Mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán 2022

Mẫu biên bản bàn giao công việc kế toán là mẫu biên bản được lập khi có sự bàn giao công việc giữa kế toán cũ và kế toán mới. Qua đó có thể thấy được công việc hiện tại của kế toán mà kế toán mới cần phải làm. Mẫu nêu rõ nội dung bàn giao gồm sổ sách, chứng từ kế toán, tình hình kinh phí hiện có … Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản bàn giao công việc kế toán tại đây.

Biên bản bàn giao công việc kế toán đảm bảo người mới dễ dàng nắm bắt và hiểu được công việc hiện tại của mình. Biên bản bàn giao kế toán là biên bản đầy đủ pháp lý giúp bảo vệ quyền lợi của đôi bên khi có tranh chấp về bất cứ vấn đề gì. Mẫu sử dụng cho tất cả các vị trí kế toán như: kế toán bán hàng, kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kế toán thuế … Dưới đây là biên bản bàn giao kế toán mới nhất có hướng dẫn chi tiết cách ghi. giúp bạn hoàn thành công việc bàn giao một cách suôn sẻ.

1. Nhiệm vụ thực hiện và bàn giao chứng từ kế toán

một. Bàn giao công việc

 • Trước khi bàn giao chứng từ kế toán, kế toán cũ cần chuẩn bị đầy đủ chứng từ, sổ sách, các loại sổ báo cáo,….
 • Cần có sự hiện diện đầy đủ giữa kế toán cũ, kế toán mới và đại diện doanh nghiệp. Chứng kiến ​​việc bàn giao – nhận sổ sách, tài liệu
 • Trách nhiệm của kế toán cũ và kế toán mới:

– Kế toán cũ chịu trách nhiệm về số liệu và công việc đã thực hiện trước thời hạn bàn giao.

– Kế toán mới chỉ chịu trách nhiệm về công việc, hồ sơ, sổ sách sau thời gian bàn giao.

 • Kết thúc cuộc họp bàn giao, kế toán mới lập bảng kê các hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán đã bàn giao, số lượng, chất lượng cần kiểm tra.
 • Hai nhân viên kế toán (cũ – mới) cần ký xác nhận vào danh sách và phải có xác nhận của kế toán trưởng hoặc giám đốc doanh nghiệp.

b. Nội dung bàn giao bao gồm:

 • Các tài liệu,
 • Giấy tài chính
 • Bàn giao tài sản và quỹ
 • Bàn giao số liệu phải thu, phải trả của từng đối tượng
 • Tình hình kinh phí hiện tại…

2. Vai trò của biên bản bàn giao kế toán

Biên bản bàn giao kế toán như một văn bản tổng hợp lại mọi hoạt động kế toán của doanh nghiệp cần bàn giao cho người tiếp theo đảm nhận công việc tiếp theo. Vai trò của biên bản được giao cho kế toán là:

Kế toán thường quản lý rất nhiều hồ sơ, sổ sách, chứng từ. Khi người mới tiếp quản, cần có sự bàn giao rõ ràng, chi tiết, thậm chí có thể hỗ trợ, giải thích những thắc mắc cho người mới. Khi đó, biên bản bàn giao kế toán sẽ là nơi tổng hợp tất cả những thông tin, công việc cần bàn giao giúp người kế toán dễ dàng nắm được.

Giúp người kế nhiệm của bạn bắt kịp công việc dễ dàng hơn và nhanh hơn.

Biên bản bàn giao kế toán là biên bản đầy đủ pháp lý giúp bảo vệ quyền lợi của đôi bên khi có tranh chấp về bất cứ vấn đề gì.

3. Mẫu biên bản bàn giao công việc kế toán

Mẫu biên bản bàn giao công việc kế toán

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản bàn giao công việc kế toán như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————

BIÊN BẢN XỬ LÝ CÔNG TÁC KẾ TOÁN

Căn cứ Quyết định số: …… / QĐ-PGD & ĐT, ngày …… /… ../ …… của …………………….

Hôm nay, lúc …………. giờ, ngày …… .. tháng ………… năm …… .; Trong ………………………….

Chúng tôi gồm có:

1. Tiệc bàn giao:

– Ông bà): ……………………………………………… ; Chức vụ: …………………………………..

2. Bên bàn giao:

– Ông bà): ……………………………………………… ; Chức vụ: …………………………………..

3. Thành phần tham gia bàn giao gồm:

– Ông bà): …………………………………………….. ; Chức vụ: ……………………………………

– Ông bà): …………………………………………….. ; Chức vụ: Nguyên Kế toán

– Ông bà): …………………………………………….. ; Chức vụ: Kế toán mới

* Sau khi xem xét, chúng tôi thống nhất bàn giao công việc kế toán gồm các nội dung sau:

1. Bàn giao tài liệu năm …… .. trở về trước.

2. Bàn giao tài sản và quỹ của trường.

3. Bàn giao số liệu phải thu, phải trả của từng đối tượng.

4. Bàn giao tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách đến thời điểm bàn giao.

5. Sổ kế toán ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đến thời điểm bàn giao năm …………. Phần mềm kế toán MISA.

6. Chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và các tài liệu liên quan

7. Bàn giao số liệu và thu chi của từng quỹ.

8.…. (Nếu phát sinh nội dung khác)

* Thông tin chi tiết về việc bàn giao như sau:

1. Các tài liệu, sách của ………… trở về trước:

– Nếu hệ thống tài liệu sổ sách của các năm trước không liên quan đến nhiệm vụ ngân sách năm …………. sau đó có thể bàn giao đóng gói, niêm phong và ký nhận cho kế toán mới cất giữ, bảo quản. (phải ghi rõ hồ sơ từng năm)

2. Hệ thống tài liệu, sổ sách và báo cáo tài chính năm ………….:

2.1 Hồ sơ liên quan đến tình hình thực hiện thu, chi ngân sách, quỹ và tài chính khác năm ……… ..:

– Các hồ sơ liên quan đến công tác quản lý TSCĐ, công cụ, dụng cụ (Gồm sổ TSCĐ, CCDC năm …… .., biên bản kiểm kê TSCĐ, CCDC năm ……. Quyết định ghi tăng, giảm TSCĐ, CCDC năm……. (phát sinh)

– Tập hợp dự toán và công khai dự toán năm ………… (Bao gồm dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và các hoạt động tài chính khác năm …………, thông qua chế độ chi tiêu nội bộ, quyết toán chi ngân sách năm …….)

