……………… .. còn phải thanh toán cho bên Công ty …………… số tiền là: ………………… .vào ngày ……………………

This version was set up to 02 the text have a value as nhau. Mỗi bên giữ 01 cơ sở làm việc cho công việc thanh toán sau giữa hai bên. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đối chiếu với công ty này mà công ty …… không nhận được phản hồi từ Quý công ty, công ty nợ trên coi như được chấp nhận.

Đại Diện Bên Mua Đại Diện Bán

7. Biên soạn trừ công cụ nợ (2 bên) mẫu

CÔNG TY …………………….

Số: 01 / 20XX / XN-CN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——— *** ———

… .., ngày… tháng… năm 20….

BẢN BIÊN BẢN XÁC NHẬN ĐỐI ĐẦU

– Căn cứ vào các hợp đồng ký kết giữa hai bên.

– Căn cứ vào các biên bản nhận hàng.

– Căn cứ vào chứng từ thanh toán mà các bên đã thực hiện.

Phiên bản hôm nay, ngày 31 tháng 01 năm 20xx, tại văn phòng Công ty ……………., Đại diện hai bên Công ty chúng tôi bao gồm:

BÊN MUA (BÊN A): CÔNG TY ………… ..

Address: …………………………….

MST: ……………………

Đại diện: Ông ………………… Chức vụ: ……………… ..

Điện thoại: ……………………. Số fax: ………………………………..

BÊN BÁN (BÊN B): CÔNG TY ……………………………

Address: ………………………………….

MST: …………………

Đại diện: Bà …………… .Chức vụ: ………………………………………

Điện thoại: ……………………… Số fax: ………………………………..

Cùng nhau xác nhận – công cụ chiếu đối chiếu từ ngày 02/01 / 20xx đến ngày 31/01 / 20xx, như sau:

I – Refractation – Debitecation:

1. Bên A bán hàng cho bên B:

STT Diễn giải Số tiền
1 Giai đoạn đầu dư
2 Debit Number phát triển phải thu trong kỳ
3 Number Phat sinh thu trong kỳ
4 Number must be end of

2. Bên B bán hàng cho bên A:

STT Diễn giải Số tiền
1 Giai đoạn đầu dư
2 Debit Number phát triển phải thu trong kỳ
3 Number Phat sinh thu trong kỳ
4 Number must be end of

II. Trừ bên nợ 2 công cụ:

Sau khi bàn bạc cả 2 bên cùng một hệ thống và thỏa thuận đồng ý trừ nợ sau:

Objects Number of Thu Number must pay Cấn trừ Status
Bên A Right thu
Bên B Phải trả

III. Kết luận: Tính đến ngày 31/01 / 20xx bên B but must pay for bên A là: …………. (Hai mươi triệu đồng)

This version was set up to 02 the text have a value as nhau. Mỗi bên giữ 01 cơ sở làm việc cho công việc thanh toán sau giữa hai bên.

Đại Diện Bên Mua Đại Diện Bán

8. The sai sót trong công cụ chiếu đối chiếu là gì?

  • Debit account must be not have enough compile de debit debiters at the end of the end of the time of true. Đây là điều cần biết sau khi tìm hiểu “Đối chiếu công nợ là gì?”.
  • Kế toán nợ đã gửi thư xác nhận cho khách hàng nhưng tỷ lệ phản hồi rất thấp. This will help to the bad job from the Debit Management.
  • Số tiền mà doanh nghiệp phải thu khách hàng bị chênh lệch giữa công cụ nợ đối chiếu và sổ kế toán, chưa được xác định là nhân nguyên. Đặc biệt là các công ty xây dựng, đa số đều không đối chiếu công nợ hoặc đối chiếu có chênh lệch. Chí, has many Debit account has the object to the linked as the other model of business.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục chính thủ tục in item biểu mẫu nhé.

  • Chỉnh sửa tài chính hóa đơn và xử lý phạt khi sai điều chỉnh
  • Billingformed model
  • Menu hóa điều chỉnh mẫu

Thông tin trên đây, Abcland.Vn đã biên soạn và gửi tới bạn đọc chi tiết về “Mẫu biên bản đối chiếu công nợ 2022❤️️”. Hy vọng rằng thông qua bài viết về “Mẫu biên bản đối chiếu công nợ 2022” sẽ giúp bạn đọc có thêm nhiều thông tin thú vị hơn về “Mẫu biên bản đối chiếu công nợ 2022 [ ❤️️❤️️ ]”. Mà các website khác chưa đáp ứng đủ. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Mẫu biên bản đối chiếu công nợ 2022” bạn nhé.

Xem thêm:  Không có năng khiếu vẽ có học thiết kế được không

Bài viết “Mẫu biên bản đối chiếu công nợ 2022” được đăng bởi vào ngày 2022-05-10 22:00:24. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Mẫu biên bản đối chiếu công nợ 2022
#Mẫu #biên #bản #đối #chiếu #công #nợ

