Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn 2022

Mẫu biên bản họp chi đoàn là mẫu biên bản được lập khi có cuộc họp về chi đoàn. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin về thành phần tham dự cuộc họp, nội dung cuộc họp, thời gian, địa điểm họp, … Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản họp chi đoàn tại đây. đây.

Mẫu biên bản họp công đoàn là tài liệu quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ cuộc họp nào dù là tại các doanh nghiệp, công ty hay cơ quan nhà nước, trường học. Mẫu được tạo ra để ghi lại diễn biến cuộc họp, từ đó lưu trữ để làm cơ sở thực hiện công việc trong đơn vị của bạn. Đây là 2 mẫu biên bản họp công đoàn thường được sử dụng kèm theo hướng dẫn chi tiết cách viết. Bạn có thể tải về để sử dụng cho cơ quan, đơn vị của mình.

1. Biên bản họp đoàn cơ sở là gì?

Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của công đoàn, nơi tập hợp đông đảo đoàn viên công đoàn. Công đoàn viên có thể thuộc một hoặc một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác nhau.

Trong tổ chức công đoàn cơ sở, Ban chấp hành công đoàn cơ sở là tổ chức cao nhất, đại diện cho tiếng nói của người lao động. Đây là cơ quan chủ quản do đại hội công đoàn cơ sở bầu ra.

Biên bản họp Ban chấp hành công đoàn cơ sở là mẫu biên bản được lập tại cuộc họp Ban chấp hành công đoàn cơ sở. Biên bản ghi lại toàn bộ nội dung cuộc họp cũng như những ý kiến ​​thảo luận, đóng góp của các thành viên tham gia nhằm xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. cử động.

2. Mẫu biên bản họp công đoàn số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.

BIÊN BẢN HỌP ĐOÀN NỮ

Thời gian:… giờ ngày….

Địa điểm: Văn phòng trường ……………

Thành phần: Toàn thể công đoàn viên của trường.

Vắng mặt: Không

Chủ tịch: …………………….

Thư ký: ………………

Nội dung:

Đánh giá hoạt động tháng 5, triển khai hoạt động công đoàn hè (tháng 6, 7, 8)

I. Đánh giá hoạt động trong tháng 5:

– Mỗi CBGVNV thực hiện đúng quy chế CM; chú trọng cho điểm, chữa bài cho học sinh.

– Toàn thể giáo viên thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung. Tuyệt đối không để học sinh ngồi nhầm lớp.

– Mỗi CBGVNV đều tuân thủ nghiêm kỷ luật, chuyên môn, kỷ luật lao động, soạn giảng, giảng đúng quy chế.

– Công đoàn luôn đoàn kết nhất trí trong công đoàn, tạo nên sức mạnh trong các phong trào nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Đã là tháng cuối năm nhưng giáo viên trong chi đoàn vẫn duy trì công việc phụ đạo học sinh yếu kém.

– Tham gia dự thi hồ sơ giáo viên học kì 2 đầy đủ, chất lượng.

– Hoàn thành chất lượng cuối năm học, đạt loại khá trở lên.

– Hoàn thành các báo cáo cuối năm học.

– Thực hiện tốt quy chế dân chủ và các cuộc vận động trong Trường.

Tích cực trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa. Thực hiện tốt các quy ước, quy chế của đơn vị văn hóa cơ sở.

II. Các kế hoạch cho tháng 6, tháng 7 và tháng 8

Chủ đề: Kỳ nghỉ hè vui, khỏe, bổ ích.

Đầu tiên. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống của nhà giáo và người lao động trong nhà trường, tạo động lực nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Kỳ nghỉ hè vui tươi, lành mạnh tạo cuộc sống ổn định.

Tham quan, tắm biển ngày 5/6.

– Tặng quà cho con cô giáo nhân ngày 1/6.

2. Xây dựng và nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ..

– Tuân thủ các chính sách của Đảng và Nhà nước.

Mỗi CBGVNV cố gắng tự học vi tính để ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý giáo dục

– Sinh viên các lớp Đại học từ xa cố gắng học tập thật tốt để đạt kết quả cao.

-Mỗi CBGVNV tranh thủ thời gian nghỉ hè đọc thêm sách báo để nắm bắt thông tin, nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

3. Vận động, tổ chức nhà giáo và người lao động trong ngành tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu của ngành chính trị.

– Từng CBGVNV thực hiện tốt công tác trực hè, tuyển sinh lớp 1, lớp 6; Dạy kèm hè cho học sinh lớp 1.

– Mỗi CBGVNV thực hiện tốt các cuộc vận động làm từ thiện, quỹ đền ơn đáp nghĩa.

– Mỗi CBGVNV thực hiện tốt việc xây dựng môi trường thân thiện, giữ gìn vệ sinh trường học chung.

– Mỗi CBGV trong thời gian nghỉ hè đều tích cực tham gia các hoạt động phong trào do địa phương nơi cư trú tổ chức.

4. Đổi mới tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp.

– Quyết toán thu chi quý II và các quỹ thăm hỏi.

