Mẫu báo cáo tổng kết thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng

Mẫu báo cáo tổng kết thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc tổng kết thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin thi đua khen thưởng… Mẫu được ban hành theo Thông tư 17/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ BÁO CÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

Tỉnh (thành phố), ngày….. tháng…… năm…

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM….

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM…..

PHẦN I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM….

I. Đặc điểm, tình hình

1. Đặc điểm, tình hình của đơn vị

2. Thuận lợi, khó khăn

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm …

1. Công tác tham mưu

2. Công tác thi đua

3. Công tác khen thưởng

4. Công tác tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng

5. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

6. Công tác khác

III. Đánh giá chung kết quả thực hiện:

1. Ưu điểm

2. Tồn tại, hạn chế

3. Nguyên nhân

4. Bài học kinh nghiệm

IV. Kiến nghị và đề xuất

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM…

1. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong năm ….

2. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi đua, khen thưởng năm ….

2.1. Về công tác thi đua

2.2. Về công tác khen thưởng

3. Giải pháp tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

Nơi nhận:

– Vụ Thi đua – Khen thưởng;

– …

– Lưu.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu)

Xem thêm:  Nhà đầu tư kì cựu này đưa ra các nguyên tắc “làm giá” để mua bất động sản có thể bớt được vài trăm triệu đồng
Back to top button