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc đối chiếu công nợ của doanh nghiệp. Biên bản đối chiếu công nợ này nêu rõ thông tin của hai bên, thông tin về sản phẩm, số phát sinh trong kỳ…
Biên bản đối chiếu công nợ là mẫu được lập ra để làm căn cứ kiểm tra tình trạng thanh toán nghĩa vụ tài chính của các bên trong quá trình mua bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Biên bản đối chiếu công nợ là gì? Mục đích của biên bản đối chiếu công nợ là gì? Mẫu biên bản đối chiếu công nợ và xác nhận công nợ như thế nào? Lưu ý khi lập biên bản đối chiếu công nợ? Đây là những câu hỏi nhiều người quan tâm, để giải đáp được mời các bạn tham khảo nội dung bài viết của ABC Land nhé.
1. Đối chiếu công nợ là gì?
Trong quá trình giao thương, trao đổi sản phẩm, hàng hóa thường xuất hiện những tài khoản chính được xem là công nợ. Đó là các tài khoản chính chưa kịp thanh toán bởi khách hàng với doanh nghiệp hoặc các bên liên quan. Doanh nghiệp sẽ so sánh các khoản công nợ trên sổ sách với những số liệu trên hợp đồng, thực tiễn khi thực hiện các giao dịch. Đồng thời, khi thực hiện đối chiếu, doanh nghiệp cần thu thập chứng cứ có xác nhận của các bên liên quan về số liệu trên sổ sách là đúng thực tế. Trong công ty, người theo dõi công nợ gọi là kế toán công nợ.
2. Biên bản đối chiếu công nợ là gì?
Biên bản đối chiếu công nợ là căn cứ để kiểm tra tình hình thanh toán tiền hàng giữa bên mua và bên bán, nhất là việc thanh toán những hóa đơn giá trị gia tăng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên có thực hiện đúng theo quy định hay không.
3. Mẫu biên bản đối chiếu công nợ
Mẫu biên bản đối chiếu, xác nhận công nợ mới nhất
Nội dung cơ bản của mẫu biên bản đối chiếu công nợ như sau:

CÔNG TY ………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự Do – Hạnh Phúc——————

………., ngày…tháng…năm….
BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ
– Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa.
– Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.
Hôm nay, ngày…. tháng……năm…. Tại văn phòng Công ty …………, chúng tôi gồm có:
1. Bên A (Bên mua): ……………………………………………………………………………………
– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………
– Điện thoại: …………………………………………………….. Fax: ………………………………..
– Đại diện: ………………………………………….. Chức vụ: ………………………………………
2. Bên B (Bên bán): ……………………………………………………………………………………
– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..
– Điện thoại: …………………………………………………….. Fax: ……………………………….
– Đại diện: ………………………………………….. Chức vụ: ……………………………………..
Cùng nhau đối chiếu khối lượng và giá trị cụ thể như sau:
1. Công nợ đầu kỳ: … đồng
2. Số phát sinh trong kỳ:

STT

Tên sản phẩm

Đơn vịTính

Sốlượng

Đơn giá

Thành tiền

Tổng cộng

3. Số tiền bên A đã thanh toán: 0 đồng
4. Kết luận: Tính đến ngày ………………. bên A phải thanh toán chi bên B số tiền là: …………..
– Biên bản này dược lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đối chiếu công nợ này mà bên B không nhận được phản hồi từ quý công ty thì công nợ trên coi như được chấp nhận.
ĐẠI DIỆN BÊN A
ĐẠI DIỆN BÊN B
4. Mẫu biên bản xác nhận công nợ
ABC Land chia sẻ với các bạn mẫu biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ. Cụ thể:
CÔNG TY…………….
Số: 01/20XX/XN-CN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———***———

……….., ngày … tháng … năm 2….
BIÊN BẢN XÁC NHẬN CÔNG NỢ
– Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa;
– Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên;
– Căn cứ …………………………..…..
Hôm nay, ngày .. tháng … năm 2…… tại trụ sở ……………, chúng tôi gồm có:
BÊN MUA (BÊN A): CÔNG TY …………..
Địa chỉ:…………………………….
MST: ……………………
Đại diện: Ông ………………… Chức vụ:………………..
Điện thoại: ……………………. Fax: ………………………………..
BÊN BÁN (BÊN B): CÔNG TY ……………………………
Địa chỉ:………………………………….
MST: …………………
Đại diện: Bà …………….Chức vụ: ………………………………………
Điện thoại: ……………………… Fax: ………………………………..
Cùng nhau xác nhận – đối chiếu công nợ tính từ ngày 01/01/20xx đến ngày 05/03/20xx, như sau:
I – Đối chiếu – Xác nhận công nợ:
STT
Diễn giải
Số tiền
1
Số dư đầu kỳ

2
Số phát sinh tăng trong kỳ

3
Số phát sinh giảm trong kỳ

4
Số dư cuối kỳ

II – Giải trình chi tiết công nợ:
Hợp Đồng số
Hóa đơn số
Ngày hóa đơn
Công nợ Phát sinh tăng
Đã thanh toán
Ngày thanh toán
Số còn phải thanh toán

III. Kết luận: Tính đến ngày………… Công ty……………còn phải thanh toán cho bên Công ty…………….số tiền là:…………….(Bằng chữ:…………….).
Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đối chiếu công nợ này mà Công ty………….không nhận được phản hồi từ Quý công ty thì công nợ trên coi như được chấp nhận.
ĐẠI DIỆN BÊN A
ĐẠI DIỆN BÊN B
5. Mẫu biên bản bàn giao công nợ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự Do – Hạnh Phúc
——————
………., ngày…tháng…năm….
BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG NỢ
Hôm nay, …..giờ….. ngày … tháng … năm …., tại địa chỉ …………………., chúng tôi gồm:
A. ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG BAN CÓ LIÊN QUAN NHẬN BÀN GIAO
1. Ông/bà:……………………….Chức vụ:……………………………………..
2. Ông/bà:……………………….Chức vụ:……………………………………..
3. Ông/bà:……………………….Chức vụ:……………………………………..
B. NGƯỜI BÀN GIAO
Ông/bà:……………………….Chức vụ:……………………………………..
Đã cùng tiến hành bàn giao công nợ với nội dung như sau:
STT
Nội dung
Người nhận bàn giao
Ghi chú

