Mẫu báo cáo tình hình kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước

Báo cáo tình hình kê khai lại giá thuốc

Mẫu báo cáo về tình hình kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước

Mẫu báo cáo về tình hình kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin thuốc kê khai lại… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ kê khai, kê khai lại giá thuốc, thay đổi bổ sung thông tin

Mẫu đơn đề nghị thay đổi, bổ sung thông tin với thuốc đã kê khai, kê khai lại giá

Mẫu bảng kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về tình hình kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước như sau:

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ
……………………….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

V/v báo cáo tình hình kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước

………….., ngày ……. tháng ……. năm 20

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH KÊ KHAI LẠI GIÁ THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

Kính gửi: Bộ Y tế.

Thực hiện quy định tại Nghị định số …………/2017/NĐ-CP ngày …/…/……, …………tỉnh, thành phố ……… báo cáo tình hình kê khai lại giá thuốc của các cơ sở sản xuất thuốc trên địa bàn tỉnh/thành phố trong thời gian từ ngày đến ngày …/…/…. như sau:

Xem thêm:  Đại sứ văn hóa đọc 2021 de 2

STT

Tên thuốc, dạng bào chế

Hoạt chất

Nồng độ/ hàm lượng

Quy cách đóng gói

Cơ sở sản xuất

Số giấy đăng ký lưu hành

Đơn vị tính

Giá bán buôn, bán lẻ dự kiến (nếu có)

Đã KK/KKL liền kề (Ngày …/…/…)

Kê khai lại

Tỉ lệ tăng (%)

Buôn

Lẻ

Buôn

Lẻ

Buôn

Lẻ

1

2

3

Ghi chú:

– Cột Hoạt chất: Chỉ ghi tên hoạt chất của thuốc.

– Đơn vị tính: Tinh theo quy cách đóng gói nhỏ nhất (viên, ống, lọ, tuýp…).

– Giá bán buôn, bán lẻ kê khai, kê khai lại: Tính theo VNĐ, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo về tình hình kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button