– Lấy ý kiến ​​trong Công đoàn về việc công đoàn viên chính thức được kết nạp vào Đảng (đ / c….). Đồng ý: 100%.

– Phối hợp chặt chẽ với chi bộ để bàn bạc thống nhất, đảm bảo dân chủ.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h cùng ngày.

Thư ký Chủ tịch

3. Mẫu biên bản họp công đoàn số 1

Mẫu biên bản họp công đoàn

Nội dung cơ bản của một mẫu biên bản họp công đoàn như sau:

LIÊN HIỆP ……………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————–
Số: ….. / BB-CĐCS …………., ngày tháng năm…..

BIÊN BẢN HỌP ĐOÀN NỮ

I. Thời gian, địa điểm, đối tượng tham gia

– Thời gian bắt đầu: …………………………………………………… ..

– Địa điểm: …………………………………………………………………………………………………

– Những người tham gia: ……………………………………………………………………………………………….

Số lượng ………… người / Tổng số ………… người.

Vắng mặt: số lượng ………… ..người.

Tên người vắng mặt …………………… .. lý do …………………… ..

– Cái ghế: ………………………………………………………………………………………………….

– Thư ký (người ghi): …………………………………………………….

II. Nội dung (theo diễn biến của cuộc họp / hội nghị có thể bao gồm các phần sau):

1. Hoạt động văn bản

Đ / c …………………………………………………… .. hoạt động của các văn bản hướng dẫn, chế độ, chính sách mới ban hành gồm (liệt kê tên các văn bản) …………………… …………………… ..

2. Tổng kết tháng vừa qua và phương hướng hoạt động tháng tiếp theo

Đ / c ……………………………………………………… .. Thông qua báo cáo tháng …………., Chương trình hoạt động tháng …… .. (đính kèm) ……… ………………………………………………………………………………………

3. Thảo luận

3.1. Đ / c ………………………………… .. Ý kiến ​​đề nghị thảo luận gồm: (ghi tóm tắt)

………………………………………………………………………………………………

3.2. Đ / c ………… (ghi tóm tắt ý kiến)

………………………………………………………………………………………………

3.3. AC ………………………………………………………………………………………………

4. Kết luận của chủ tọa

Đ / c ……………… Kết luận thảo luận: (Tóm tắt kết luận) ………………

5. Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị (nếu là Hội nghị)

Đ / c …………………………………………………… .. thông qua dự thảo nghị quyết đại hội (đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết nhất trí …………. / ………… (tỷ lệ …………%)

Cuộc họp / hội nghị kết thúc vào lúc ………… .. giờ …………., Ngày ………… .. tháng …… .. …… /.

Thư ký
(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên
Cái ghế
(Chữ ký)
Họ và tên

4. Biên bản họp công đoàn.

Để đảm bảo tính hợp pháp của tất cả các biên bản khác, biên bản họp Ban chấp hành công đoàn cơ sở cần có chữ ký của chủ tọa và thư ký. Biên bản cũng cần được lưu trong hồ sơ công đoàn cơ sở.

Nội dung cụ thể của biên bản họp Ban chấp hành công đoàn cơ sở phải đảm bảo.

Phần mở đầu

– Điền đầy đủ quốc hiệu, tiêu ngữ, địa điểm, ngày tháng, giờ lập biên bản.

– Tên công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và tên công đoàn cơ sở, số biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở.

– Tên biên bản họp Ban chấp hành công đoàn cơ sở (lần 1, tháng …)

Mẫu biên bản họp Ban chấp hành Công đoàn cơ sở mới nhất

Nội dung chính

– Đề cập đầy đủ và rõ ràng về thời gian bắt đầu cuộc họp và địa điểm cuộc họp.

– Điểm danh dự họp Ban chấp hành công đoàn cơ sở ghi rõ: tổng số, số người có mặt, số người vắng mặt, ghi rõ họ tên, lý do.

– Tên người chủ trì cuộc họp (thường là chủ tịch công đoàn) và thư ký (thường do chủ tọa cuộc họp chỉ định nhưng phải nằm trong ban chấp hành công đoàn cơ sở).

Nội dung cuộc họp cần được viết chi tiết và theo thứ tự, có thể liệt kê như sau:

  • Hoạt động của các văn bản hướng dẫn, chế độ, chính sách mới ban hành.
  • Tổng hợp hàng tháng và hàng quý.
  • Đề xuất chương trình hoạt động cho tháng và quý tiếp theo.
  • Thảo luận và phát biểu ý kiến ​​(Thư ký cuộc họp ghi tóm tắt nội dung từng ý kiến).
  • Người chủ trì cuộc họp tiếp thu, ghi nhận và giải trình các ý kiến, kết luận.
  • Thông qua dự thảo nghị quyết (nếu là hội nghị), trong đó nêu rõ số lượng và tỷ lệ phiếu tán thành, không tán thành hoặc không tán thành của đoàn viên.

Chấm dứt

– Thư ký ghi rõ thời gian kết thúc cuộc họp và ký vào biên bản.

– Người chủ trì cuộc họp ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.