Biên bản bàn giao kết thúc vào hồi …. giờ ….. cùng ngày. Các bên tham gia cùng nhất trí với nội dung bàn giao trên.
Biên bản bàn giao này được lập thành … bản có giá trị pháp lý như nhau, người bàn giao giữ 01 bản, người nhận bàn giao giữ 01 bản, công ty ………… giữ 01 bản.
6. Mẫu biên bản đối trừ công nợ (1 bên)
CÔNG TY …………………..
Số: 01/20XX/ĐT-KT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———***———

….., ngày … tháng …. năm 20…..
BIÊN BẢN XÁC NHẬN ĐỐI TRỪ CÔNG NỢ
– Căn cứ vào Hợp đồng mua bán số: …./20…./HDMB đã ký kết ngày … tháng … năm 20….;
– Căn cứ vào yêu cầu thực tế của hai bên;
Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…, tại văn phòng Công ty ………………, đại diện hai bên Công ty chúng tôi gồm có:
BÊN MUA (BÊN A): CÔNG TY …………..
Địa chỉ:…………………………….
MST: ……………………
Đại diện: Ông ………………… Chức vụ:………………..
Điện thoại: ……………………. Fax: ………………………………..
BÊN BÁN (BÊN B): CÔNG TY ……………………………
Địa chỉ:………………………………….
MST: …………………
Đại diện: Bà …………….Chức vụ: ………………………………………
Điện thoại: ……………………… Fax: ………………………………..
Cùng nhau xác nhận – đối chiếu công nợ tính từ ngày …/…/20… đến ngày …/…/20…, như sau:
STT
Diễn giải
Số tiền
1
Số dư đầu kỳ

2
Số phát sinh tăng trong kỳ

3
Số phát sinh giảm trong kỳ

4
Số dư cuối kỳ

Chi tiết:
I – Công Nợ Phát Sinh Tăng:
Hợp Đồng số
Hóa đơn số
Ngày hóa đơn
Mặt Hàng
Số Lượng
(chiếc)

Số tiền phải thanh toán
Đã thanh toán

Tổng Cộng

II – Công Nợ Phát Sinh Giảm:
Theo Hợp đồng mua bán số: …/20…./HDMB đã ký kết ngày … tháng …. năm 20… thì: “Nếu Công ty………………..thanh toán tiền mua tủ tài liệu trước ngày …/…/20… sẽ được hưởng chiết khấu thanh toán 5% trên tổng số tiền phải thanh toán. Tương đương với…………..(năm triệu đồng)
III. Đối Trừ Công Nợ:
Hai bên đồng ý cấn trừ công nhợ như sau:
Số tiền chiết khấu thanh toán………….sẽ được bù trừ vào số tiền còn phải thanh toán khi bên mua thanh toán cho bên bán.
IV. Số Tiền Còn Phải Thanh Toán:………………
(Bằng chữ:……………………/.).
V. Kết luận: Bên Mua – Công ty ……………….. còn phải thanh toán cho bên Công ty ……………số tiền là: ………………….vào ngày ……………………
Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đối chiếu công nợ này mà Công ty…… không nhận được phản hồi từ Quý công ty thì công nợ trên coi như được chấp nhận.
Đại Diện Bên Mua
Đại Diện Bên Bán
7. Mẫu biên bản đối trừ công nợ (2 bên)
CÔNG TY …………………….
Số: 01/20XX/XN-CN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———***———
….., ngày … tháng … năm 20….
BIÊN BẢN XÁC NHẬN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ
– Căn cứ vào các hợp đồng đã ký kết giữa hai bên.
– Căn cứ vào các biên bản giao nhận hàng hóa.
– Căn cứ vào chứng từ thanh toán mà các bên đã thực hiện.
Hôm nay, ngày 31 tháng 01 năm 20xx, tại văn phòng Công ty ……………., đại diện hai bên Công ty chúng tôi gồm có:
BÊN MUA (BÊN A): CÔNG TY …………..
Địa chỉ:…………………………….
MST: ……………………
Đại diện: Ông ………………… Chức vụ:………………..
Điện thoại: ……………………. Fax: ………………………………..
BÊN BÁN (BÊN B): CÔNG TY ……………………………
Địa chỉ:………………………………….
MST: …………………
Đại diện: Bà …………….Chức vụ: ………………………………………
Điện thoại: ……………………… Fax: ………………………………..
Cùng nhau xác nhận – đối chiếu công nợ tính từ ngày 02/01/20xx đến ngày 31/01/20xx, như sau:
I – Đối chiếu – Xác nhận công nợ:
1. Bên A bán hàng cho bên B:
STT
Diễn giải
Số tiền
1
Số dư đầu kỳ

2
Số phát sinh công nợ phải thu trong kỳ

3
Số phát sinh đã thu trong kỳ

4
Số còn phải thu cuối kỳ

2. Bên B bán hàng cho bên A:
STT
Diễn giải
Số tiền
1
Số dư đầu kỳ

2
Số phát sinh công nợ phải thu trong kỳ

3
Số phát sinh đã thu trong kỳ

4
Số còn phải thu cuối kỳ

II. Bù trừ công nợ 2 bên:
Sau khi bàn bạc cả 2 bên bên cùng thống nhất và thoả thuận đồng ý cấn trừ khoản nợ như sau:
Đối tượng
Số còn thu
Số còn phải trả
Cấn trừ
Tình trạng
Bên A

