Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng Bằng khen của BKHCN đối với thành tích đột xuất

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng Bằng khen của BKHCN đối với thành tích đột xuất là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về thành tích đề nghị tặng bằng khen. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo… Mẫu được ban hành theo Thông tư 16/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ.

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…, ngày ... tháng … năm …

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng
Bộ Khoa học và Công nghệ

(Đối với thành tích đột xuất trong…)

Tên cá nhân hoặc đơn vị: ……………..…………………………………….

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………. Fax: ……………….. E-mail: ………………

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

– Đối với đơn vị/cơ quan/tổ chức: Ghi sơ lược năm thành lập, cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Chức năng, nhiệm vụ được giao.

– Đối với cá nhân: Ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh; quê quán; quốc tịch (đối với người nước ngoài); nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác…

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Báo cáo nêu rõ, cụ thể thành tích đột xuất (không báo trước, không trong nhiệm vụ, kế hoạch) đã lập được có ảnh hưởng được ghi nhận.

Xác nhận của Thủ trưởng
cơ quan đề nghị khen thưởng
(Ký tên, đóng dấu)

Người viết báo cáo
(Ký, ghi rõ họ và tên)

hoặc

Thủ trưởng đơn vị/cơ quan/tổ chức
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng Bằng khen của BKHCN đối với thành tích đột xuất

Xem thêm:  Danh sách cơ sở KCB ban đầu tuyến tỉnh, trung ương năm 2017
Back to top button