– Báo cáo thu chi ngân sách nhà nước, bảng cân đối tài khoản tiền gửi từ tháng ……. / …… .. đến tháng ……. / ………… (Phải có xác nhận của Kho bạc Nhà nước).

2.2 Tình hình kinh phí năm ……:

– Số dư năm …….

– Số kinh phí ………… .. còn lại tại Kho bạc Nhà nước (Bao gồm tiền ngân sách nhà nước, học phí các quỹ khác)

– Số tồn quỹ tại đơn vị (đối với từng loại quỹ có biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt).

– Tình hình thu, chi các khoản thu học phí (Xác định rõ số biên lai đã nhận, đến thời điểm bàn giao, thu ở đâu, nộp Kho bạc Nhà nước như thế nào).

2.3 Bàn giao sổ kế toán ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm ……. và phần mềm kế toán MISA.

Sổ kế toán theo năm (toàn bộ hệ thống sổ kế toán, lưu ý: Ngoài việc bàn giao sổ còn phải đối chiếu số liệu trên sổ có khớp với bảng cân đối kế toán hay không).

– Năm …… (gồm các loại sổ: ……………………………………………………………………………………………… ..)

– Năm …………………………………………………………………………………………………………

– Năm …………………………………………………………………………………………………………

2.4 Phần mềm kế toán

Bản quyền phần mềm kế toán quản lý ngân sách Misa, số lượng: 01 phần mềm; bộ phận này đang được lắp đặt tại máy …………, tình trạng: ………….

2.5 Tài sản công tại đơn vị (nội dung này cần đối chiếu giữa số liệu theo sổ kế toán và số liệu thực tế, tài sản nào bị mất phải ghi rõ người chịu trách nhiệm).

– Sổ TSCĐ, CCDC, biên bản kiểm kê và quyết định ghi tăng, giảm TSCĐ, CCDC. Lưu ý kiểm tra xem từ đầu năm đến nay đã mua hay chưa, ghi vào sổ sách. Khi bàn giao TSCĐ phải lập biên bản bàn giao cho người sử dụng hay không.

3. Bàn giao số liệu phải thu, phải trả của từng đối tượng.

3.1 Các khoản phải thu: (Trường phải thu ghi rõ số tiền và nội dung thu)

– ……………………………………………………………………………………………….

3.2 Các khoản phải trả: (trường thiếu không có hóa đơn ghi rõ số tiền và nội dung phải trả)

– ……………………………………………………………………………………………….

4. Các nội dung khác:

– ……………………………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………………………………….

5. Trách nhiệm của các bên:

– Phần thu chi từ …… /… ../ ……. phía trước là trách nhiệm của ………….

– Phần thu chi từ ngày… ../… ../… .. trở về sau do ………… chịu trách nhiệm.

Công việc bàn giao kết thúc vào lúc… .. giờ cùng ngày; Biên bản bàn giao này có… trang, từ trang 1 đến trang…., Biên bản được lập thành… .. bản, có giá trị pháp lý như nhau: Bên giao 01 bản, Bên bàn giao 01 bản, Chủ đầu tư 01 bản; Các thành viên tham gia bàn giao tự đọc và thống nhất các nội dung trên và cùng ký tên dưới đây.

Bên trao Sự bàn giao
Chủ tài khoản

4. Những điều cần lưu ý khi thực hiện bàn giao kế toán

Kiểm tra tính chính xác trên các báo cáo thuế, chẳng hạn như: hóa đơn, chứng từ đầu ra phù hợp với doanh thu trong kỳ, trên bảng kết quả kinh doanh đã lập; Hóa đơn đầu vào được kê khai đầy đủ số lượng chính xác trên hóa đơn, chứng từ gốc hoặc chứng từ thay thế (nếu có)…

– Chú ý các mẫu như: Mẫu 08-MST, mẫu 06 / GTGT, giấy phép ĐKKD …

– Các công văn, tài liệu do cục thuế, bảo hiểm, lao động gửi trực tiếp cho doanh nghiệp

– Các file phần mềm kế toán như: sổ sách trên Excel, trên phần mềm kế toán

– Để ý kỹ số tiền còn lại trong quỹ, trong tài khoản ngân hàng

– Một số lưu ý khác như:

+ Đối tượng bàn giao: Chuẩn bị trước trong trường hợp doanh nghiệp gây khó khăn khi nghỉ việc, đặc biệt là việc thanh toán tiền lương của tháng cuối cùng sau khi bàn giao toàn bộ hồ sơ kế toán.

+ Đối tượng bàn giao: Kiểm tra kỹ số lượng chứng từ và tính đúng sai của các thao tác của kế toán cũ. Khi có sai sót cần ghi vào biên bản bàn giao để trình giám đốc để tránh tình trạng này xảy ra. bị khiển trách sau đó.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục kế toán kiểm toán thuế trong mục hình thức Xin vui lòng.

 • Mẫu giấy bàn giao công việc
 • Mẫu mô tả công việc nhân viên hành chính
 • Mô tả công việc cho Kế toán trưởng

Thông tin trên đây, Abcland.Vn đã biên soạn và gửi tới bạn đọc chi tiết về “Mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán 2022❤️️”. Hy vọng rằng thông qua bài viết về “Mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán 2022” sẽ giúp bạn đọc có thêm nhiều thông tin thú vị hơn về “Mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán 2022 [ ❤️️❤️️ ]”. Mà các website khác chưa đáp ứng đủ. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán 2022” bạn nhé.