Phải thu
Bên B

Phải trả
III. Kết luận: Tính đến ngày 31/01/20xx bên B còn phải trả cho bên A là:…………. (Hai mươi triệu đồng)
Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên.
Đại Diện Bên Mua
Đại Diện Bên Bán
8. Những sai sót trong biên bản đối chiếu công nợ là gì?
Các khoản nợ phải thu chưa có đủ biên bản đối chiếu công nợ tại thời điểm cuối năm theo đúng quy định. Đây là điều cần biết sau khi tìm hiểu “Đối chiếu công nợ là gì?”.
Kế toán công nợ đã gửi thư xác nhận cho khách hàng nhưng tỷ lệ phản hồi rất thấp. Điều này sẽ dẫn đến việc sai sót trong quản lý công nợ.
Số tiền mà doanh nghiệp phải thu khách hàng bị chênh lệch giữa biên bản đối chiếu công nợ và sổ kế toán, chưa xác định được nguyên nhân. Đặc biệt là các doanh nghiệp xây dựng thì đa số đều không đối chiếu công nợ hoặc đối chiếu có phần chênh lệch. Thậm chí, có nhiều khoản nợ không có đối tượng rõ ràng để đối chiếu như những mô hình doanh nghiệp khác.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.
Điều chỉnh hóa đơn tài chính và xử phạt khi điều chỉnh sai
Mẫu biên bản huỷ hoá đơn
Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Xem thêm:  Đáp án trắc nghiệm môn Toán module 9 THCS

#Mẫu #biên #bản #đối #chiếu #công #nợ

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc đối chiếu công nợ của doanh nghiệp. Biên bản đối chiếu công nợ này nêu rõ thông tin của hai bên, thông tin về sản phẩm, số phát sinh trong kỳ…
Biên bản đối chiếu công nợ là mẫu được lập ra để làm căn cứ kiểm tra tình trạng thanh toán nghĩa vụ tài chính của các bên trong quá trình mua bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Biên bản đối chiếu công nợ là gì? Mục đích của biên bản đối chiếu công nợ là gì? Mẫu biên bản đối chiếu công nợ và xác nhận công nợ như thế nào? Lưu ý khi lập biên bản đối chiếu công nợ? Đây là những câu hỏi nhiều người quan tâm, để giải đáp được mời các bạn tham khảo nội dung bài viết của ABC Land nhé.
1. Đối chiếu công nợ là gì?
Trong quá trình giao thương, trao đổi sản phẩm, hàng hóa thường xuất hiện những tài khoản chính được xem là công nợ. Đó là các tài khoản chính chưa kịp thanh toán bởi khách hàng với doanh nghiệp hoặc các bên liên quan. Doanh nghiệp sẽ so sánh các khoản công nợ trên sổ sách với những số liệu trên hợp đồng, thực tiễn khi thực hiện các giao dịch. Đồng thời, khi thực hiện đối chiếu, doanh nghiệp cần thu thập chứng cứ có xác nhận của các bên liên quan về số liệu trên sổ sách là đúng thực tế. Trong công ty, người theo dõi công nợ gọi là kế toán công nợ.
2. Biên bản đối chiếu công nợ là gì?
Biên bản đối chiếu công nợ là căn cứ để kiểm tra tình hình thanh toán tiền hàng giữa bên mua và bên bán, nhất là việc thanh toán những hóa đơn giá trị gia tăng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên có thực hiện đúng theo quy định hay không.
3. Mẫu biên bản đối chiếu công nợ
Mẫu biên bản đối chiếu, xác nhận công nợ mới nhất
Nội dung cơ bản của mẫu biên bản đối chiếu công nợ như sau:

CÔNG TY ………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự Do – Hạnh Phúc——————

………., ngày…tháng…năm….
BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ
– Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa.
– Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.
Hôm nay, ngày…. tháng……năm…. Tại văn phòng Công ty …………, chúng tôi gồm có:
1. Bên A (Bên mua): ……………………………………………………………………………………
– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………
– Điện thoại: …………………………………………………….. Fax: ………………………………..
– Đại diện: ………………………………………….. Chức vụ: ………………………………………
2. Bên B (Bên bán): ……………………………………………………………………………………
– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..
– Điện thoại: …………………………………………………….. Fax: ……………………………….
– Đại diện: ………………………………………….. Chức vụ: ……………………………………..
Cùng nhau đối chiếu khối lượng và giá trị cụ thể như sau:
1. Công nợ đầu kỳ: … đồng
2. Số phát sinh trong kỳ:

STT

Tên sản phẩm

Đơn vịTính

Sốlượng

Đơn giá

Thành tiền

Tổng cộng

3. Số tiền bên A đã thanh toán: 0 đồng
4. Kết luận: Tính đến ngày ………………. bên A phải thanh toán chi bên B số tiền là: …………..
– Biên bản này dược lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đối chiếu công nợ này mà bên B không nhận được phản hồi từ quý công ty thì công nợ trên coi như được chấp nhận.
ĐẠI DIỆN BÊN A
ĐẠI DIỆN BÊN B
4. Mẫu biên bản xác nhận công nợ
ABC Land chia sẻ với các bạn mẫu biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ. Cụ thể:
CÔNG TY…………….
Số: 01/20XX/XN-CN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———***———

