Mẫu báo cáo tình hình kiểm tra công tác nghiệm thu và sự cố công trình xây dựng trên địa bàn

Mẫu báo cáo tình hình kiểm tra công tác nghiệm thu và sự cố công trình xây dựng trên địa bàn là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình kiểm tra công tác nghiệm thu và sự cố công trình xây dựng trên địa bàn. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo…

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ (1)
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:………./………..

…………..…., ngày…… tháng……. năm……

BÁO CÁO
về tình hình kiểm tra công tác nghiệm thu và sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh/thành phố….. (1)……

Năm….. (2)…..

Kính gửi: Bộ Xây dựng

I. Số lượng công trình xây dựng

1. Thống kê số lượng công trình thông qua công tác kiểm tra nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng theo thẩm quyền.

Loại công trình

Đang tổ chức kiểm tra

Đã chấp thuận nghiệm thu

Không chấp thuận nghiệm thu (3)

Cấp công trình

Cấp công trình

Cấp công trình

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Dân dụng

Công nghiệp

Giao thông

Nông nghiệp và PTNT

Hạ tầng kỹ thuật

Tổng số

Trong đó:

a) Số công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Trung ương:……. công trình;

b) Số công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách địa phương:…….. công trình;

c) Số công trình xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác:……………… công trình.

2. Thống kê số lượng công trình xây dựng được cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý (trừ các công trình đã được thống kê tại Khoản 1).

II. Sự cố công trình xây dựng

Thống kê số lượng sự cố công trình trong quá trình thi công xây dựng và khai thác sử dụng:

Loại công trình

Công trình đang thi công xây dựng

Công trình đang khai thác, sử dụng

Cấp sự cố

Cấp sự cố

I

II

III

I

II

III

Dân dụng

Công nghiệp

Giao thông

Nông nghiệp và PTNT

Hạ tầng kỹ thuật

Tổng số

III. Các nội dung báo cáo khác và kiến nghị

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu:……

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quyết định.

(2) Năm báo cáo.

(3) Thống kê số lượng những công trình đã hoàn thành thi công xây dựng nhưng chưa đủ điều kiện để chấp thuận nghiệm thu.

Mẫu báo cáo tình hình kiểm tra công tác nghiệm thu và sự cố công trình xây dựng trên địa bàn

Xem thêm:  Mẫu bìa bài thu hoạch chính trị hè - Mẫu bìa bài thu hoạch
Back to top button