  • Thủ tục thành lập công đoàn cơ sở
  • Đơn xin thành lập công đoàn cơ sở
  • Báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ công đoàn
Xem thêm:  Cách ghi nhận xét học bạ lớp 2 theo Thông tư 27

Thông tin trên đây, Abcland.Vn đã biên soạn và gửi tới bạn đọc chi tiết về “Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn 2022❤️️”. Hy vọng rằng thông qua bài viết về “Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn 2022” sẽ giúp bạn đọc có thêm nhiều thông tin thú vị hơn về “Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn 2022 [ ❤️️❤️️ ]”. Mà các website khác chưa đáp ứng đủ. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn 2022” bạn nhé.

Bài viết “Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn 2022” được đăng bởi vào ngày 2022-06-01 21:46:32. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn 2022
#Mẫu #biên #bản #cuộc #họp #công #đoàn

Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn là mẫu biên bản được lập ra khi có cuộc họp về công đoàn. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin về thành phần tham dự cuộc họp, nội dung của cuộc họp, thời gian và địa điểm diễn ra cuộc họp… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản cuộc họp công đoàn tại đây.
Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn là một tài liệu quan trọng không thể thiếu tại các cuộc họp bất kỳ dù là tại doanh nghiệp, công ty hay là cơ quan nhà nước, các nhà trường. Mẫu được lập ra ghi lại diễn biến của cuộc họp, từ đó lưu trữ lại làm cơ sở để thực hiện các công việc trong đơn vị mình. Dưới đây là 2 mẫu Biên bản họp công đoàn sử dụng phổ biến hiện nay cùng hướng dẫn cách viết chi tiết. Các bạn có thể tải về để sử dụng cho cơ quan, đơn vị của mình.
1. Biên bản họp đoàn cơ sở là gì?
Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của công đoàn, nơi tập hợp đông đảo đoàn viên công đoàn. Các đoàn viên công đoàn có thể nằm trong một hoặc một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác nhau.
Trong tổ chức công đoàn cơ sở thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở là tổ chức cao nhất, đại diện cho tiếng nói của người lao động. Đây chính là cơ quan lãnh đạo được đại hội công đoàn cấp cơ sở bầu ra.
Biên bản họp BCH công đoàn cơ sở là mẫu biên bản được lập ra khi họp BCH công đoàn cơ sở. Biên bản ghi lại toàn bộ nội dung của cuộc họp cũng như những ý kiến thảo luận, đóng góp của các thành viên tham gia nhằm mục tiêu xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động.
2. Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn số 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
BIÊN BẢN HỌP CÔNG ĐOÀN
Thời gian: …giờ ngày ….
Địa diểm: Văn phòng trường……………
Thành phần: Toàn thể công đoàn viên của trường.
Vắng mặt: Không
Chủ tọa: …………….
Thư kí: ………………
Nội dung:
Đánh giá hoạt động tháng 5, triển khai hoạt động của công đoàn trong hè (tháng 6, 7, 8)
I. Đánh giá hoạt động tháng 5:
– Mỗi CBGV thực hiện đúng quy chế CM; chú trọng khâu chấm chữa cho HS.
– Tất cả các GV thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung. Tuyệt đối không để HS ngồi nhầm lớp.
– Mỗi CBGV chấp hành đúng nền nếp kỷ cương, chuyên môn, kỷ luật lao động, soạn giảng, chấm chữa nghiêm túc đúng quy chế.
– Công đoàn luôn đoàn kết nhất trí trong công đoàn, tạo sức mạnh trong các phong trào nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
– Là tháng cuối năm nhưng Gv trong công đoàn vẫn duy trì tốt công tác phụ đạo học sinh yếu .
– Tham gia thi hồ sơ GV học kỳ 2 đầy đủ, có chất lượng.
– Hoàn thành chất lượng cuối năm học, đạt kết quả tốt.
– Hoàn thành các báo cáo cuối năm học.
– Thực hiện tốt quy chế dân chủ và các cuộc vận động trong Nhà trường.
– Tích cực trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa. Thực hiện tốt các quy ước, quy định của đơn vị văn hóa cơ sở.
II.Kế hoạch tháng 6, 7, 8
Chủ đề: Nghỉ hè vui khoẻ, có ích.
1. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống nhà giáo , lao động trong nhà trường, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.
– Nghỉ hè vui, khoẻ tạo cuộc sống ổn định.
– Tham quan, tắm biển vào 5/6.
– Phát quà cho con Gv nhân ngày 1/6.
2. Xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và CBQLGD..
– Chấp hành các chính sách của Đảng, Nhà nước .
– Mỗi CBGV cố gắng tự học vi tính để ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lí giáo dục
– Các đ/c đang theo học các lớp đại học từ xa cố gắng học tập tốt để đạt thành tích cao.
-Mỗi CBGV tận dụng thời gian nghỉ hè đọc thêm nhiều sách báo để nắm bắt thông tin và nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước.
3. Vận động, tổ chức nhà giáo và lao động trong ngành tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính của trị ngành.
– Mỗi CBGV thực hiện tốt công tác trực hè, tuyển sinh lớp 1 và lớp 6; dạy hè cho học sinh lớp1.
– Mỗi CBGV thực hiện tốt các cuộc vận động làm công tác từ thiện, đóng quỹ đền ơn đáp nghĩa.
– Mỗi CBGV thực hiện tốt việc xây dựng MTHT thân thiện, tổng vệ sinh trường học.
– Mỗi CBGV trong thời gian nghỉ hè tích cực tham gia các hoạt động phong trào do địa phương nơi cư trú tổ chức.
4. Đổi mới tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp.
– Quyết toán thu chi quý 2 và quỹ tham quan.
– Lấy ý kiến trong Công đoàn về việc kết nạp Đảng chính thức của công đoàn viên (đ/c ….). Đồng ý: 100 %.
– Phối hợp chặt chẽ với chi bộ để bàn bạc thống nhất, đảm bảo tính dân chủ.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày.
Thư kí 
Chủ toạ
3. Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn số 1

