Mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư

Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh

Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đưa ra thông tin về tiến độ thực hiện dự án; tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ thực hiện các nội dung khác được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; sơ lược tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh đến thời điểm báo cáo; những khó khăn tồn tại trong quá trình thực hiện dự án, những kiến nghị cần giải quyết.

Luật đầu tư 2014 số 67/2014/QH13

Luật đầu tư công số 49/2014/QH13

Một số điểm mới trong Luật đầu tư 2014

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Kính gửi: Cơ quan đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư/các nhà đầu tư (nêu tên của các nhà đầu tư) báo cáo về tình hình hoạt động của dự án (tên dự án) đến ngày……tháng……năm …… với các nội dung cụ thể dưới đây:

1. Tiến độ dự án: Giải phóng mặt bằng, tái định cư; xây dựng; sử dụng đất; trang bị máy móc, thiết bị; vận hành, sản xuất, kinh doanh:

2. Tiến độ thực hiện vốn đầu tư:

– Vốn góp (ghi cụ thể số vốn đã góp của từng nhà đầu tư):

Xem thêm:  Cách trồng đậu đen tại nhà

………………………………………………..

………………………………………………..

……………………………………………….

………………………………………………

………………………………………………

– Vốn vay: ghi số giá trị đã vay và nguồn vốn

………………………………………………..

……………………………………………….

……………………………………………….

………………………………………………

………………………………………………

– Vốn khác:

……………………………………………….

……………………………………………….

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

3. Tiến độ thực hiện các nội dung khác được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

……………………………………………….

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

4. Sơ lược tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh đến thời điểm báo cáo:

– Nợ ngắn hạn, nợ dài hạn:

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

– Các khoản nộp ngân sách:

………………………………………………….

…………………………………………………

…………………………………………………

– Vốn chủ sở hữu:

………………………………………………….

…………………………………………………

………………………………………………….

– Lợi nhuận:

…………………………………………………..

……………………………………………………

…………………………………………………..

– Ưu đãi đầu tư được hưởng:

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………..

– Số lao động sử dụng: Tổng số lao động, người Việt nam, người nước ngoài (nếu có)

…………………………………………………..

…………………………………………………..

………………………………………………….

5. Những khó khăn tồn tại trong quá trình thực hiện dự án:

……………………………………………………

…………………………………………………..

…………………………………………………..

………………………………………………….

………………………………………………….

6. Những kiến nghị cần giải quyết:

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

…………………………………………………

II. TÀI LIỆU KÈM THEO

1. Báo cáo tài chính năm trước liền kề

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Làm tại ……., ngày ….. tháng …..năm……

Nhà đầu tư

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button