Xem thêm:  Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023

Bài viết “Mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán 2022” được đăng bởi vào ngày 2022-06-01 17:07:29. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán 2022
#Mẫu #biên #bản #bàn #giao #công #tác #kế #toán

Mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán là mẫu biên bản được lập ra khi có sự bàn giao công việc giữa kế toán cũ và kế toán mới. Qua đó có thể thấy được công việc hiện tại của kế toán mà người kế toán mới cần phải làm. Mẫu nêu rõ nội dung bàn giao bao gồm sổ sách, chứng từ kế toán, tình hình kinh phí hiện tại… Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán tại đây.
Biên bản bàn giao công việc kế toán để đảm bảo giúp người mới dễ dàng nắm và hiểu được công việc của mình hiện tại. Biên bản bàn giao kế toán là biên bản có đầy đủ pháp lý giúp bảo vệ quyền lợi cả hai bên khi có tranh chấp một vấn đề bất kỳ. Mẫu được dùng cho tất cả vị trí kế toán như: kế toán bán hàng, kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kế toán thuế… Dưới đây là Biên bản bàn giao công việc kế toán mới nhất cùng hướng dẫn cách viết chi tiết giúp các bạn hoàn thành việc bàn giao suôn sẻ.
1. Các công tác thực hiện và bản bàn giao chứng từ kế toán
a. Công tác thực hiện bàn giao
Trước khi thực hiện bàn giao chứng từ kế toán, kế toán cũ cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, sổ sách, các loại sổ báo cáo, ….
Cần có mặt đầy đủ giữa kế toán cũ, kế toán mới và người đại diện doanh nghiệp. Chứng kiến công tác chuyển giao – tiếp nhận sổ sách, chứng từ
Trách nhiệm của kế toán cũ và kế toán mới:
– Kế toán cũ chịu trách nhiệm về những số liệu, công việc đã làm trước thời điểm bàn giao
– Kế toán mới chỉ chịu trách nhiệm về công việc, hồ sơ sổ sách sau thời điểm bàn giao
Cuối buổi bàn giao kế toán mới cần lập thành 1 list danh sách những hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán đã được bàn giao, số lượng và cần kiểm tra luôn cả chất lượng.
Hai kế toán (cũ – mới) cần ký xác nhận vào bản danh sách và phải có xác nhận của kế toán trưởng hoặc giám đốc doanh nghiệp.
b. Nội dung bàn giao bao gồm:
Sổ sách,
Chứng từ kế toán
Bàn giao về tài sản, tiền quỹ
Bàn giao số liệu về các khoản nợ phải thu, phải trả của từng đối tượng
Tình hình kinh phí hiện tại…
2. Vai trò của biên bản bàn giao kế toán
Biên bản bàn giao kế toán như là một văn bản tổng hợp tất cả mọi hoạt động kế toán của doanh nghiệp cần bàn giao cho người kế tiếp để đảm nhiệm công việc tiếp theo. Vai trò của biên bản bà giao kế toán là:
Kế toán thường quản lý rất nhiều hồ sơ, sổ sách, chứng từ. Khi một người mới tiếp nhận phải cần có sự bàn giao rõ ràng, chi tiết, thậm chí có thể hỗ trợ và giải thích những thắc mắc cho người mới. Khi đó, biên bản bàn giao kế toán sẽ là nơi tổng hợp đầy đủ những thông tin, công việc cần bàn giao giúp người kế nhiệm dễ dàng nắm được dễ dàng.
Giúp người kế nhiệm dễ dàng bắt nhịp công việc dễ dàng và nhanh chóng hơn.
Biên bản bàn giao kế toán là biên bản có đầy đủ pháp lý giúp bảo vệ quyền lợi cả hai bên khi có tranh chấp một vấn đề bất kỳ.
3. Mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán như sau:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc———————–
BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG TÁC KẾ TOÁN
Căn cứ Quyết định số: ……/QĐ-PGD&ĐT, ngày …./…../…… của …………………………….
Hôm nay, vào lúc ………. giờ, ngày …….. tháng ……… năm …….; tại ………………………….
Chúng tôi gồm có:
1. Bên bàn giao:
– Ông (Bà): ……………………………………………… ; chức vụ: …………………………………..
2. Bên nhận bàn giao:
– Ông (Bà): ……………………………………………… ; chức vụ: …………………………………..
3. Các thành phần tham gia bàn giao, gồm:
– Ông (Bà): …………………………………………….. ; Chức vụ: ……………………………………
– Ông (Bà): …………………………………………….. ; Chức vụ: Kế toán cũ
– Ông (Bà): …………………………………………….. ; Chức vụ: Kế toán mới
* Sau khi xem xét chúng tôi thống nhất bàn giao công tác kế toán, gồm các nội dung sau:
1. Bàn giao chứng từ năm …….. trở về trước.
2. Bàn giao về tài sản, tiền quỹ của trường.
3. Bàn giao số liệu về các khoản nợ phải thu, phải trả của từng đối tượng
4. Bàn giao tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách đến thời điểm bàn giao
5. Sổ sách kế toán ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đến thời điểm bàn giao năm ……….. phần mềm kế toán MISA.
6. Chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và các tài liệu có liên quan
7. Bàn giao số liệu và tình hình thu chi của từng quỹ.
8. ….(nếu có phát sinh nội dung khác )
* Nội dung bàn giao chi tiết như sau:
1. Chứng từ, sổ sách năm …………trở về trước:
– Nếu hệ thống sổ sách chứng từ các năm trước không liên quan nhiều đến nhiệm vụ ngân sách năm ………. thì có thể bàn giao gói gọn và có dán niêm phong và ký tên cho kế toán mới lưu trữ, bảo quản. (cần ghi rõ hồ sơ từng năm)
2. Hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính năm ……….:
2.1 Hồ sơ liên quan đến công tác thực hiện thu, chi ngân sách, các quỹ và tài chính khác năm ………..:
– Hồ sơ liên quan đến việc quản lý TSCĐ, công cụ dụng cụ (Bao gồm sổ TSCĐ, CCDC năm …….., biên bản kiểm kê TSCĐ, CCDC năm ……. quyết định ghi tăng, giảm TSCĐ, CCDC năm ……. (nếu có phát sinh)
– Bộ dự toán và công khai dự toán năm ……… (Bao gồm dự toán thu, chi NSNN và hoạt động tài chính khác năm ………, qua chế chi tiêu nội bộ, nghị quyết chi ngân sách năm …….)
– Báo cáo thu, chi NSNN, bảng đối chiếu tài khoản tiền gửi từ tháng ……../……..đến tháng ……./……… (Bắt buộc Có xác nhận của KBNN).
2.2 Tình hình kinh phí năm ……:
– Số kết dư năm ……… chuyển qua (Có bảng chi tiết số chuyển qua, số đã sử dụng đến thời điểm bàn giao, số còn lại).
– Số kinh phí kinh phí ……….. còn lại tại KBNN (Bao gồm cả tiền NSNN, học phí các quỹ khác)
– Tồn quỹ tiền mặt tại đơn vị (từng loại quỹ, Có biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt).
– Tình hình thu, nộp tiền biên lai học phí (Xác định rõ số biên lai được nhận, đến thời điểm bàn giao đã thu tới đâu, nộp KBNN như thế nào).
2.3 Bàn giao sổ sách kế toán ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh năm ……. và phần mềm kế toán MISA.
Sổ sách kế toán từng năm (toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán, lưu ý: Ngoài việc bàn giao sổ ra, còn phải đối chiếu số liệu trên sổ sách có khớp đúng trên bảng cân đối tài khoản hay không).
– Năm …… (gồm các loại sổ: …………………………………………………………………………..)
– Năm …………………………………………………………………………………………………………
– Năm …………………………………………………………………………………………………………
2.4 Phần mềm kế toán
Bản quyền phần mềm kế toán quản lý ngân sách Misa, số lượng: 01 phần mềm; phần phần này đang được cài đặt tại máy …………, tình trạng: ………….
2.5 Tài sản công tại đơn vị (nội dung này cần phải đối chiếu giữa số liệu theo sổ sách kế toán và số liệu theo thực tế, những tài sản nào bị mất phải ghi rõ ai người chịu trách nhiệm).
– Sổ Tài sản cố định, CCDC ,biên bản kiểm kê và các quyết định ghi tăng, ghi giảm TSCĐ, CCDC. Lưu ý kiểm tra xem từ đầu năm đến thời điểm hiện tại có phát sinh việc mua sắm hay không, đã ghi vào sổ sách chưa. Khi bàn giao TSCĐ có lập biên bản bàn giao cho đối tượng sử dụng hay không.
3.Bàn giao số liệu về các khoản nợ phải thu, phải trả của từng đối tượng
3.1 Các khoản phải thu: ( trường còn phải thu ghi rõ số tiền và nội dung thu)
– ……………………………………………………………………………………………………………….
3.2 Các khoản phải trả: (trường còn thiếu chưa có hóa đơn ghi rõ số tiền và nội dung trả)
– ……………………………………………………………………………………………………………….
4. Các nội dung khác:
– ………………………………………………………………………………………………………………..
– ………………………………………………………………………………………………………………..
5. Trách nhiệm các bên:
– Phần thực hiện thu, chi từ ngày ……/…../……. trở về trước thuộc trách nhiệm của ……..
– Phần thực hiện thu, chi kể từ ngày …../…../….. trở về sau thuộc trách nhiệm của ……….
Công tác bàn giao kết thúc lúc ….. giờ cùng ngày; Biên bản bàn giao này có … trang, từ trang 1 đến trang …., biên bản được lập thành ….. bản, có giá trị pháp lý như nhau: Bên bàn giao 01 bản, bên nhận bàn giao 01 bản, Chủ tài khoản nhận 01 bản; các thành viên tham gia bàn giao tự đọc thống nhất các nội dung như trên và cùng ký tên dưới đây./.
Bên bàn giao
Bên nhận bàn giao
Chủ tài khoản
4. Những đều cần lưu ý khi thực hiện công tác bàn giao kế toán
– Kiểm tra độ chính xác trên các bảng kê thuế như: hóa đơn chứng từ đầu ra phù hợp với doanh thu trong kỳ, trên bảng kết quả kinh doanh đã lập; hóa đơn đầu vào được kê khai đầy đủ đúng bằng số tiền trên hóa đơn chứng từ gốc hoặc chứng từ thay thế (nếu có)…
– Chú ý đến các mẫu như: Mẫu 08-MST, mẫu 06/GTGT, bản giấy phép đăng ký kinh doanh…
– Những công văn, văn bản cơ quan thuế, bảo hiểm, sở lao động gửi trực tiếp cho doanh nghiệp
– Những file mềm kế toán như: sổ sách trên Excel, trên phần mềm kế toán
– Lưu ý kĩ đến số tiền còn lại trong quỹ, trong tài khoản ngân hàng
– 1 vài lưu ý khác như:
+ Đối tượng người bàn giao: Chuẩn bị trước phương án trong trường hợp DN gây khó dễ khi nghỉ việc, nhất là việc thanh toán tiền lương của tháng cuối cùng sau khi đã bàn giao xong mọi hồ sơ sổ sách kế toán.
+ Đối tượng người nhận bàn giao: Kiểm tra thật kỹ số lượng chứng từ và độ đúng, sai của những việc kế toán cũ đã làm, khi thấy có sai sót cần ghi chú trong biên bản bàn giao để trình giám đốc tránh trường hợp bị khiển trách sau này.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.
Mẫu biên bản bàn giao công việc
Mẫu bảng mô tả công việc nhân viên hành chính
Bảng mô tả công việc của Kế toán trưởng