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản cuộc họp công đoàn như sau:
CÔNG ĐOÀN ………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————–
Số: …../BB-CĐCS
…………., ngày…tháng….năm…..
BIÊN BẢN CUỘC HỌP CÔNG ĐOÀN
I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự
– Thời gian bắt đầu: ……………………………………………………………………………………..
– Địa điểm: …………………………………………………………………………………………………
– Thành phần tham dự: ………………………………………………………………………………….
Số lượng ……… người/Tổng số ……… người.
Vắng: số lượng ……….. người.
Tên người vắng ………………………………………………….. lí do ……………………………..
– Chủ trì: ………………………………………………………………………………………………….
– Thư ký (người ghi biên bản): ……………………………………………………………………….
II. Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/ hội nghị có thể gồm các phần sau):
1. Sinh hoạt văn bản
Đ/c …………………………………………….sinh hoạt các văn bản chỉ đạo, chế độ chính sách mới ban hành gồm (liệt kê tên các văn bản) ……………………………………………………………………
2. Sơ kết tháng qua và phương hướng tháng tới
Đ/c……………………………………………………….. thông qua báo cáo tháng ……….., chương trình hoạt động tháng …….. (đính kèm) ………………………………………………………………………………
3. Thảo luận
3.1. Đ/c………………………………………….. gợi ý thảo luận gồm các nội dung sau: (ghi tóm tắt)
………………………………………………………………………………………………………………
3.2. Đ/c ………………………………… (ghi tóm tắt ý kiến phát biểu)
………………………………………………………………………………………………………………
3.3. Đ/c ……………………………………………………………………………………………………
4. Kết luận của người chủ trì
Đ/c ……………………… Kết luận về nội dung thảo luận: (Tóm tắt nội dung kết luận)……………
5. Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị (nếu là Hội nghị)
Đ/c……………………………………………….. thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị (đính kèm)
Hội nghị biểu quyết nhất trí …………./……… (tỉ lệ ………%)
Cuộc họp/ Hội nghị kết thúc vào ……….. giờ ……….., ngày ……….. tháng …….. năm ……/.
Thư ký(Chữ ký, đóng dấu nếu có)Họ và tên
Chủ trì(Chữ ký)Họ và tên
4. Các viết biên bản cuộc họp công đoàn
Để đảm bảo tính pháp lý như mọi biên bản khác, biên bản họp BCH công đoàn cơ sở cần có đầy đủ chữ ký của chủ tọa và thư ký. Biên bản cũng cần phải được lưu lại trong hồ sơ công đoàn cơ sở.
Nội dung cụ thể của biên bản họp BCH công đoàn cơ sở cần đảm bảo
Phần mở đầu
– Ghi đủ quốc hiệu, tiêu ngữ, địa điểm ngày tháng lập biên bản.
– Tên công đoàn cấp trên trực tiếp và tên công đoàn cơ sở, số biên bản họp BCH công đoàn cơ sở.
– Tên biên bản họp BCH công đoàn cơ sở (lần 1, tháng mấy…)
Mẫu biên bản họp BCH Công đoàn cơ sở mới nhất
Phần nội dung chính
– Đề cập đủ và rõ ràng về thời gian bắt đầu cuộc họp, địa điểm họp.
– Điểm danh thành phần tham dự cuộc họp Ban chấp hành công đoàn cơ sở, ghi rõ: tổng số, số lượng có mặt, số người vắng mặt thì ghi rõ tên và lý do.
– Tên Chủ tọa cuộc họp (thường là Chủ tịch công đoàn) và thư ký (thường do chủ tọa cuộc họp chỉ định nhưng phải nằm trong Ban chấp hành công đoàn cơ sở).
– Nội dung cuộc họp nên ghi cụ thể và theo trình tự, có thể kể ra như
Sinh hoạt các văn bản chỉ đạo, chế độ chính sách mới ban hành.
Sơ kết tháng, quý.
Đưa ra chương trình hoạt động tháng, quý tới.
Các ý kiến thảo luận, đóng góp (Thư ký cuộc họp ghi tóm tắt nội dung mỗi ý kiến).
Chủ tọa cuộc họp tiếp thu, ghi nhận, giải trình các ý kiến và kết luận.
Thông qua dự thảo Nghị quyết (nếu là hội nghị), ghi rõ số lượng và tỉ lệ biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc đoàn viên không có ý kiến.
Phần cuối
– Thư ký ghi rõ thời gian kết thúc cuộc họp và ký tên vào biên bản
– Chủ tọa cuộc họp ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.
Thủ tục thành lập công đoàn cơ sở
Mẫu đơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sở
Bản khai thành tích hoạt động của cán bộ công đoàn