……….., ngày … tháng … năm 2….
BIÊN BẢN XÁC NHẬN CÔNG NỢ
– Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa;
– Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên;
– Căn cứ …………………………..…..
Hôm nay, ngày .. tháng … năm 2…… tại trụ sở ……………, chúng tôi gồm có:
BÊN MUA (BÊN A): CÔNG TY …………..
Địa chỉ:…………………………….
MST: ……………………
Đại diện: Ông ………………… Chức vụ:………………..
Điện thoại: ……………………. Fax: ………………………………..
BÊN BÁN (BÊN B): CÔNG TY ……………………………
Địa chỉ:………………………………….
MST: …………………
Đại diện: Bà …………….Chức vụ: ………………………………………
Điện thoại: ……………………… Fax: ………………………………..
Cùng nhau xác nhận – đối chiếu công nợ tính từ ngày 01/01/20xx đến ngày 05/03/20xx, như sau:
I – Đối chiếu – Xác nhận công nợ:
STT
Diễn giải
Số tiền
1
Số dư đầu kỳ

2
Số phát sinh tăng trong kỳ

3
Số phát sinh giảm trong kỳ

4
Số dư cuối kỳ

II – Giải trình chi tiết công nợ:
Hợp Đồng số
Hóa đơn số
Ngày hóa đơn
Công nợ Phát sinh tăng
Đã thanh toán
Ngày thanh toán
Số còn phải thanh toán

III. Kết luận: Tính đến ngày………… Công ty……………còn phải thanh toán cho bên Công ty…………….số tiền là:…………….(Bằng chữ:…………….).
Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đối chiếu công nợ này mà Công ty………….không nhận được phản hồi từ Quý công ty thì công nợ trên coi như được chấp nhận.
ĐẠI DIỆN BÊN A
ĐẠI DIỆN BÊN B
5. Mẫu biên bản bàn giao công nợ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự Do – Hạnh Phúc
——————
………., ngày…tháng…năm….
BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG NỢ
Hôm nay, …..giờ….. ngày … tháng … năm …., tại địa chỉ …………………., chúng tôi gồm:
A. ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG BAN CÓ LIÊN QUAN NHẬN BÀN GIAO
1. Ông/bà:……………………….Chức vụ:……………………………………..
2. Ông/bà:……………………….Chức vụ:……………………………………..
3. Ông/bà:……………………….Chức vụ:……………………………………..
B. NGƯỜI BÀN GIAO
Ông/bà:……………………….Chức vụ:……………………………………..
Đã cùng tiến hành bàn giao công nợ với nội dung như sau:
STT
Nội dung
Người nhận bàn giao
Ghi chú

Biên bản bàn giao kết thúc vào hồi …. giờ ….. cùng ngày. Các bên tham gia cùng nhất trí với nội dung bàn giao trên.
Biên bản bàn giao này được lập thành … bản có giá trị pháp lý như nhau, người bàn giao giữ 01 bản, người nhận bàn giao giữ 01 bản, công ty ………… giữ 01 bản.
6. Mẫu biên bản đối trừ công nợ (1 bên)
CÔNG TY …………………..
Số: 01/20XX/ĐT-KT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———***———

….., ngày … tháng …. năm 20…..
BIÊN BẢN XÁC NHẬN ĐỐI TRỪ CÔNG NỢ
– Căn cứ vào Hợp đồng mua bán số: …./20…./HDMB đã ký kết ngày … tháng … năm 20….;
– Căn cứ vào yêu cầu thực tế của hai bên;
Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…, tại văn phòng Công ty ………………, đại diện hai bên Công ty chúng tôi gồm có:
BÊN MUA (BÊN A): CÔNG TY …………..
Địa chỉ:…………………………….
MST: ……………………
Đại diện: Ông ………………… Chức vụ:………………..
Điện thoại: ……………………. Fax: ………………………………..
BÊN BÁN (BÊN B): CÔNG TY ……………………………
Địa chỉ:………………………………….
MST: …………………
Đại diện: Bà …………….Chức vụ: ………………………………………
Điện thoại: ……………………… Fax: ………………………………..
Cùng nhau xác nhận – đối chiếu công nợ tính từ ngày …/…/20… đến ngày …/…/20…, như sau:
STT
Diễn giải
Số tiền
1
Số dư đầu kỳ

2
Số phát sinh tăng trong kỳ

3
Số phát sinh giảm trong kỳ

4
Số dư cuối kỳ

Chi tiết:
I – Công Nợ Phát Sinh Tăng:
Hợp Đồng số
Hóa đơn số
Ngày hóa đơn
Mặt Hàng
Số Lượng
(chiếc)

Số tiền phải thanh toán
Đã thanh toán

Tổng Cộng

II – Công Nợ Phát Sinh Giảm:
Theo Hợp đồng mua bán số: …/20…./HDMB đã ký kết ngày … tháng …. năm 20… thì: “Nếu Công ty………………..thanh toán tiền mua tủ tài liệu trước ngày …/…/20… sẽ được hưởng chiết khấu thanh toán 5% trên tổng số tiền phải thanh toán. Tương đương với…………..(năm triệu đồng)
III. Đối Trừ Công Nợ:
Hai bên đồng ý cấn trừ công nhợ như sau:
Số tiền chiết khấu thanh toán………….sẽ được bù trừ vào số tiền còn phải thanh toán khi bên mua thanh toán cho bên bán.
IV. Số Tiền Còn Phải Thanh Toán:………………
(Bằng chữ:……………………/.).
V. Kết luận: Bên Mua – Công ty ……………….. còn phải thanh toán cho bên Công ty ……………số tiền là: ………………….vào ngày ……………………
Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đối chiếu công nợ này mà Công ty…… không nhận được phản hồi từ Quý công ty thì công nợ trên coi như được chấp nhận.
Đại Diện Bên Mua
Đại Diện Bên Bán
7. Mẫu biên bản đối trừ công nợ (2 bên)
CÔNG TY …………………….
Số: 01/20XX/XN-CN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———***———
….., ngày … tháng … năm 20….
BIÊN BẢN XÁC NHẬN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ
– Căn cứ vào các hợp đồng đã ký kết giữa hai bên.
– Căn cứ vào các biên bản giao nhận hàng hóa.
– Căn cứ vào chứng từ thanh toán mà các bên đã thực hiện.
Hôm nay, ngày 31 tháng 01 năm 20xx, tại văn phòng Công ty ……………., đại diện hai bên Công ty chúng tôi gồm có:
BÊN MUA (BÊN A): CÔNG TY …………..
Địa chỉ:…………………………….
MST: ……………………
Đại diện: Ông ………………… Chức vụ:………………..
Điện thoại: ……………………. Fax: ………………………………..
BÊN BÁN (BÊN B): CÔNG TY ……………………………
Địa chỉ:………………………………….
MST: …………………
Đại diện: Bà …………….Chức vụ: ………………………………………
Điện thoại: ……………………… Fax: ………………………………..
Cùng nhau xác nhận – đối chiếu công nợ tính từ ngày 02/01/20xx đến ngày 31/01/20xx, như sau:
I – Đối chiếu – Xác nhận công nợ:
1. Bên A bán hàng cho bên B:
STT
Diễn giải
Số tiền
1
Số dư đầu kỳ