Xem thêm:  Phiếu khảo sát giá – Mẫu 01-KSG 2022

#Mẫu #biên #bản #bàn #giao #công #tác #kế #toán

Mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán là mẫu biên bản được lập ra khi có sự bàn giao công việc giữa kế toán cũ và kế toán mới. Qua đó có thể thấy được công việc hiện tại của kế toán mà người kế toán mới cần phải làm. Mẫu nêu rõ nội dung bàn giao bao gồm sổ sách, chứng từ kế toán, tình hình kinh phí hiện tại… Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán tại đây.
Biên bản bàn giao công việc kế toán để đảm bảo giúp người mới dễ dàng nắm và hiểu được công việc của mình hiện tại. Biên bản bàn giao kế toán là biên bản có đầy đủ pháp lý giúp bảo vệ quyền lợi cả hai bên khi có tranh chấp một vấn đề bất kỳ. Mẫu được dùng cho tất cả vị trí kế toán như: kế toán bán hàng, kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kế toán thuế… Dưới đây là Biên bản bàn giao công việc kế toán mới nhất cùng hướng dẫn cách viết chi tiết giúp các bạn hoàn thành việc bàn giao suôn sẻ.
1. Các công tác thực hiện và bản bàn giao chứng từ kế toán
a. Công tác thực hiện bàn giao
Trước khi thực hiện bàn giao chứng từ kế toán, kế toán cũ cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, sổ sách, các loại sổ báo cáo, ….
Cần có mặt đầy đủ giữa kế toán cũ, kế toán mới và người đại diện doanh nghiệp. Chứng kiến công tác chuyển giao – tiếp nhận sổ sách, chứng từ
Trách nhiệm của kế toán cũ và kế toán mới:
– Kế toán cũ chịu trách nhiệm về những số liệu, công việc đã làm trước thời điểm bàn giao
– Kế toán mới chỉ chịu trách nhiệm về công việc, hồ sơ sổ sách sau thời điểm bàn giao
Cuối buổi bàn giao kế toán mới cần lập thành 1 list danh sách những hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán đã được bàn giao, số lượng và cần kiểm tra luôn cả chất lượng.
Hai kế toán (cũ – mới) cần ký xác nhận vào bản danh sách và phải có xác nhận của kế toán trưởng hoặc giám đốc doanh nghiệp.
b. Nội dung bàn giao bao gồm:
Sổ sách,
Chứng từ kế toán
Bàn giao về tài sản, tiền quỹ
Bàn giao số liệu về các khoản nợ phải thu, phải trả của từng đối tượng
Tình hình kinh phí hiện tại…
2. Vai trò của biên bản bàn giao kế toán
Biên bản bàn giao kế toán như là một văn bản tổng hợp tất cả mọi hoạt động kế toán của doanh nghiệp cần bàn giao cho người kế tiếp để đảm nhiệm công việc tiếp theo. Vai trò của biên bản bà giao kế toán là:
Kế toán thường quản lý rất nhiều hồ sơ, sổ sách, chứng từ. Khi một người mới tiếp nhận phải cần có sự bàn giao rõ ràng, chi tiết, thậm chí có thể hỗ trợ và giải thích những thắc mắc cho người mới. Khi đó, biên bản bàn giao kế toán sẽ là nơi tổng hợp đầy đủ những thông tin, công việc cần bàn giao giúp người kế nhiệm dễ dàng nắm được dễ dàng.
Giúp người kế nhiệm dễ dàng bắt nhịp công việc dễ dàng và nhanh chóng hơn.
Biên bản bàn giao kế toán là biên bản có đầy đủ pháp lý giúp bảo vệ quyền lợi cả hai bên khi có tranh chấp một vấn đề bất kỳ.
3. Mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán như sau:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc———————–
BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG TÁC KẾ TOÁN
Căn cứ Quyết định số: ……/QĐ-PGD&ĐT, ngày …./…../…… của …………………………….
Hôm nay, vào lúc ………. giờ, ngày …….. tháng ……… năm …….; tại ………………………….
Chúng tôi gồm có:
1. Bên bàn giao:
– Ông (Bà): ……………………………………………… ; chức vụ: …………………………………..
2. Bên nhận bàn giao:
– Ông (Bà): ……………………………………………… ; chức vụ: …………………………………..
3. Các thành phần tham gia bàn giao, gồm:
– Ông (Bà): …………………………………………….. ; Chức vụ: ……………………………………
– Ông (Bà): …………………………………………….. ; Chức vụ: Kế toán cũ
– Ông (Bà): …………………………………………….. ; Chức vụ: Kế toán mới
* Sau khi xem xét chúng tôi thống nhất bàn giao công tác kế toán, gồm các nội dung sau:
1. Bàn giao chứng từ năm …….. trở về trước.
2. Bàn giao về tài sản, tiền quỹ của trường.
3. Bàn giao số liệu về các khoản nợ phải thu, phải trả của từng đối tượng
4. Bàn giao tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách đến thời điểm bàn giao
5. Sổ sách kế toán ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đến thời điểm bàn giao năm ……….. phần mềm kế toán MISA.
6. Chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và các tài liệu có liên quan
7. Bàn giao số liệu và tình hình thu chi của từng quỹ.
8. ….(nếu có phát sinh nội dung khác )
* Nội dung bàn giao chi tiết như sau:
1. Chứng từ, sổ sách năm …………trở về trước:
– Nếu hệ thống sổ sách chứng từ các năm trước không liên quan nhiều đến nhiệm vụ ngân sách năm ………. thì có thể bàn giao gói gọn và có dán niêm phong và ký tên cho kế toán mới lưu trữ, bảo quản. (cần ghi rõ hồ sơ từng năm)
2. Hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính năm ……….:
2.1 Hồ sơ liên quan đến công tác thực hiện thu, chi ngân sách, các quỹ và tài chính khác năm ………..:
– Hồ sơ liên quan đến việc quản lý TSCĐ, công cụ dụng cụ (Bao gồm sổ TSCĐ, CCDC năm …….., biên bản kiểm kê TSCĐ, CCDC năm ……. quyết định ghi tăng, giảm TSCĐ, CCDC năm ……. (nếu có phát sinh)
– Bộ dự toán và công khai dự toán năm ……… (Bao gồm dự toán thu, chi NSNN và hoạt động tài chính khác năm ………, qua chế chi tiêu nội bộ, nghị quyết chi ngân sách năm …….)
– Báo cáo thu, chi NSNN, bảng đối chiếu tài khoản tiền gửi từ tháng ……../……..đến tháng ……./……… (Bắt buộc Có xác nhận của KBNN).
2.2 Tình hình kinh phí năm ……:
– Số kết dư năm ……… chuyển qua (Có bảng chi tiết số chuyển qua, số đã sử dụng đến thời điểm bàn giao, số còn lại).
– Số kinh phí kinh phí ……….. còn lại tại KBNN (Bao gồm cả tiền NSNN, học phí các quỹ khác)
– Tồn quỹ tiền mặt tại đơn vị (từng loại quỹ, Có biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt).
– Tình hình thu, nộp tiền biên lai học phí (Xác định rõ số biên lai được nhận, đến thời điểm bàn giao đã thu tới đâu, nộp KBNN như thế nào).
2.3 Bàn giao sổ sách kế toán ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh năm ……. và phần mềm kế toán MISA.
Sổ sách kế toán từng năm (toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán, lưu ý: Ngoài việc bàn giao sổ ra, còn phải đối chiếu số liệu trên sổ sách có khớp đúng trên bảng cân đối tài khoản hay không).
– Năm …… (gồm các loại sổ: …………………………………………………………………………..)
– Năm …………………………………………………………………………………………………………
– Năm …………………………………………………………………………………………………………
2.4 Phần mềm kế toán
Bản quyền phần mềm kế toán quản lý ngân sách Misa, số lượng: 01 phần mềm; phần phần này đang được cài đặt tại máy …………, tình trạng: ………….
2.5 Tài sản công tại đơn vị (nội dung này cần phải đối chiếu giữa số liệu theo sổ sách kế toán và số liệu theo thực tế, những tài sản nào bị mất phải ghi rõ ai người chịu trách nhiệm).
– Sổ Tài sản cố định, CCDC ,biên bản kiểm kê và các quyết định ghi tăng, ghi giảm TSCĐ, CCDC. Lưu ý kiểm tra xem từ đầu năm đến thời điểm hiện tại có phát sinh việc mua sắm hay không, đã ghi vào sổ sách chưa. Khi bàn giao TSCĐ có lập biên bản bàn giao cho đối tượng sử dụng hay không.
3.Bàn giao số liệu về các khoản nợ phải thu, phải trả của từng đối tượng
3.1 Các khoản phải thu: ( trường còn phải thu ghi rõ số tiền và nội dung thu)
– ……………………………………………………………………………………………………………….
3.2 Các khoản phải trả: (trường còn thiếu chưa có hóa đơn ghi rõ số tiền và nội dung trả)
– ……………………………………………………………………………………………………………….
4. Các nội dung khác:
– ………………………………………………………………………………………………………………..
– ………………………………………………………………………………………………………………..
5. Trách nhiệm các bên:
– Phần thực hiện thu, chi từ ngày ……/…../……. trở về trước thuộc trách nhiệm của ……..
– Phần thực hiện thu, chi kể từ ngày …../…../….. trở về sau thuộc trách nhiệm của ……….
Công tác bàn giao kết thúc lúc ….. giờ cùng ngày; Biên bản bàn giao này có … trang, từ trang 1 đến trang …., biên bản được lập thành ….. bản, có giá trị pháp lý như nhau: Bên bàn giao 01 bản, bên nhận bàn giao 01 bản, Chủ tài khoản nhận 01 bản; các thành viên tham gia bàn giao tự đọc thống nhất các nội dung như trên và cùng ký tên dưới đây./.
Bên bàn giao
Bên nhận bàn giao
Chủ tài khoản
4. Những đều cần lưu ý khi thực hiện công tác bàn giao kế toán
– Kiểm tra độ chính xác trên các bảng kê thuế như: hóa đơn chứng từ đầu ra phù hợp với doanh thu trong kỳ, trên bảng kết quả kinh doanh đã lập; hóa đơn đầu vào được kê khai đầy đủ đúng bằng số tiền trên hóa đơn chứng từ gốc hoặc chứng từ thay thế (nếu có)…
– Chú ý đến các mẫu như: Mẫu 08-MST, mẫu 06/GTGT, bản giấy phép đăng ký kinh doanh…
– Những công văn, văn bản cơ quan thuế, bảo hiểm, sở lao động gửi trực tiếp cho doanh nghiệp
– Những file mềm kế toán như: sổ sách trên Excel, trên phần mềm kế toán
– Lưu ý kĩ đến số tiền còn lại trong quỹ, trong tài khoản ngân hàng
– 1 vài lưu ý khác như:
+ Đối tượng người bàn giao: Chuẩn bị trước phương án trong trường hợp DN gây khó dễ khi nghỉ việc, nhất là việc thanh toán tiền lương của tháng cuối cùng sau khi đã bàn giao xong mọi hồ sơ sổ sách kế toán.
+ Đối tượng người nhận bàn giao: Kiểm tra thật kỹ số lượng chứng từ và độ đúng, sai của những việc kế toán cũ đã làm, khi thấy có sai sót cần ghi chú trong biên bản bàn giao để trình giám đốc tránh trường hợp bị khiển trách sau này.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.
Mẫu biên bản bàn giao công việc
Mẫu bảng mô tả công việc nhân viên hành chính
Bảng mô tả công việc của Kế toán trưởng