Xem thêm:  Bài phát biểu bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương 2022

#Mẫu #biên #bản #cuộc #họp #công #đoàn

Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn là mẫu biên bản được lập ra khi có cuộc họp về công đoàn. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin về thành phần tham dự cuộc họp, nội dung của cuộc họp, thời gian và địa điểm diễn ra cuộc họp… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản cuộc họp công đoàn tại đây.
Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn là một tài liệu quan trọng không thể thiếu tại các cuộc họp bất kỳ dù là tại doanh nghiệp, công ty hay là cơ quan nhà nước, các nhà trường. Mẫu được lập ra ghi lại diễn biến của cuộc họp, từ đó lưu trữ lại làm cơ sở để thực hiện các công việc trong đơn vị mình. Dưới đây là 2 mẫu Biên bản họp công đoàn sử dụng phổ biến hiện nay cùng hướng dẫn cách viết chi tiết. Các bạn có thể tải về để sử dụng cho cơ quan, đơn vị của mình.
1. Biên bản họp đoàn cơ sở là gì?
Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của công đoàn, nơi tập hợp đông đảo đoàn viên công đoàn. Các đoàn viên công đoàn có thể nằm trong một hoặc một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác nhau.
Trong tổ chức công đoàn cơ sở thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở là tổ chức cao nhất, đại diện cho tiếng nói của người lao động. Đây chính là cơ quan lãnh đạo được đại hội công đoàn cấp cơ sở bầu ra.
Biên bản họp BCH công đoàn cơ sở là mẫu biên bản được lập ra khi họp BCH công đoàn cơ sở. Biên bản ghi lại toàn bộ nội dung của cuộc họp cũng như những ý kiến thảo luận, đóng góp của các thành viên tham gia nhằm mục tiêu xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động.
2. Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn số 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
BIÊN BẢN HỌP CÔNG ĐOÀN
Thời gian: …giờ ngày ….
Địa diểm: Văn phòng trường……………
Thành phần: Toàn thể công đoàn viên của trường.
Vắng mặt: Không
Chủ tọa: …………….
Thư kí: ………………
Nội dung:
Đánh giá hoạt động tháng 5, triển khai hoạt động của công đoàn trong hè (tháng 6, 7, 8)
I. Đánh giá hoạt động tháng 5:
– Mỗi CBGV thực hiện đúng quy chế CM; chú trọng khâu chấm chữa cho HS.
– Tất cả các GV thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung. Tuyệt đối không để HS ngồi nhầm lớp.
– Mỗi CBGV chấp hành đúng nền nếp kỷ cương, chuyên môn, kỷ luật lao động, soạn giảng, chấm chữa nghiêm túc đúng quy chế.
– Công đoàn luôn đoàn kết nhất trí trong công đoàn, tạo sức mạnh trong các phong trào nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
– Là tháng cuối năm nhưng Gv trong công đoàn vẫn duy trì tốt công tác phụ đạo học sinh yếu .
– Tham gia thi hồ sơ GV học kỳ 2 đầy đủ, có chất lượng.
– Hoàn thành chất lượng cuối năm học, đạt kết quả tốt.
– Hoàn thành các báo cáo cuối năm học.
– Thực hiện tốt quy chế dân chủ và các cuộc vận động trong Nhà trường.
– Tích cực trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa. Thực hiện tốt các quy ước, quy định của đơn vị văn hóa cơ sở.
II.Kế hoạch tháng 6, 7, 8
Chủ đề: Nghỉ hè vui khoẻ, có ích.
1. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống nhà giáo , lao động trong nhà trường, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.
– Nghỉ hè vui, khoẻ tạo cuộc sống ổn định.
– Tham quan, tắm biển vào 5/6.
– Phát quà cho con Gv nhân ngày 1/6.
2. Xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và CBQLGD..
– Chấp hành các chính sách của Đảng, Nhà nước .
– Mỗi CBGV cố gắng tự học vi tính để ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lí giáo dục
– Các đ/c đang theo học các lớp đại học từ xa cố gắng học tập tốt để đạt thành tích cao.
-Mỗi CBGV tận dụng thời gian nghỉ hè đọc thêm nhiều sách báo để nắm bắt thông tin và nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước.
3. Vận động, tổ chức nhà giáo và lao động trong ngành tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính của trị ngành.
– Mỗi CBGV thực hiện tốt công tác trực hè, tuyển sinh lớp 1 và lớp 6; dạy hè cho học sinh lớp1.
– Mỗi CBGV thực hiện tốt các cuộc vận động làm công tác từ thiện, đóng quỹ đền ơn đáp nghĩa.
– Mỗi CBGV thực hiện tốt việc xây dựng MTHT thân thiện, tổng vệ sinh trường học.
– Mỗi CBGV trong thời gian nghỉ hè tích cực tham gia các hoạt động phong trào do địa phương nơi cư trú tổ chức.
4. Đổi mới tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp.
– Quyết toán thu chi quý 2 và quỹ tham quan.
– Lấy ý kiến trong Công đoàn về việc kết nạp Đảng chính thức của công đoàn viên (đ/c ….). Đồng ý: 100 %.
– Phối hợp chặt chẽ với chi bộ để bàn bạc thống nhất, đảm bảo tính dân chủ.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày.
Thư kí 
Chủ toạ
3. Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn số 1