2
Số phát sinh công nợ phải thu trong kỳ

3
Số phát sinh đã thu trong kỳ

4
Số còn phải thu cuối kỳ

2. Bên B bán hàng cho bên A:
STT
Diễn giải
Số tiền
1
Số dư đầu kỳ

2
Số phát sinh công nợ phải thu trong kỳ

3
Số phát sinh đã thu trong kỳ

4
Số còn phải thu cuối kỳ

II. Bù trừ công nợ 2 bên:
Sau khi bàn bạc cả 2 bên bên cùng thống nhất và thoả thuận đồng ý cấn trừ khoản nợ như sau:
Đối tượng
Số còn thu
Số còn phải trả
Cấn trừ
Tình trạng
Bên A

Phải thu
Bên B

Phải trả
III. Kết luận: Tính đến ngày 31/01/20xx bên B còn phải trả cho bên A là:…………. (Hai mươi triệu đồng)
Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên.
Đại Diện Bên Mua
Đại Diện Bên Bán
8. Những sai sót trong biên bản đối chiếu công nợ là gì?
Các khoản nợ phải thu chưa có đủ biên bản đối chiếu công nợ tại thời điểm cuối năm theo đúng quy định. Đây là điều cần biết sau khi tìm hiểu “Đối chiếu công nợ là gì?”.
Kế toán công nợ đã gửi thư xác nhận cho khách hàng nhưng tỷ lệ phản hồi rất thấp. Điều này sẽ dẫn đến việc sai sót trong quản lý công nợ.
Số tiền mà doanh nghiệp phải thu khách hàng bị chênh lệch giữa biên bản đối chiếu công nợ và sổ kế toán, chưa xác định được nguyên nhân. Đặc biệt là các doanh nghiệp xây dựng thì đa số đều không đối chiếu công nợ hoặc đối chiếu có phần chênh lệch. Thậm chí, có nhiều khoản nợ không có đối tượng rõ ràng để đối chiếu như những mô hình doanh nghiệp khác.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.
Điều chỉnh hóa đơn tài chính và xử phạt khi điều chỉnh sai
Mẫu biên bản huỷ hoá đơn
Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Xem thêm:  Giải bài 151, 152, 153 trang 40 sách bài tập toán lớp 6 tập 2

#Mẫu #biên #bản #đối #chiếu #công #nợ

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc đối chiếu công nợ của doanh nghiệp. Biên bản đối chiếu công nợ này nêu rõ thông tin của hai bên, thông tin về sản phẩm, số phát sinh trong kỳ…
Biên bản đối chiếu công nợ là mẫu được lập ra để làm căn cứ kiểm tra tình trạng thanh toán nghĩa vụ tài chính của các bên trong quá trình mua bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Biên bản đối chiếu công nợ là gì? Mục đích của biên bản đối chiếu công nợ là gì? Mẫu biên bản đối chiếu công nợ và xác nhận công nợ như thế nào? Lưu ý khi lập biên bản đối chiếu công nợ? Đây là những câu hỏi nhiều người quan tâm, để giải đáp được mời các bạn tham khảo nội dung bài viết của ABC Land nhé.
1. Đối chiếu công nợ là gì?
Trong quá trình giao thương, trao đổi sản phẩm, hàng hóa thường xuất hiện những tài khoản chính được xem là công nợ. Đó là các tài khoản chính chưa kịp thanh toán bởi khách hàng với doanh nghiệp hoặc các bên liên quan. Doanh nghiệp sẽ so sánh các khoản công nợ trên sổ sách với những số liệu trên hợp đồng, thực tiễn khi thực hiện các giao dịch. Đồng thời, khi thực hiện đối chiếu, doanh nghiệp cần thu thập chứng cứ có xác nhận của các bên liên quan về số liệu trên sổ sách là đúng thực tế. Trong công ty, người theo dõi công nợ gọi là kế toán công nợ.
2. Biên bản đối chiếu công nợ là gì?
Biên bản đối chiếu công nợ là căn cứ để kiểm tra tình hình thanh toán tiền hàng giữa bên mua và bên bán, nhất là việc thanh toán những hóa đơn giá trị gia tăng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên có thực hiện đúng theo quy định hay không.
3. Mẫu biên bản đối chiếu công nợ
Mẫu biên bản đối chiếu, xác nhận công nợ mới nhất
Nội dung cơ bản của mẫu biên bản đối chiếu công nợ như sau:

CÔNG TY ………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự Do – Hạnh Phúc——————

………., ngày…tháng…năm….
BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ
– Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa.
– Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.
Hôm nay, ngày…. tháng……năm…. Tại văn phòng Công ty …………, chúng tôi gồm có:
1. Bên A (Bên mua): ……………………………………………………………………………………
– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………
– Điện thoại: …………………………………………………….. Fax: ………………………………..
– Đại diện: ………………………………………….. Chức vụ: ………………………………………
2. Bên B (Bên bán): ……………………………………………………………………………………
– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..
– Điện thoại: …………………………………………………….. Fax: ……………………………….
– Đại diện: ………………………………………….. Chức vụ: ……………………………………..
Cùng nhau đối chiếu khối lượng và giá trị cụ thể như sau:
1. Công nợ đầu kỳ: … đồng
2. Số phát sinh trong kỳ:

STT

Tên sản phẩm

Đơn vịTính

Sốlượng

Đơn giá

Thành tiền

Tổng cộng

3. Số tiền bên A đã thanh toán: 0 đồng
4. Kết luận: Tính đến ngày ………………. bên A phải thanh toán chi bên B số tiền là: …………..
– Biên bản này dược lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đối chiếu công nợ này mà bên B không nhận được phản hồi từ quý công ty thì công nợ trên coi như được chấp nhận.
ĐẠI DIỆN BÊN A
ĐẠI DIỆN BÊN B
4. Mẫu biên bản xác nhận công nợ
ABC Land chia sẻ với các bạn mẫu biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ. Cụ thể:
CÔNG TY…………….
Số: 01/20XX/XN-CN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———***———

……….., ngày … tháng … năm 2….
BIÊN BẢN XÁC NHẬN CÔNG NỢ
– Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa;
– Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên;
– Căn cứ …………………………..…..
Hôm nay, ngày .. tháng … năm 2…… tại trụ sở ……………, chúng tôi gồm có:
BÊN MUA (BÊN A): CÔNG TY …………..
Địa chỉ:…………………………….
MST: ……………………
Đại diện: Ông ………………… Chức vụ:………………..
Điện thoại: ……………………. Fax: ………………………………..
BÊN BÁN (BÊN B): CÔNG TY ……………………………
Địa chỉ:………………………………….
MST: …………………
Đại diện: Bà …………….Chức vụ: ………………………………………
Điện thoại: ……………………… Fax: ………………………………..
Cùng nhau xác nhận – đối chiếu công nợ tính từ ngày 01/01/20xx đến ngày 05/03/20xx, như sau:
I – Đối chiếu – Xác nhận công nợ:
STT
Diễn giải
Số tiền
1
Số dư đầu kỳ

2
Số phát sinh tăng trong kỳ

3
Số phát sinh giảm trong kỳ

4
Số dư cuối kỳ

II – Giải trình chi tiết công nợ:
Hợp Đồng số
Hóa đơn số
Ngày hóa đơn
Công nợ Phát sinh tăng
Đã thanh toán
Ngày thanh toán
Số còn phải thanh toán

III. Kết luận: Tính đến ngày………… Công ty……………còn phải thanh toán cho bên Công ty…………….số tiền là:…………….(Bằng chữ:…………….).
Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đối chiếu công nợ này mà Công ty………….không nhận được phản hồi từ Quý công ty thì công nợ trên coi như được chấp nhận.
ĐẠI DIỆN BÊN A
ĐẠI DIỆN BÊN B
5. Mẫu biên bản bàn giao công nợ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự Do – Hạnh Phúc
——————
………., ngày…tháng…năm….
BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG NỢ
Hôm nay, …..giờ….. ngày … tháng … năm …., tại địa chỉ …………………., chúng tôi gồm:
A. ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG BAN CÓ LIÊN QUAN NHẬN BÀN GIAO
1. Ông/bà:……………………….Chức vụ:……………………………………..
2. Ông/bà:……………………….Chức vụ:……………………………………..
3. Ông/bà:……………………….Chức vụ:……………………………………..
B. NGƯỜI BÀN GIAO
Ông/bà:……………………….Chức vụ:……………………………………..
Đã cùng tiến hành bàn giao công nợ với nội dung như sau:
STT
Nội dung
Người nhận bàn giao
Ghi chú

Biên bản bàn giao kết thúc vào hồi …. giờ ….. cùng ngày. Các bên tham gia cùng nhất trí với nội dung bàn giao trên.
Biên bản bàn giao này được lập thành … bản có giá trị pháp lý như nhau, người bàn giao giữ 01 bản, người nhận bàn giao giữ 01 bản, công ty ………… giữ 01 bản.
6. Mẫu biên bản đối trừ công nợ (1 bên)
CÔNG TY …………………..
Số: 01/20XX/ĐT-KT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———***———

….., ngày … tháng …. năm 20…..
BIÊN BẢN XÁC NHẬN ĐỐI TRỪ CÔNG NỢ
– Căn cứ vào Hợp đồng mua bán số: …./20…./HDMB đã ký kết ngày … tháng … năm 20….;
– Căn cứ vào yêu cầu thực tế của hai bên;
Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…, tại văn phòng Công ty ………………, đại diện hai bên Công ty chúng tôi gồm có:
BÊN MUA (BÊN A): CÔNG TY …………..
Địa chỉ:…………………………….
MST: ……………………
Đại diện: Ông ………………… Chức vụ:………………..
Điện thoại: ……………………. Fax: ………………………………..
BÊN BÁN (BÊN B): CÔNG TY ……………………………
Địa chỉ:………………………………….
MST: …………………
Đại diện: Bà …………….Chức vụ: ………………………………………
Điện thoại: ……………………… Fax: ………………………………..
Cùng nhau xác nhận – đối chiếu công nợ tính từ ngày …/…/20… đến ngày …/…/20…, như sau:
STT
Diễn giải
Số tiền
1
Số dư đầu kỳ