Xem thêm:  Thể lệ cuộc thi Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam 2022

#Mẫu #biên #bản #bàn #giao #công #tác #kế #toán

Mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán là mẫu biên bản được lập ra khi có sự bàn giao công việc giữa kế toán cũ và kế toán mới. Qua đó có thể thấy được công việc hiện tại của kế toán mà người kế toán mới cần phải làm. Mẫu nêu rõ nội dung bàn giao bao gồm sổ sách, chứng từ kế toán, tình hình kinh phí hiện tại… Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán tại đây.
Biên bản bàn giao công việc kế toán để đảm bảo giúp người mới dễ dàng nắm và hiểu được công việc của mình hiện tại. Biên bản bàn giao kế toán là biên bản có đầy đủ pháp lý giúp bảo vệ quyền lợi cả hai bên khi có tranh chấp một vấn đề bất kỳ. Mẫu được dùng cho tất cả vị trí kế toán như: kế toán bán hàng, kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kế toán thuế… Dưới đây là Biên bản bàn giao công việc kế toán mới nhất cùng hướng dẫn cách viết chi tiết giúp các bạn hoàn thành việc bàn giao suôn sẻ.
1. Các công tác thực hiện và bản bàn giao chứng từ kế toán
a. Công tác thực hiện bàn giao
Trước khi thực hiện bàn giao chứng từ kế toán, kế toán cũ cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, sổ sách, các loại sổ báo cáo, ….
Cần có mặt đầy đủ giữa kế toán cũ, kế toán mới và người đại diện doanh nghiệp. Chứng kiến công tác chuyển giao – tiếp nhận sổ sách, chứng từ
Trách nhiệm của kế toán cũ và kế toán mới:
– Kế toán cũ chịu trách nhiệm về những số liệu, công việc đã làm trước thời điểm bàn giao
– Kế toán mới chỉ chịu trách nhiệm về công việc, hồ sơ sổ sách sau thời điểm bàn giao
Cuối buổi bàn giao kế toán mới cần lập thành 1 list danh sách những hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán đã được bàn giao, số lượng và cần kiểm tra luôn cả chất lượng.
Hai kế toán (cũ – mới) cần ký xác nhận vào bản danh sách và phải có xác nhận của kế toán trưởng hoặc giám đốc doanh nghiệp.
b. Nội dung bàn giao bao gồm:
Sổ sách,
Chứng từ kế toán
Bàn giao về tài sản, tiền quỹ
Bàn giao số liệu về các khoản nợ phải thu, phải trả của từng đối tượng
Tình hình kinh phí hiện tại…
2. Vai trò của biên bản bàn giao kế toán
Biên bản bàn giao kế toán như là một văn bản tổng hợp tất cả mọi hoạt động kế toán của doanh nghiệp cần bàn giao cho người kế tiếp để đảm nhiệm công việc tiếp theo. Vai trò của biên bản bà giao kế toán là:
Kế toán thường quản lý rất nhiều hồ sơ, sổ sách, chứng từ. Khi một người mới tiếp nhận phải cần có sự bàn giao rõ ràng, chi tiết, thậm chí có thể hỗ trợ và giải thích những thắc mắc cho người mới. Khi đó, biên bản bàn giao kế toán sẽ là nơi tổng hợp đầy đủ những thông tin, công việc cần bàn giao giúp người kế nhiệm dễ dàng nắm được dễ dàng.
Giúp người kế nhiệm dễ dàng bắt nhịp công việc dễ dàng và nhanh chóng hơn.
Biên bản bàn giao kế toán là biên bản có đầy đủ pháp lý giúp bảo vệ quyền lợi cả hai bên khi có tranh chấp một vấn đề bất kỳ.
3. Mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán như sau:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc———————–
BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG TÁC KẾ TOÁN
Căn cứ Quyết định số: ……/QĐ-PGD&ĐT, ngày …./…../…… của …………………………….
Hôm nay, vào lúc ………. giờ, ngày …….. tháng ……… năm …….; tại ………………………….
Chúng tôi gồm có:
1. Bên bàn giao:
– Ông (Bà): ……………………………………………… ; chức vụ: …………………………………..
2. Bên nhận bàn giao:
– Ông (Bà): ……………………………………………… ; chức vụ: …………………………………..
3. Các thành phần tham gia bàn giao, gồm:
– Ông (Bà): …………………………………………….. ; Chức vụ: ……………………………………
– Ông (Bà): …………………………………………….. ; Chức vụ: Kế toán cũ
– Ông (Bà): …………………………………………….. ; Chức vụ: Kế toán mới
* Sau khi xem xét chúng tôi thống nhất bàn giao công tác kế toán, gồm các nội dung sau:
1. Bàn giao chứng từ năm …….. trở về trước.
2. Bàn giao về tài sản, tiền quỹ của trường.
3. Bàn giao số liệu về các khoản nợ phải thu, phải trả của từng đối tượng
4. Bàn giao tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách đến thời điểm bàn giao
5. Sổ sách kế toán ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đến thời điểm bàn giao năm ……….. phần mềm kế toán MISA.
6. Chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và các tài liệu có liên quan
7. Bàn giao số liệu và tình hình thu chi của từng quỹ.
8. ….(nếu có phát sinh nội dung khác )
* Nội dung bàn giao chi tiết như sau:
1. Chứng từ, sổ sách năm …………trở về trước:
– Nếu hệ thống sổ sách chứng từ các năm trước không liên quan nhiều đến nhiệm vụ ngân sách năm ………. thì có thể bàn giao gói gọn và có dán niêm phong và ký tên cho kế toán mới lưu trữ, bảo quản. (cần ghi rõ hồ sơ từng năm)
2. Hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính năm ……….:
2.1 Hồ sơ liên quan đến công tác thực hiện thu, chi ngân sách, các quỹ và tài chính khác năm ………..:
– Hồ sơ liên quan đến việc quản lý TSCĐ, công cụ dụng cụ (Bao gồm sổ TSCĐ, CCDC năm …….., biên bản kiểm kê TSCĐ, CCDC năm ……. quyết định ghi tăng, giảm TSCĐ, CCDC năm ……. (nếu có phát sinh)
– Bộ dự toán và công khai dự toán năm ……… (Bao gồm dự toán thu, chi NSNN và hoạt động tài chính khác năm ………, qua chế chi tiêu nội bộ, nghị quyết chi ngân sách năm …….)
– Báo cáo thu, chi NSNN, bảng đối chiếu tài khoản tiền gửi từ tháng ……../……..đến tháng ……./……… (Bắt buộc Có xác nhận của KBNN).
2.2 Tình hình kinh phí năm ……:
– Số kết dư năm ……… chuyển qua (Có bảng chi tiết số chuyển qua, số đã sử dụng đến thời điểm bàn giao, số còn lại).
– Số kinh phí kinh phí ……….. còn lại tại KBNN (Bao gồm cả tiền NSNN, học phí các quỹ khác)
– Tồn quỹ tiền mặt tại đơn vị (từng loại quỹ, Có biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt).
– Tình hình thu, nộp tiền biên lai học phí (Xác định rõ số biên lai được nhận, đến thời điểm bàn giao đã thu tới đâu, nộp KBNN như thế nào).
2.3 Bàn giao sổ sách kế toán ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh năm ……. và phần mềm kế toán MISA.
Sổ sách kế toán từng năm (toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán, lưu ý: Ngoài việc bàn giao sổ ra, còn phải đối chiếu số liệu trên sổ sách có khớp đúng trên bảng cân đối tài khoản hay không).
– Năm …… (gồm các loại sổ: …………………………………………………………………………..)
– Năm …………………………………………………………………………………………………………
– Năm …………………………………………………………………………………………………………
2.4 Phần mềm kế toán
Bản quyền phần mềm kế toán quản lý ngân sách Misa, số lượng: 01 phần mềm; phần phần này đang được cài đặt tại máy …………, tình trạng: ………….
2.5 Tài sản công tại đơn vị (nội dung này cần phải đối chiếu giữa số liệu theo sổ sách kế toán và số liệu theo thực tế, những tài sản nào bị mất phải ghi rõ ai người chịu trách nhiệm).
– Sổ Tài sản cố định, CCDC ,biên bản kiểm kê và các quyết định ghi tăng, ghi giảm TSCĐ, CCDC. Lưu ý kiểm tra xem từ đầu năm đến thời điểm hiện tại có phát sinh việc mua sắm hay không, đã ghi vào sổ sách chưa. Khi bàn giao TSCĐ có lập biên bản bàn giao cho đối tượng sử dụng hay không.
3.Bàn giao số liệu về các khoản nợ phải thu, phải trả của từng đối tượng
3.1 Các khoản phải thu: ( trường còn phải thu ghi rõ số tiền và nội dung thu)
– ……………………………………………………………………………………………………………….
3.2 Các khoản phải trả: (trường còn thiếu chưa có hóa đơn ghi rõ số tiền và nội dung trả)
– ……………………………………………………………………………………………………………….
4. Các nội dung khác:
– ………………………………………………………………………………………………………………..
– ………………………………………………………………………………………………………………..
5. Trách nhiệm các bên:
– Phần thực hiện thu, chi từ ngày ……/…../……. trở về trước thuộc trách nhiệm của ……..
– Phần thực hiện thu, chi kể từ ngày …../…../….. trở về sau thuộc trách nhiệm của ……….
Công tác bàn giao kết thúc lúc ….. giờ cùng ngày; Biên bản bàn giao này có … trang, từ trang 1 đến trang …., biên bản được lập thành ….. bản, có giá trị pháp lý như nhau: Bên bàn giao 01 bản, bên nhận bàn giao 01 bản, Chủ tài khoản nhận 01 bản; các thành viên tham gia bàn giao tự đọc thống nhất các nội dung như trên và cùng ký tên dưới đây./.
Bên bàn giao
Bên nhận bàn giao
Chủ tài khoản
4. Những đều cần lưu ý khi thực hiện công tác bàn giao kế toán
– Kiểm tra độ chính xác trên các bảng kê thuế như: hóa đơn chứng từ đầu ra phù hợp với doanh thu trong kỳ, trên bảng kết quả kinh doanh đã lập; hóa đơn đầu vào được kê khai đầy đủ đúng bằng số tiền trên hóa đơn chứng từ gốc hoặc chứng từ thay thế (nếu có)…
– Chú ý đến các mẫu như: Mẫu 08-MST, mẫu 06/GTGT, bản giấy phép đăng ký kinh doanh…
– Những công văn, văn bản cơ quan thuế, bảo hiểm, sở lao động gửi trực tiếp cho doanh nghiệp
– Những file mềm kế toán như: sổ sách trên Excel, trên phần mềm kế toán
– Lưu ý kĩ đến số tiền còn lại trong quỹ, trong tài khoản ngân hàng
– 1 vài lưu ý khác như:
+ Đối tượng người bàn giao: Chuẩn bị trước phương án trong trường hợp DN gây khó dễ khi nghỉ việc, nhất là việc thanh toán tiền lương của tháng cuối cùng sau khi đã bàn giao xong mọi hồ sơ sổ sách kế toán.
+ Đối tượng người nhận bàn giao: Kiểm tra thật kỹ số lượng chứng từ và độ đúng, sai của những việc kế toán cũ đã làm, khi thấy có sai sót cần ghi chú trong biên bản bàn giao để trình giám đốc tránh trường hợp bị khiển trách sau này.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.
Mẫu biên bản bàn giao công việc
Mẫu bảng mô tả công việc nhân viên hành chính
Bảng mô tả công việc của Kế toán trưởng

Back to top button