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản cuộc họp công đoàn như sau:
CÔNG ĐOÀN ………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————–
Số: …../BB-CĐCS
…………., ngày…tháng….năm…..
BIÊN BẢN CUỘC HỌP CÔNG ĐOÀN
I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự
– Thời gian bắt đầu: ……………………………………………………………………………………..
– Địa điểm: …………………………………………………………………………………………………
– Thành phần tham dự: ………………………………………………………………………………….
Số lượng ……… người/Tổng số ……… người.
Vắng: số lượng ……….. người.
Tên người vắng ………………………………………………….. lí do ……………………………..
– Chủ trì: ………………………………………………………………………………………………….
– Thư ký (người ghi biên bản): ……………………………………………………………………….
II. Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/ hội nghị có thể gồm các phần sau):
1. Sinh hoạt văn bản
Đ/c …………………………………………….sinh hoạt các văn bản chỉ đạo, chế độ chính sách mới ban hành gồm (liệt kê tên các văn bản) ……………………………………………………………………
2. Sơ kết tháng qua và phương hướng tháng tới
Đ/c……………………………………………………….. thông qua báo cáo tháng ……….., chương trình hoạt động tháng …….. (đính kèm) ………………………………………………………………………………
3. Thảo luận
3.1. Đ/c………………………………………….. gợi ý thảo luận gồm các nội dung sau: (ghi tóm tắt)
………………………………………………………………………………………………………………
3.2. Đ/c ………………………………… (ghi tóm tắt ý kiến phát biểu)
………………………………………………………………………………………………………………
3.3. Đ/c ……………………………………………………………………………………………………
4. Kết luận của người chủ trì
Đ/c ……………………… Kết luận về nội dung thảo luận: (Tóm tắt nội dung kết luận)……………
5. Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị (nếu là Hội nghị)
Đ/c……………………………………………….. thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị (đính kèm)
Hội nghị biểu quyết nhất trí …………./……… (tỉ lệ ………%)
Cuộc họp/ Hội nghị kết thúc vào ……….. giờ ……….., ngày ……….. tháng …….. năm ……/.
Thư ký(Chữ ký, đóng dấu nếu có)Họ và tên
Chủ trì(Chữ ký)Họ và tên
4. Các viết biên bản cuộc họp công đoàn
Để đảm bảo tính pháp lý như mọi biên bản khác, biên bản họp BCH công đoàn cơ sở cần có đầy đủ chữ ký của chủ tọa và thư ký. Biên bản cũng cần phải được lưu lại trong hồ sơ công đoàn cơ sở.
Nội dung cụ thể của biên bản họp BCH công đoàn cơ sở cần đảm bảo
Phần mở đầu
– Ghi đủ quốc hiệu, tiêu ngữ, địa điểm ngày tháng lập biên bản.
– Tên công đoàn cấp trên trực tiếp và tên công đoàn cơ sở, số biên bản họp BCH công đoàn cơ sở.
– Tên biên bản họp BCH công đoàn cơ sở (lần 1, tháng mấy…)
Mẫu biên bản họp BCH Công đoàn cơ sở mới nhất
Phần nội dung chính
– Đề cập đủ và rõ ràng về thời gian bắt đầu cuộc họp, địa điểm họp.
– Điểm danh thành phần tham dự cuộc họp Ban chấp hành công đoàn cơ sở, ghi rõ: tổng số, số lượng có mặt, số người vắng mặt thì ghi rõ tên và lý do.
– Tên Chủ tọa cuộc họp (thường là Chủ tịch công đoàn) và thư ký (thường do chủ tọa cuộc họp chỉ định nhưng phải nằm trong Ban chấp hành công đoàn cơ sở).
– Nội dung cuộc họp nên ghi cụ thể và theo trình tự, có thể kể ra như
Sinh hoạt các văn bản chỉ đạo, chế độ chính sách mới ban hành.
Sơ kết tháng, quý.
Đưa ra chương trình hoạt động tháng, quý tới.
Các ý kiến thảo luận, đóng góp (Thư ký cuộc họp ghi tóm tắt nội dung mỗi ý kiến).
Chủ tọa cuộc họp tiếp thu, ghi nhận, giải trình các ý kiến và kết luận.
Thông qua dự thảo Nghị quyết (nếu là hội nghị), ghi rõ số lượng và tỉ lệ biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc đoàn viên không có ý kiến.
Phần cuối
– Thư ký ghi rõ thời gian kết thúc cuộc họp và ký tên vào biên bản
– Chủ tọa cuộc họp ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.
Thủ tục thành lập công đoàn cơ sở
Mẫu đơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sở
Bản khai thành tích hoạt động của cán bộ công đoàn