2
Số phát sinh tăng trong kỳ

3
Số phát sinh giảm trong kỳ

4
Số dư cuối kỳ

Chi tiết:
I – Công Nợ Phát Sinh Tăng:
Hợp Đồng số
Hóa đơn số
Ngày hóa đơn
Mặt Hàng
Số Lượng
(chiếc)

Số tiền phải thanh toán
Đã thanh toán

Tổng Cộng

II – Công Nợ Phát Sinh Giảm:
Theo Hợp đồng mua bán số: …/20…./HDMB đã ký kết ngày … tháng …. năm 20… thì: “Nếu Công ty………………..thanh toán tiền mua tủ tài liệu trước ngày …/…/20… sẽ được hưởng chiết khấu thanh toán 5% trên tổng số tiền phải thanh toán. Tương đương với…………..(năm triệu đồng)
III. Đối Trừ Công Nợ:
Hai bên đồng ý cấn trừ công nhợ như sau:
Số tiền chiết khấu thanh toán………….sẽ được bù trừ vào số tiền còn phải thanh toán khi bên mua thanh toán cho bên bán.
IV. Số Tiền Còn Phải Thanh Toán:………………
(Bằng chữ:……………………/.).
V. Kết luận: Bên Mua – Công ty ……………….. còn phải thanh toán cho bên Công ty ……………số tiền là: ………………….vào ngày ……………………
Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đối chiếu công nợ này mà Công ty…… không nhận được phản hồi từ Quý công ty thì công nợ trên coi như được chấp nhận.
Đại Diện Bên Mua
Đại Diện Bên Bán
7. Mẫu biên bản đối trừ công nợ (2 bên)
CÔNG TY …………………….
Số: 01/20XX/XN-CN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———***———
….., ngày … tháng … năm 20….
BIÊN BẢN XÁC NHẬN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ
– Căn cứ vào các hợp đồng đã ký kết giữa hai bên.
– Căn cứ vào các biên bản giao nhận hàng hóa.
– Căn cứ vào chứng từ thanh toán mà các bên đã thực hiện.
Hôm nay, ngày 31 tháng 01 năm 20xx, tại văn phòng Công ty ……………., đại diện hai bên Công ty chúng tôi gồm có:
BÊN MUA (BÊN A): CÔNG TY …………..
Địa chỉ:…………………………….
MST: ……………………
Đại diện: Ông ………………… Chức vụ:………………..
Điện thoại: ……………………. Fax: ………………………………..
BÊN BÁN (BÊN B): CÔNG TY ……………………………
Địa chỉ:………………………………….
MST: …………………
Đại diện: Bà …………….Chức vụ: ………………………………………
Điện thoại: ……………………… Fax: ………………………………..
Cùng nhau xác nhận – đối chiếu công nợ tính từ ngày 02/01/20xx đến ngày 31/01/20xx, như sau:
I – Đối chiếu – Xác nhận công nợ:
1. Bên A bán hàng cho bên B:
STT
Diễn giải
Số tiền
1
Số dư đầu kỳ

2
Số phát sinh công nợ phải thu trong kỳ

3
Số phát sinh đã thu trong kỳ

4
Số còn phải thu cuối kỳ

2. Bên B bán hàng cho bên A:
STT
Diễn giải
Số tiền
1
Số dư đầu kỳ

2
Số phát sinh công nợ phải thu trong kỳ

3
Số phát sinh đã thu trong kỳ

4
Số còn phải thu cuối kỳ

II. Bù trừ công nợ 2 bên:
Sau khi bàn bạc cả 2 bên bên cùng thống nhất và thoả thuận đồng ý cấn trừ khoản nợ như sau:
Đối tượng
Số còn thu
Số còn phải trả
Cấn trừ
Tình trạng
Bên A

Phải thu
Bên B

Phải trả
III. Kết luận: Tính đến ngày 31/01/20xx bên B còn phải trả cho bên A là:…………. (Hai mươi triệu đồng)
Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên.
Đại Diện Bên Mua
Đại Diện Bên Bán
8. Những sai sót trong biên bản đối chiếu công nợ là gì?
Các khoản nợ phải thu chưa có đủ biên bản đối chiếu công nợ tại thời điểm cuối năm theo đúng quy định. Đây là điều cần biết sau khi tìm hiểu “Đối chiếu công nợ là gì?”.
Kế toán công nợ đã gửi thư xác nhận cho khách hàng nhưng tỷ lệ phản hồi rất thấp. Điều này sẽ dẫn đến việc sai sót trong quản lý công nợ.
Số tiền mà doanh nghiệp phải thu khách hàng bị chênh lệch giữa biên bản đối chiếu công nợ và sổ kế toán, chưa xác định được nguyên nhân. Đặc biệt là các doanh nghiệp xây dựng thì đa số đều không đối chiếu công nợ hoặc đối chiếu có phần chênh lệch. Thậm chí, có nhiều khoản nợ không có đối tượng rõ ràng để đối chiếu như những mô hình doanh nghiệp khác.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.
Điều chỉnh hóa đơn tài chính và xử phạt khi điều chỉnh sai
Mẫu biên bản huỷ hoá đơn
Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Back to top button