Xem thêm:  Mẫu DC02: Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư 2022

#Mẫu #biên #bản #cuộc #họp #công #đoàn

Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn là mẫu biên bản được lập ra khi có cuộc họp về công đoàn. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin về thành phần tham dự cuộc họp, nội dung của cuộc họp, thời gian và địa điểm diễn ra cuộc họp… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản cuộc họp công đoàn tại đây.
Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn là một tài liệu quan trọng không thể thiếu tại các cuộc họp bất kỳ dù là tại doanh nghiệp, công ty hay là cơ quan nhà nước, các nhà trường. Mẫu được lập ra ghi lại diễn biến của cuộc họp, từ đó lưu trữ lại làm cơ sở để thực hiện các công việc trong đơn vị mình. Dưới đây là 2 mẫu Biên bản họp công đoàn sử dụng phổ biến hiện nay cùng hướng dẫn cách viết chi tiết. Các bạn có thể tải về để sử dụng cho cơ quan, đơn vị của mình.
1. Biên bản họp đoàn cơ sở là gì?
Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của công đoàn, nơi tập hợp đông đảo đoàn viên công đoàn. Các đoàn viên công đoàn có thể nằm trong một hoặc một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác nhau.
Trong tổ chức công đoàn cơ sở thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở là tổ chức cao nhất, đại diện cho tiếng nói của người lao động. Đây chính là cơ quan lãnh đạo được đại hội công đoàn cấp cơ sở bầu ra.
Biên bản họp BCH công đoàn cơ sở là mẫu biên bản được lập ra khi họp BCH công đoàn cơ sở. Biên bản ghi lại toàn bộ nội dung của cuộc họp cũng như những ý kiến thảo luận, đóng góp của các thành viên tham gia nhằm mục tiêu xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động.
2. Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn số 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
BIÊN BẢN HỌP CÔNG ĐOÀN
Thời gian: …giờ ngày ….
Địa diểm: Văn phòng trường……………
Thành phần: Toàn thể công đoàn viên của trường.
Vắng mặt: Không
Chủ tọa: …………….
Thư kí: ………………
Nội dung:
Đánh giá hoạt động tháng 5, triển khai hoạt động của công đoàn trong hè (tháng 6, 7, 8)
I. Đánh giá hoạt động tháng 5:
– Mỗi CBGV thực hiện đúng quy chế CM; chú trọng khâu chấm chữa cho HS.
– Tất cả các GV thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung. Tuyệt đối không để HS ngồi nhầm lớp.
– Mỗi CBGV chấp hành đúng nền nếp kỷ cương, chuyên môn, kỷ luật lao động, soạn giảng, chấm chữa nghiêm túc đúng quy chế.
– Công đoàn luôn đoàn kết nhất trí trong công đoàn, tạo sức mạnh trong các phong trào nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
– Là tháng cuối năm nhưng Gv trong công đoàn vẫn duy trì tốt công tác phụ đạo học sinh yếu .
– Tham gia thi hồ sơ GV học kỳ 2 đầy đủ, có chất lượng.
– Hoàn thành chất lượng cuối năm học, đạt kết quả tốt.
– Hoàn thành các báo cáo cuối năm học.
– Thực hiện tốt quy chế dân chủ và các cuộc vận động trong Nhà trường.
– Tích cực trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa. Thực hiện tốt các quy ước, quy định của đơn vị văn hóa cơ sở.
II.Kế hoạch tháng 6, 7, 8
Chủ đề: Nghỉ hè vui khoẻ, có ích.
1. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống nhà giáo , lao động trong nhà trường, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.
– Nghỉ hè vui, khoẻ tạo cuộc sống ổn định.
– Tham quan, tắm biển vào 5/6.
– Phát quà cho con Gv nhân ngày 1/6.
2. Xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và CBQLGD..
– Chấp hành các chính sách của Đảng, Nhà nước .
– Mỗi CBGV cố gắng tự học vi tính để ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lí giáo dục
– Các đ/c đang theo học các lớp đại học từ xa cố gắng học tập tốt để đạt thành tích cao.
-Mỗi CBGV tận dụng thời gian nghỉ hè đọc thêm nhiều sách báo để nắm bắt thông tin và nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước.
3. Vận động, tổ chức nhà giáo và lao động trong ngành tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính của trị ngành.
– Mỗi CBGV thực hiện tốt công tác trực hè, tuyển sinh lớp 1 và lớp 6; dạy hè cho học sinh lớp1.
– Mỗi CBGV thực hiện tốt các cuộc vận động làm công tác từ thiện, đóng quỹ đền ơn đáp nghĩa.
– Mỗi CBGV thực hiện tốt việc xây dựng MTHT thân thiện, tổng vệ sinh trường học.
– Mỗi CBGV trong thời gian nghỉ hè tích cực tham gia các hoạt động phong trào do địa phương nơi cư trú tổ chức.
4. Đổi mới tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp.
– Quyết toán thu chi quý 2 và quỹ tham quan.
– Lấy ý kiến trong Công đoàn về việc kết nạp Đảng chính thức của công đoàn viên (đ/c ….). Đồng ý: 100 %.
– Phối hợp chặt chẽ với chi bộ để bàn bạc thống nhất, đảm bảo tính dân chủ.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày.
Thư kí 
Chủ toạ
3. Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn số 1

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản cuộc họp công đoàn như sau:
CÔNG ĐOÀN ………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————–
Số: …../BB-CĐCS
…………., ngày…tháng….năm…..
BIÊN BẢN CUỘC HỌP CÔNG ĐOÀN
I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự
– Thời gian bắt đầu: ……………………………………………………………………………………..
– Địa điểm: …………………………………………………………………………………………………
– Thành phần tham dự: ………………………………………………………………………………….
Số lượng ……… người/Tổng số ……… người.
Vắng: số lượng ……….. người.
Tên người vắng ………………………………………………….. lí do ……………………………..
– Chủ trì: ………………………………………………………………………………………………….
– Thư ký (người ghi biên bản): ……………………………………………………………………….
II. Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/ hội nghị có thể gồm các phần sau):
1. Sinh hoạt văn bản
Đ/c …………………………………………….sinh hoạt các văn bản chỉ đạo, chế độ chính sách mới ban hành gồm (liệt kê tên các văn bản) ……………………………………………………………………
2. Sơ kết tháng qua và phương hướng tháng tới
Đ/c……………………………………………………….. thông qua báo cáo tháng ……….., chương trình hoạt động tháng …….. (đính kèm) ………………………………………………………………………………
3. Thảo luận
3.1. Đ/c………………………………………….. gợi ý thảo luận gồm các nội dung sau: (ghi tóm tắt)
………………………………………………………………………………………………………………
3.2. Đ/c ………………………………… (ghi tóm tắt ý kiến phát biểu)
………………………………………………………………………………………………………………
3.3. Đ/c ……………………………………………………………………………………………………
4. Kết luận của người chủ trì
Đ/c ……………………… Kết luận về nội dung thảo luận: (Tóm tắt nội dung kết luận)……………
5. Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị (nếu là Hội nghị)
Đ/c……………………………………………….. thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị (đính kèm)
Hội nghị biểu quyết nhất trí …………./……… (tỉ lệ ………%)
Cuộc họp/ Hội nghị kết thúc vào ……….. giờ ……….., ngày ……….. tháng …….. năm ……/.
Thư ký(Chữ ký, đóng dấu nếu có)Họ và tên
Chủ trì(Chữ ký)Họ và tên
4. Các viết biên bản cuộc họp công đoàn
Để đảm bảo tính pháp lý như mọi biên bản khác, biên bản họp BCH công đoàn cơ sở cần có đầy đủ chữ ký của chủ tọa và thư ký. Biên bản cũng cần phải được lưu lại trong hồ sơ công đoàn cơ sở.
Nội dung cụ thể của biên bản họp BCH công đoàn cơ sở cần đảm bảo
Phần mở đầu
– Ghi đủ quốc hiệu, tiêu ngữ, địa điểm ngày tháng lập biên bản.
– Tên công đoàn cấp trên trực tiếp và tên công đoàn cơ sở, số biên bản họp BCH công đoàn cơ sở.
– Tên biên bản họp BCH công đoàn cơ sở (lần 1, tháng mấy…)
Mẫu biên bản họp BCH Công đoàn cơ sở mới nhất
Phần nội dung chính
– Đề cập đủ và rõ ràng về thời gian bắt đầu cuộc họp, địa điểm họp.
– Điểm danh thành phần tham dự cuộc họp Ban chấp hành công đoàn cơ sở, ghi rõ: tổng số, số lượng có mặt, số người vắng mặt thì ghi rõ tên và lý do.
– Tên Chủ tọa cuộc họp (thường là Chủ tịch công đoàn) và thư ký (thường do chủ tọa cuộc họp chỉ định nhưng phải nằm trong Ban chấp hành công đoàn cơ sở).
– Nội dung cuộc họp nên ghi cụ thể và theo trình tự, có thể kể ra như
Sinh hoạt các văn bản chỉ đạo, chế độ chính sách mới ban hành.
Sơ kết tháng, quý.
Đưa ra chương trình hoạt động tháng, quý tới.
Các ý kiến thảo luận, đóng góp (Thư ký cuộc họp ghi tóm tắt nội dung mỗi ý kiến).
Chủ tọa cuộc họp tiếp thu, ghi nhận, giải trình các ý kiến và kết luận.
Thông qua dự thảo Nghị quyết (nếu là hội nghị), ghi rõ số lượng và tỉ lệ biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc đoàn viên không có ý kiến.
Phần cuối
– Thư ký ghi rõ thời gian kết thúc cuộc họp và ký tên vào biên bản
– Chủ tọa cuộc họp ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.
Thủ tục thành lập công đoàn cơ sở
Mẫu đơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sở
Bản khai thành tích hoạt động của cán bộ công đoàn

Back to top button